Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ατάρτισης για 3.
άνεργους από τον ΣΕΠΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4921 Τετάρτη 22.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Δεν βλέπει
Αν. Ανδρεάδης
συμφωνια
Οριζόντια παράταση στον Αναπτυξιακό Η εικόνα που έχω είναι ότι πάμε
πριν τον
για κλείσιμο αξιολόγησης
ξητά ο Κ. Myαλος
Ιούνιο η Citi
ΕΣΤΙΑ:35ειτ.ευρόγι
Χαμηλές προσδοκίες για τη
Eurogroup έχει η Citi όπως
αναφέρ
σχόλιό τη
οποίο διατηρεί την εκτιμηση
μφωνα
Οπως αναφερ
μπορεί
περισσότερο
σήμερ
group
μφωνα για
ΔΝΤ φερ
θεσμού
μην εί
πρόθυμο
στην Αθήνα,
μφωνίας
εργασιακά
Ειδικός
στα ομόλογο ΟΠΑΠ
με ηλεκτροηλEaτρονιxή νιxότgάτο μέσω της διαδ
αίτηση
κής πύλης
owauομα υποβολής ένστασης
προσωρινών Μητρώων
δεύουν την ένσταση
τον Δwιαι
σήμερα έως
ούχων, eίτε σαράνονται
βάλλονται με αυτήν
ις 23 Μαρτίου
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αναρτήθη
στην διαδικτυακή ηλεκτρονικά είτε xατατίθ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» γνωEupαση αξιοποίηση ώριμων ερευνητuών
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr
στην αρμόδια Υπηρεσια του στην εμπορική νοτόμων ιδεών από φορείς τριτοβάθ
λισμάτον
ΟΑΕΔ μέχρι την 24.03.20
νό ότι, κατά τη
μιας εwταίδευσης και εταιρείας. Εντός του
Απριλίου η προ
ίχαν Παροχών Τουρ
ώρα 13.00
ση της Διοικούσας ΕπιτροστxώνΚαταAuμάτων
κήρυξη. Ποιες ενέργειες οίνονται επιλέξιμες για χρημ
της Χρηματιστηρ
ΑγοΠρο. Δικαιολογητικά
λεuομένων
ρών της 17ης Μαρτίου 2017
γράμματος Κοινωνικού Τουρ- δεύουν την ένσταση των ΠαρΕγκρίθηκε η αίτηση της για
όχων σαρώνονται
την απόκτηση της ιδιόmpας
βάνονται με την αίτηση
χρηματοδότηση που έχουν σχεδιάσει το
Ειδικού Διαπραγματευτή
Όπως αναφέρει στην σχετική λειστικά με η
λεκτρονικό τρόπο
ομολογιών εταιρτου ανακοίνωση ο ΟΑΕΔ
οι μέχρι την καταλη
ή ημερομεξειδικευμένων επεν
υπουργείο Οικονομίας
ΠΡΟ Γ Ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
δυτικών σχεδίων
ή χαι Ανάπτυξης χαι η
Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν
Δικαιούχοι οι Παgοχοι που ηνία υποβολής ενστάσεων.
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
κατέθεσαν ηλεxτgoweή αίτηση
δημιουργία Γενικ
Γραμματεία
τη νεοφυών μμετοχής έχ
δικαίωμα Μετά την ολοκλήρωση
της εξέυποβολής ένστασης μετά τον τασης των ενστάσεων και τη επιχειρήσεων προβλέ- Ερευνας και Τεχνολεσμάτων
πει το νέο πρόγραμμα λογίας.
νών Μητρώων
Πινάeων τελεσμάτων, θα ξExινήσει υλοΩς ημερομηνία έναρξής τη
ιδικής διαπραγμάτευσης επί
από την 21.03.2017
προγράμματος
λόγω ομολογιών
fo θα έχει 12μηνη διάρκe
8:00, μέχρι 23.03.2017
ριστη
η Τετάρτη, 22
ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλ
Μαρτίου 2017.