Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
email:dimone
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26766 ΕΤΟΣ 88ον
Σκιές στη
Δ. Τzανακόπουλος: «Εργασιακά
θητεία του
Ντάισελμπλουμ
και συνταξιοδοτικό διαφορές
μετά τις
δηλώσεις του
πολιτικού και όχι τεχνικού
Το ερώτημ
ριαρχε, πλ
ις άλ
κές πρ
Χαρακτήρα»
Ντάισελμπλουμ, έχ
ην παραμ
ή πιθανότητ
στη θέση
η δήλωσή
ε γερμανική εφημερίδα
χρήματά
Μετά τη
γυναίκ
ηλεγγύη
μφωνίας θ
Δήλωση, η
οία ερμηνευτή
ή Γραμμα
χνική
μμεση
τη συζήτηση
της, έν
λληλεγγύη», ό
μέτρα 7
πρόθεσμου
Οι δηλώσεις
στη Σ
ογενών πλ
ρατία, Γερούν Ντάισελμπλ
ροxάλ
ιδράσεις, με τελε
ως ση
νnτικος ΕΚΠ
πρωθυ
ργού τη
αλίας
ρη- αυτή
οςtήτη
Ματέο Ρέντt
Ολλανδό
Απριλ
ργό-όπως άλλ
ντίπαλο
μήτρης Τ
ό την πρ
ραιτη
πολιτικών
ό τις δη
ις Ντάισελμτλουμ έλ
ροπος Μαρυργός ΕπιΗρα
Βεστάγχερ
ό τις Β
έλλες,
ίοι.Σ
ως ο Ντάισελμπλουμ, πλ
αγματεύσ
από πρόταση τη
Εκτόξευση της
Βρυξέλλες
συνταξιοδοτικής
της ελληνική
δαπάνης λόγω
ΝΔ κατηγορώ
τηρίξει τη μεγά
υλέψο
χνικά κλιμα
τη ότι
ός ενός σαφώ
σης ό
Συντάγματος
πτώσης του ΑΕΠ
την έξοδο
ή προσπά
ότην κρίση, επιλ
ιρράττει τη
οδιάγραμ
υβερνητιως
όσο τος,
ευθύνη γ
στην ελληνική
νη για την τή
ο Αλέξης Τούτοις θα συναντηθε
απόγευμ
ρνηση
την πορ
Τετάρτη) στην Α
την πρω
πραγμάτευσης». Τ
ιφάσεις
νήκει μόνο στην ελληνική
άνει ό
ρνηση
ργό Εξωτερ
μαρ Γκά
Ε τον οποίο θα συ
ειναι δυνατον για την επίτευξη μιας
ρώσος ότι
στηρίξει τη
λικής συμφωνίας, αλλά
της Συφαλ
φείλουν
Τη στη
όδου Κορυφής
που θα παγματοποιηθείτο εgχομ
ΑΕΠ σημεί
ώςλεγό
αγHιά
γράψει με την Ελληνική Δη
o, 25 M
στη Ρώμη
ελευταί
Απευθυνόμενος στη ΝΔ σημ
βέρηση
Πρόοδ
λυση τη
εύθυνσης Ο
μικής Ανάλυση
Σύνταγ
τεύσεις
πλειοψηφία για την ολοκλήρωση τη
Δημήτρης Τζ
Κεφαλ
ορών της Eurobank.
ολόγήση
Ειδικότερ
έντονη κριτική στη
λο «Δαπάνη
Ενίσχυση του οπλοστασίου της ΑΑΔΕ για την
ώρες της ΕΕ
!ιολόγος
Δρ. Πλάτ
Μονοκρούσος
πάταξη της φοροδιαφυγής
δοτική δαπάνη έφτ
2016,
wηλότερο
πλέον πρόσφ
εισοδημάτων που δηλώνονται στην
οστό στην ΕΕ
μετά τη
προβλέπει η
φορία προκ
φαρμογή από
την Π
ις, δηλαδή
ις περ
μεταξύ πρωτογε
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημ
άλυση
Το σύστη
όπως ανέφερ
Γιώργος Πασλής,
ότεροι έλεγχ
Διαμάχη στην ΕΕ για τους ρόλους
την πάταξη της φορολοστά
της ΑΑΔΕ
δάσους είχ
ροβλεφ
όεδρος της Ανεξάρτη
5ος στόχος έχ
ΔΝΤ και ESM
Γιώργος Πιτσύ.
της Δημοσ
δήλωση
ΣΕΒ για τη φοροδιαφvΕφαρμογή A
Ελέγχου Προημέ
Ο Γερμ
ησης Περ
μιxών,Βόλφγκανγχ Σόιμπλε
Διεθνού
τη συμμ
ραιότη
της ΑΑΔΕ
πρωτογενή
ύΤαμείο
της ΑΑΔΕ για τη
Νομισμα
μική στήριξη της Αθηνας. Αυτό όμ
ελιχθ
φυγή όσο
λαθρεμπορ
γιατι φορ
ελίδα της η εφημερίδα D
ρολογιακή βόμ
γερμανικό
εκλογικό αγ
ωδικολό
Αυτό φτιάχτη
6 στελέ
ότερα, μεταξύ άλλ
ίζοντας ότιποιν από δυ
ρίτου χρόνια η Ελλάδα βρισκό
όταν έξοδο της
βήμα πρ
της ΑΑΔΕ
Ολοκλ
την Ευρωζώνη
ντάχτης σημε
ό θα ήταν καλύτερο
την Ελλάδα. Διό
αληφθεί. Παλ
η προτ
ώρα η ιστορ
Ηδη, όπως
ρος της ΑΑΔΕ,
άση συγκε
κόμη να υλοπ
η Ελλά
μεταρ
χουμε τρέξ
σύστημα
ά ελεγκτική
ΚΕΦOMΕΠ, ΚΕμός στήριξης ESM τη
μενη δόση
ΜΕΕΠ, ΦΑΕ,ΔΟΥ) Σημειώνε
φέτος, όπως
Ο αρθρ
άφος αναδεικνύει στη
χεια, τη βαρύτη
ζητήματος για τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα