Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

21oC, 8.00 μ.μ.

15oC - Υγρασία 54%-80% - Άνεμοι: Δ 1-Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:24 - Δύση ηλίου: 18:39

€0.60

ÅðáíÝñ÷åôáé
ï ãéáôñüò ×. Ìðïýêáò
óôéò êáôáããåëßåò ôïõ
ãéá ôç ëåéôïõñãßá
ôïõ íïóïêïìåßïõ 7 >>

Viking Sea - ¢öéîç: 08:00,
Áíá÷þñçóç: 17:00, ÅðéâÜôåò: 954

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4376

editorial

Erik Sigerud, Post Mortem, 2009, oil and vinyl on canvas, 74.8”

Ç áõôïý ìåãáëåéüôçò, ç ãñáöåéïêñáôßá

Ì

ας κυβερνάει η αυτονομημένη γραφειοκρατία, όποιος και να μοστράρει για
πρωθυπουργός. (Σ.σ. Η διαπίστωση δεν προσφέρεται για άλλοθι, κάθε άλλο...).
Γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής στα δημόσια έργα. Προ πολλών ετών έχει γίνει αντικείμενο, δυστυχώς άσφαιρης κριτικής, η μονομανία ωριμότητας - απορρόφησης κοινοτικών πόρων ως το αποκλειστικό τεκμήριο αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, δίχως κανείς απολύτως να αναρρωτιέται για το αναγκαίον της εκτέλεσης του έργου
αλλά και την τελική ποιότητα κατασκευής του. Αρκεί νάχει απορροφήσει τους πόρους.
Αυτή η φλυαρία κυριάρχησε ξανά ως το κύριο και βασικό πεδίο αντιπαράθεσης κατά τον
πρόσφατο απολογισμό (και) της ΠΙΝ αλλά και κάθε άλλης Περιφέρειας στη Χώρα. 3 >>

ÄéáâÜæù ôïðéêü Ôýðï!
Áð’ ôï ÷áñôß óôï smart
phone êi áðü ‘êåé óôï
enimerosi.com! 2 >>

Τοπικά

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Äéáêñßóåéò
ôùí 1ï & 5ï
Ãõìíáóßùí

Τα Αχεροποίητα
ίχνη της χαρακτικής

Óôçí åìâüëéìç
áãùíéóôéêÞ,
ï ¼ëõìðïò
óÞìåñá
áðÝíáíôé óôçí
éóôïñßá ôïõ >>

8 >>

Στην Πινακοθήκη του Δήμου
Κέρκυρας φιλοξενείται έως το
τέλος Μαρτίου η έκθεση χαρακτικής του Φώτη Βάρθη, που
αντλεί την έμπνευσή του απευθείας από τις πηγές της λαϊκής
παράδοσης, αναπτύσσοντας με
δεξιοτεχνία μορφολογικά στοιχεία του νεοβυζαντινού
τρόπου.
13 >>

15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα