Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Öýëáêáò-íôßëåñ íáñêùôéêþí
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: alagi@hol.gr

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 21 ÌÁÑÔÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.278 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óôá ÷Ýñéá ôùí Áñ÷þí 48÷ñïíïò óùöñïíéóôéêüò õðÜëëçëïò óôïí «Áãéï ÓôÝöáíï», êáèþò êáé Üëëá Ýíôåêá
Üôïìá, ðïõ äéáêéíïýóáí áðáãïñåõìÝíåò ïõóßåò êáé êéíçôÜ ôçëÝöùíá óôïõò êñáôïõìÝíïõò ôùí öõëáêþí
Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση, που εισήγαγε και
διακινούσε ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα, στις φυλακές
Αγίου Στεφάνου Πατρών, µετά από εξονυχιστική έρευνα του
Τµήµατος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, σε συνεργασία µε αστυνοµικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχουν ήδη συλληφθεί 12

άτοµα, ανάµεσα στα οποία είναι κι ένας 48χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος των εν λόγω φυλακών, ο οποίος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έπαιρνε τις «παραγγελίες» για
ναρκωτικά από κρατούµενους και τις εκτελούσε… Αξίζει,
δε, να σηµειωθεί, πως το παράνοµο περιουσιακό όφελος
που αποκόµισε ο 48χρονος από την προαναφερθείσα δρά-

ση του, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 26.000 ευρώ. Εις βάρος
των συλληφθέντων, σχηµατίστηκε κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της
ένταξης και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, παραβάσεις του Νόµου για τα ναρκωτικά και δωροδοκία υπαλλήλου.
ÓÅË.9

Ôï ëÜèïò ðïõ
ðåñéìÝíïõí
ïé Áñ÷Ýò áðü
ôïí Óþññá…
«Êñýâåôáé åðåéäÞ
áðåéëåßôáé ç æùÞ ôïõ»
ëÝåé ï äéêçãüñïò ôïõ

Μήνα µε το µήνα αυξάνεται ραγδαία ο αριθµός των φορολογούµενων, στους
οποίους η εφορία επιβάλλει µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις. Ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε περισσότερους από 800.000 οφειλέτες του δηµοσίου και έρχονται κατασχέσεις για άλλους τόσους. Συγκεκριµένα,
η εφορία έχει επιβάλλει κατασχέσεις στο 50,93% των οφειλετών στους οποίους
έχει το δικαίωµα να επιβάλλει κατασχέσεις. Μέσα στους επόµενους µήνες έρχονται κατασχέσεις για άλλους 820.682 φορολογούµενους που έχουν ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις προς τις εφορίες. Μάλιστα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτούς δεν
περιλαµβάνονται και όσοι έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τις οποίες επίσης επιβάλλονται κατασχέσεις.

Με δούρειο ίππο τα συγγενικά του πρόσωπα αλλά
και τα άτοµα που εσχάτως
είχε πολύ κοντά του, προσπαθούν οι αρχές να εντοπίσουν και να συλλάβουν
τον Αρτέµη Σώρρα. Οι
αστυνοµικοί εκτιµούν ότι
αργά ή γρήγορα ο «δισεκατοµµυριούχος χωρίς αντίκρισµα» θα κάνει το λάθος
και θα επικοινωνήσει µε
άτοµα που είναι στο στενό
περιβάλλον του και τότε θα
µπορέσουν να τον εντοπίσουν. Το ίδιο ισχύει και για
το συγγενικό περιβάλλον
της συζύγου του. Η ειδική

οµάδα που έχει συσταθεί
στην ΕΛΑΣ έχει κάνει έρευνες µέχρι στιγµής σε όσα
σηµεία στην Αττική είχε δηλώσει ως οικία και γραφεία
του χωρίς αποτέλεσµα. Τίποτα επίσης δεν αποκλείει
το ενδεχόµενο να τον κρύβουν εύπιστοι οπαδοί του
στους οποίους φυσικά θα
έχει υποσχεθεί “λαγούς µε
πετραχήλια.
Από προχθές οι Αρχές
έχουν ζητήσει επίσης να
τους δώσουν οι αεροπορικές εταιρίες τις λίστες µε
τους επιβάτες των τελευταίων 15 ηµερών.
ÓÅË.7

Êõñéáêüðïõëïò: Éäïý ðüôå
ëåéôïõñãåß ùò «óõëëïãÝáò»

ÑÏÕÐÁÓ-ÃÅÑÏÕËÁÍÏÓ

ÓÅË.11

ËéÜíá ÆùæÜ: David hockne,
Ýíáò áéþíéïò Ýöçâïò…

ÐÁÍ. ÓÊÏÕÔÁÓ

Äåí áñêåß Ýíá
åõöõïëüãçìá
ôýðïõ…
success story
ÓÅË.4

Á. ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

ÊëÝâåôå æùÝò
íÝùí ðáéäéþí,
ðüóï äýóêïëï
åßíáé íá ôï äåßôå;
ÓÅË.20

Ã. ÊÁÊÁÑÅËÉÄÇÓ

Ç áëÞèåéá ãéá
ôï ìíçìïíéáêü
2010…
revisited
ÓÅË.2

ÓÅË.10

ÐÜíå «ðáêÝôï»
óôéò ðåñéïäåßåò
ÓÅË.3

Áíôá Äçìïðïýëïõ: ÊÜôé Ý÷åé
áëëÜîåé óôéò ôÜîåéò ôùí ÑïìÜ
ÓÅË.8

ÃÑÁÖÏÕÍ ÅÐÉÓÇÓ:

- Óô. ÊåñáìéäÜò
- ×ñ. ÃñáììÝíïò
- Ã. ÊáñâÝëçò