Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 18
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26763 ΕΤΟΣ 88ο
Πωλήσεις ομολόγων της
«Ζεστό
Χρημα στα
Κρατικά ταμεία
Ευρωζώνης
από την πώληση
της Finansbank
Ωστόσο
Εφεραν οι δηλώσεις Νοβότνι για αύξηση των επιτοκίων στο τέλος
Πρωτογενές
ο πλεόνασμα σε ταμειακή βάση
του έτους
εμφαν12εται μικρότερο στο
πρώτο δίμηνο
χαι 5
ικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα
γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν σ
εμφανίζει σε ταμειακή βάση oΠρούπολο.
δο πέντε εβδομάδω
ψηλό επ
γισμός
στο πρωτο δίμη
0,69%
0,36%
ρίοδο πέ
τίστοιχα, μετά τις
7xpιση με την
στοιχη
της Ευρ
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ε
της Τραπέζη
δεχομ
βαλντ Νοβότν, γ
της Ελλάδ
το τέλος του
λεόνασμα υποχώρησε φέ
μολόγω
ό 2 δισ.
ο 2016
ρογραμμ
ς αγορ
Μεγάλες ή
λόγων της Ευρωζώνη
χαμηλ
ησης, ο Πρ
ξιόχρ
σης ευαίσθη
φορές για
τα επιτύχια. Οι αποδ
Νέο άλμα των
τίτλων αυξήθη
ληξιπρόθεσμων
2,43%
σχόλια
λότερο από
ν 2015.
οφειλών προς το
ρα, οι αποδό
0ετών ομολόγω
δο 3.7 μ
της Ευρωζώνης σημ
Δημόσιο τον
ράπεξ
μία εβδομάδ
δρίαση
ρος μια
δων βάσης. Η
στηρή πολ
Ιανουάριο
ύ Συμβουλίου της ΕΚΤ, η ο
ψηλό πέ
βδομάδων
ρική τράπεζ
διαμή
ραπεζών τη
λαρίου
ώ οι μ
Τετάρτη
για δ
ρη φορά με
βε μέτρα. Δημ
Ευρω ώνης έ
Αύ;ηση
βραguπρόθ
τα 737
τα, που έφερ
ύχοι τη
Ο Νοβότνt,
όχια. Τη
ρασμένη Πέμπτη
ΕΚΤ συζήτη
ρικής τράπεζας, δήλ
ροθεσμες φορολογικές
σης, ένα μέλος της
ροπής Νομισμ
η ΕΚΤ θ
σης τη
φειλές προς
ής Πολ
της Τράπεζ
της Αγγλ
μολόγ
στηρίξ
ο αν θα αυξήσ
ρινή μετά
Αν συμπεριληφθ
οι μη φορολογι
ερ την αύξηση
την εξαιρ
χαλαρή
ς οφειλές, η
ρογραμμ
γορας ομ
ηση τ
ή πολ
είωσε, επίσης, ότι η ΕΚΤ μ
ξιπρόθεσμ
Σε παγκόσμιο εππεδο, ο
ντριzέ
όχιό της γ
630 δ
Αυτό προ%ύ
ό τα στοιχ
λήπτης προτάσεων για τα εργασιακά n υπουργός Εργασίας
ων ληξπρόθεσμων οφ
την πορ
ση δημ
Τέσσερα υπομνήματα της απέστειλε n ΓΣΕΕ
έως 31.12.2016
Τις θέ
την Ετήσια Εχθεση
φορολογικέ
τις προτά
της ΓΣΕ
η ΓΣΕΕ
ργήθη
θεί η δ
ΝΕ ΓΣΕΕ για τη
για την Ο
φειλέ
ανέρχονται συν
Ε σχετικά με
ήρυξης γ
μ- ΕΤΑΑ 3
την Απασχόληση
3,408 δ
κλαδιχών χα
ς στα εργασια% α» απέστειλε η
Επίσης, θέ
ργό Εργ
ν ΣΣΕ
της Σ
Εφη Α%
όπως απο
όλουθα
ονται στα
«Πράσινο» φως από την ΕΕ για την
μηρίωση
τεχμηρίωσης
θώς και τη
1. Υπόμνη
πώληση των αεροδρομίων
θεση τ
Ινστιτ
της ΓΣΕΕ
ην ελληνική
υμισθούήμερομισθίου
χόληση
Η Ευρ
βάθμιση
τήρηση, δ
2. Υπόμνημα γ
σης για τη
Azολουθεί η σχετική επιστολή στη
μα στη
ργία δ
χείριση
ουργό Εργασία
λιχά ελλη
3. Υπόμνημα γ
τημα γνωμοδότηση
ριφερ
της Σ
λιμένων στη γερμανο-χυπριαχή
ζητήμ
ρισιμ
Εία Frap
Ltd. Σ
άλλαγ
4. Υπό
για τη συνολική χατάστ
ρασμα ότ
συμβά
Θέμα: Απ
ών χαι
ς παραχώρησης
χε συμφωνηθε,η Frap
μα, ό
στην Ε
14 περιφερ
ς αερολιμένες στην
%θέσε
el Ltd
λάδα,
ρους τη
ρισιμοτη
ψη τη
Σημειώ
σης στ
ξελίξ
εων στις εθνι
διαπραγ
σης ότι η Ελλάδ
χε δεσμευ
της δ
ραχώρηση
της ΓΣΕΕ
ση της Ε
ροπής
ρολιμέ
συλλογικές συ
2014 η Ελλάδ
ροέβη
έων απορρυθ
υποχρεώσ
στην εθνική εργ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα