Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αναgός ΥΠ
α στην
πει να αντέχει
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο :1.00Ε Α.Φ. 4922 Πμπτη 23.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Merit: Ειδικός
Δραγασάκης
διαπραγματευτής
Εγκαταλείπει την πρόβλεψη για
Πιέζουμε να τελειώνουμε
για τις μετοχές
ισοτιμία 1 προς 1 δολαρίου ευρώ
να ξεκαθαρίζουμε
I ειδική δ
σήμερα, σύμφμε τη Merit.
Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ότι, σύμφω
απόφαση της από 13/03/2017
νεδρίασης της Δ
Επιτροπή
Χρηματιστηρ
ακών Αγορών
του ΧΑ απέ
προβλέποντας σταθερά έσοδα
τησε ιδιότητα.
μετοχών
Εταιριών
ΟΙLAIΙ ΟΙΙΑΙΙ +0,93%
Οπως αναφέρ
ση η ειδική διαπραγμάητών αξιών θα ξεκινή
νση διαπραγμάτευση
Φουρλής: ληλότερη
Μόνο με υπογραφή
τμή-στόχο δίνει η
Alpha Finance
προσυμφώνου για τα
FOURLIS
μέτρα θα επιστρέψει
Τρεις
υπουργοί της ληνικής
4,8 από
μη-στόχο
υβέρνησης έρχονται αντιμέ- Μόνο τότε.
οι επι Κeφαλής του
3,9 για τη μετοχή τη
με την ώρα της αλήθειας
ρτέτον θ
στρέψουν
Φουρλής ΦΡΑΚ -0,69% ό
sche Bank, που θέλε
ρώ από
Βgυξελλe
έχοντας στην Αθήνα για
η Alpha Finance σε θεση
απολύτως ξεκάθαρα μηνύματα λεπτομέρειες
στο staff Level τους μετόχους της, προέβλεψε σήμερα ότι τα
έσοδα του
της στην επαν ιδιατομίλου θα είναι σταθερά το 2017, καθώς ανα κοίνωσε ένα
από τους ισχυρούς της ευρ
wτωνει τη σύσταση
ιαλό ξεxίνημα της φετινής χρονιάς
ό,τι αφορά τη διατρωζώνης για τις
ηση θεωρούσε μέχρι πρότινος
για τη μετοχή.
κές επιπτώσεις»
που εγxυμονεί ότι είχε στο L του χθεσ
αγμάτευση ομολόγων.
2016 ωτοτέλεσe
νού Eurogroup.
η αέναη διαπραγμάτευση
χρονιά την eισγμέν
σημειώνε, προσθέτοντας ότι
Ευκλείδης Τ
χαλώτος, Εφη Εναλλακτικά, χωρίς
συμφωνία
λήσεις της διαμορ
μετοχή της έχθεσή της, %ατά την οποία
Ωστόσο, η
Αχτσιόγλου
Γιώργος Χ
μέτρα,
λιαράκης τις επόμενες ημέρες ναληφθ
το σκηνικό
του 2015
μεγαλύτερης
γερμανικής
έχει μειωθε
προβλέψ
ίoxΕται, προ τον πuλών τράπεζας υποχώρησε περιο- λwo προς τον αμοιβών τον
Πλέον η χρηματι
θα κληθούν
συνάψουν έ
σότερο από 3,2% στα 17,29 εργαζομένον της, ο συνοπροβλέ
προσύμφωνο με τοις δανειστές
σχετικά μηνύματα, αναφέQγια τα σκληρά μέτρα τα οποία ουν ασφαλείς πληροφορίες
ευρώ αφού έδωσε χθες λικός αριθμός
των υπαλλgueιό αύξηση
EBITDA
κατά 5%
πρέπε
με περισση σαφηνε
ά 6,8%
ληνική νυβέρνηση για συντά- στον έλληνα wτουργό Οικονο- κεφαλαίου της χαι δημοσιοσημαντικά από το 2010
Παρduιλο, σημειώνει ότι ξeις
αι αγορά μιxών. Η eληνική χtβέgνηση
ησε σήμερα την ετήσια
φόρους
στην wηλότερη τιμή-0τόχο
εργασίας, πρ
βεβαίως αυτή η οποία θ
η μείωση
θεί η
αρτίδα της
ζυγίσει τη
μφωνα
7% από
ρίσκου χώρας