Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26764 ΕΤΟΣ 88ον
Ο τουρισμός
ΕΚΤ σε κυβερνήσεις
κέρδισε το
στοίχημα, δήλωσε
Διευκολύνετε τις τράπεζες
ο Αλ. Τσίπρας στη
για τα ΜΕΔ τους
συνάντηση με τον
Αισιοδοξία για σύντομο
Στα 921 δισ. ευρώ στο γ τρίμηνο του 2016 τα μn
Κλείσιμο της αξιολόγησης
εξυπηρετούμενα δάνεια
(ΜΕΔ) στην Ευρωzώνn
άντηση
You μ
Συνδέσμου Ελλη
ών Επιχειρή
ΣΕΤΕ). Ε
ΣΕΤΕ, Ανδ
Ανδρεάδη
ξα (ΕΚΤ) δη.
τρική Τ
λείσιμο τη
σημερ
αξιολόγησης. Ερωτηθείς εάν συζητήθηκε το
λικό έγγραφ
άντησε ό
Αλέξη
Τσίπρα
ιόδοξος ότι θα κλεί
γηση σύντομ
Ο κ. Ανδρεάδης τό
σης ότ
vρισμός
μβάλε
τή τη
φερτέλος
οδοχεία, ση
τέρευση
υργός θα
μα μόλις
άπεζες της Ευρ
921 δ
Νωρίτερα
Buπουργό
ος τοις
ροσώπους
φέρειή
Ανδρεά
λίγους Ελλ
το στοίχημα
για τη
χαρού
μετώπιση
όλη τη ών
τράπεζε
άπεtε
Το έγγραφο καλε
φαρμόσο
ΜΕΔ, αλλά καλε
ράτεξε
ράξουν στρατηγι
φιλόδο
μπορο
βει έγκριση
ότην ΕΚΤ
φορικά
Γ. Ντάισελμπλουμ
ιρά επιλογ
γγιση σχ
τη μείωση
ΜΕΔ, συμπεριλαμβ
ροβλη
ά με το ζήτη
ΜΕΔ, υπη
Ο ESM να γίνει
όπως η δι
η διαχείριση
ις χαρτοφυλco.
ρνησ'
μα,οι τράπε
ράπεζε
πλαίσιο τη
το Ευρωπα κό
σφαλίζουν ότ
ργασία με τραπ
ίο πρέ
προτερ
ΜΕΔ»,ση
ΕΚΤ, προ
την εφαρμογή στρατηγ
ας «η
τές. Η ΕΚΤ
τράπεζες ότι
ΜΕΔ, η δια!
ργασία αυτή συνεtε
ώρα μετά τη δημ
μορφωθούν πλή
γγραφο
μένως από
γγραφο
άλογα με τη
Ομως για το τρέχον ελληνιάμε
gτοφυλάκιά
ς»,ση
Η ΕΚΤ
λαμβά
κό πρόγραμμα επιθυμεί τη
για τη
σημερινή κατανομή
Β. Σόιμπλε: «Η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί
καθηκόντων
αλλά θα φτάσουμε τελικά σε συμφωνία»
μή τη
σημερινή
Αν είναι ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ αισιόδοξος για το κλείσιμο της συμφωνίας
ης ΕΚΤ
ροπής
τότε μπορούν να είναι όλο
Eurogroup
μικών τη
Ολλανδίας, Τ
Ντάισελμπλουμ,
θέμα της Ελλ
μφωνα
λέγοή εφημερίδα F
η γερμ
εί. ην περιμένετε μια θεαματική
Μεταξύ θεσμών και ελλη
νησης υπάρAllg
Zeitung (FAZ)
φάσεις,
ας πως
με την Ελ
αση. Η τρ
χει buσχολί
μφωνα. θα μπορούσαμε
ύ χρήσιμο
ότητα στη
θέμα (τη
η ανάπ
γινότα
γραμμ
λύ νωρίτερα, αλλά θα προχωρήσουμε
λόγηση
ΔΝΤ. Θα πρέπ
το, πρόσ
αποκτήισχνή.
ηρούν
λυση. Παν
λληνικό
ρήσουμε γρήγορο
φή ηγ
με τη
σήμερ
ίξουμε ότι η Ελρη αξ
Γερμα
ργός Οι
μικών, Βόλφγκανγκ
στην τροχιά τη
άπτυξ
Διάσωση επιχειρήσεων, όxi διοικήσεων
Σόιμπλε προσερχομ
Eurog
μερίας
οχλήρωση της δεύτερη
λόγηση
Εξάλλου, ο Γαλλο
επίτροπος σημ
για την επιχειρηματική «δεύτερη
λληνική
φος, πρ
ευκαιρία» προτείνει ο ΣΕΒ
Eurogroup
λλούς
στην εφαρμογ
προχωρούν προς την ολοκήρωση της δεύτερη
ο συνταξιοδοτικό, την αγορά εργ
ον εξω δικαστ
νονισμό οφειλών
Προτάσεις
του για
ξιολόγησης «ομαλά
μικών Υποθ
Πιερ Μ
τροπος Ο
ροσερχόμενος στη
Τις προτά
ρίαση
φειλιό
χρεωμέν
κλήρωσητης δ
ρης αξ
την ανάγκη η
της Ευρωζώνης.
η δημ
δίχατη
φερε ότι έχειγ
πραγματική λύση γ
ελέσει «συγχωροχ
στην Ελ
στρέψ
πρόοδος από τοEurogroup
Φεβρουαρί
όσους
ρόνια της Κρίση
έλεια, αλλά υπέ
ιροίσ
προσώπων των θεσμών
στην Α
ψαν από τη
ντής, στη χρημ
ότι μετέχ
λληνικό πρότης χωρας
ράλληλη εκτίναξη των φορολο
δύο πλευρ
προς το ράτος, εύκολ
ά. Ο διος τό
στην αρχή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα