Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
terprise Greece
Με ελλην συμμετοχή η διεθνής έΗθεση τεχνολογίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4918 Σάββατο 18.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Η Θεοδώρα
Φάμελλος για διαπραγμάτευση:
Ιωάννα οι ΜονοΑπαράβατο χρmριο η ενίσχυση
Ως το τέλος Μαρτίου
μοπούλου νέα
η ανάδειξη νέου CEO
της εργασίας
Πρόεδρος του
Νέα Πρόεδρος
zού Συμβουλίου
quου Ε7ώνων Μεσιτών ΑσφΙωάννα Οικονομοπούλου.
Συμβούλιο
από τις αgyαgεσίες της
σας τακτικής γεwής συνέλευΣυνδέσμου στις 8
γιαinternet υψηλήν ταυτήτωγ
αίμα με Πρόεbgo την
Θεοδώρα Iκivνα οικονομοπούλου, Αντιπρόεδρο
λιμπigη. Ταμία
μέλη τοις
Ξηρογιαννόπουλο,
010 της στα
ς συνεργασίας
Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ με
τον Υτουgγό ΑγροτιΚής Αναπτυξης
σματα του2016
Στο πλαίσιο της σταθερής
συνε. tης των μιegoν επιχειρήστων
ργασίας και ανταλλαγής προτάκαι παραγωγών, αναφέρεται
σεων για θέματα αναπτυξιακής στην ανακοίνωση
πολιτικής
πολιτικών στήρι Ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη
ιρήσεων δημιουργίας ενός
μιxgών
μηχαη ΓΣΕΒΕΕ με
ιστοποξησης
τους αρμόδιους Υπουργούς τη
Ελληνικής Κουζίνας Σήμα
Κυβέρνησης, πραγματοποιήθη- Ελvκής Κουζίνας) των
ργασίας την Ελληwών προTόντων απv
Πέμπτη
6/03/2017
TΣΕBEE.
ημα επί
οποίου η ΓΣΕΒΕΕ
παρουσία
(στοιχες ενέρΜέτρα για την ταύτερη ανάπτυξη των δικτύων Νέας
Γ. Καββαθά.
προωθεί ήδη
Γενιάς στις τηλεπικοινωνίες χαι των σχεδίων που
Γραμματέα
γειες
Υπουργό AYe. gnσιακό επίπεδο.
Κοιgάση με
προωθούν
οι τηλεπικοινωνιακο
πάροχοι με βάση την
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλά
ής Ανάπτυξη
Ο Πρόεδρος τη
ΓΣΕΒΕΕ
δας ΕΤΕ 0,00%
τεχνολογία vectoring ή με την εγχατάσταση δικτύων
φCμονx, Ε. Αποστόλου
ενημέρωσε
τον Χ. Υπουργό για
οπτικής ίνας μέχρι το κτίριο (FttΒ) ή το απίτι (FttH
την ίδρυση από την Σ
Στη συνάντηση παρευρέθη
αποτελέσματα του 2016
0%πρόσωπος ΓΣΕΒΕΕ
σπονδία ενός φορέα
προβλέπει σχέδιο νόμου πουnατέθεσε
σήμερα το ποτη
στο Forum Tooqφων τη
αναγνώριση των Μοναστηρuργείο Ψηφιdemς Πολιτικής, Τηλεπxοινωνιών χαι
Ομιλο Πέμπτη 30
UEAPME x. I. Μπαλατσούρας,
Μαρτίου 2017 στις
Ενημέρωσης. Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο
αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ στην
μικρών παραγωγών
ελληνικό δίκαιο η
οδηγία 2014/61/ΕΕ, η
νωση της.Η
μη σήματος με
σχετική αναμο(wωση.
ΤΣΕΒΕΕ κατέθεσε αναλυτνιά τxό τίτλο «KANON
σε αντι- οποία προβλέπει μέτρα για τη μείωση
του κόστους
πλέγμα επάκαιgων προτάσεων
σήματα άστασης των διχτύων Νέας Γενιάς
λουθη
σχετικά με θέματα gύθμισης
Monast
8:15, την
ργασία με Δια
την παρουσίαση
κλάδο της εστίασης καθώς
βουλειπωκή Συνέλευση της Ορθζητήματα