Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 17.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5727
για επιστροφή της εμπιστοσύνης το κλείσιμο της αξιολόγησης
Κλειδ
«Κανένας λόγος αλλαγής των στόχων για τα NPLs»
Τα μέτρα της ΡΑΕ. τι λένε οι ιδιώτες. Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της ΔΕΗ
Στο παρά πέντε γλιτάσαμε το μπλα% ίουτ
Επτά αιτίες που έφτασαν στα όρια του μπλαx άουτ Συνεργασία της
την ηλεκτροδότηση της χώρας τον Ιανουάριο
Eurocert με το
απαρίθμησε ο πρόεδρος της Αρχής NEος Μπου
Οιχονομιχό
λαξής σε εκδήλωση του ΙΕΝΕ. Τα μέτρα της ΡΑΕ
Πανεπιστήμιο
τι λένε οι ιδιώτες. Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της
Αθηνών
Η EUROCERT ολοκλήρωσε
Χάρη στην "καλή μας τύχη" αποφεύχθη
χε το
πιστοποιηση
του Συστήμα
άουτ στην ηλεκτρικό σύστημα της χώρας τον Ιανουάρτος Διαχείρισης Παύτητας
δυλίων Ερευνας
του Οιxονομι
Με αυτή την φράση ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής
Πανεπιστημίου Αθην
Energean Oil & Gas
Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής θέλησε να
πρότυπο ISO
σtupωνα με
αποδώσει τη σοβαρότητα του προβλήματος ενεργεια
9001-2015, συμφωνα με ανα
ένωση της εταιρείας.
Go West για έρευνες
ής επάρχειας" που αντιμετώπισε η Ελλάδα πριν από
το έργο αναφέρ
περίπου δύο μήνες και το οποίο δεν ή
ταν απλά
εδίο εqΜαμογής της
συγχυριαμό: Το πρόβλημα ενεργειακής επάgχειας το διαχείρισης κονδυλίων
και υπουδρογονανθράχων
στήριξης υλοποξησης ερευέχουμε μπροστά μας", σημείωσε χαρακτηριστικά.
νητικών
xττάρτισης,
παροχής
στημονιxών, τεcνολογικών
πολιτιστικών υπηρεσιών
λοιπών έργων
που χρηματοδοENERGEAN
τούνται οποιαδfντοτε sτηγή
Coca Cola HBC.
πιστώσεων από το
Ανεβάζει την τιμή-στόχο
ΕΛΚΕ /ΟΙΑΣε αυτά περιλαμβάνεται η διαχείριση συm.
ματοδοτούμενων δημοσίων
η IBG
εργων προμηθειών
και υπηρ
Go Wes
στην Energ
Oil & Gas, μετά
σιών καθώς
γραφή της σύμβασης της παραχώρηση
ποιούνται με ίδια μέσα ο
Γιάννης Καorγιάννη
Νέα υψηλότερη τιμή-στόχο στηρ
η εισηγμένη
Αιευθυντήςτης Ε
για τη μετοχή της Coca Co
ξήεoe σχετικά με την υλοποιηση
EEE -0,22%
τιμές πού των υλών
Em, παραμένοντας δυτικά,
στη δυτική
του έργου με με
η Επενδυτική Παράλληλα,
Ελλάδα στις τρεις περιοχές, της
ίες έχουν πάρ
πλέον urναγνωρίσμιο Πανεπι
Τράπεζα Ελλάδος,
τιμή-στόχο
δικαιώμ
ρευνας, Ιωά
στημιοEcό Tδουμα της χίφας με
σή της στην
ία διατηρ
σαgμόξeι τις exτuήσεις της
Κατάxολο πgογραμματίζοντας
μεγιστοπowiσε
τη σύσταση
τιμώντας ότι η
ύψους 115
δολ. Ο οδικός χάρτης
ών της
την διαχείριση της
ποιότητας
εταιρία
μφανίσει
μοναδικό ζωντανό
μα πετρε
με τις οποίες θέλει
λειτουρ.
χρηματιστηριακή αύξηση
Βαρών
λαίου στην Ελλάδ
σταδιακά
γες ώστε
σημειώνει ότι διατηρεί ουδέ
agρδών zατά 10% σε ετή
ρμογή
εσίες
τερη σύσταση γ
τη μετοχή βάση, μ
τις προσδοκίες
φοιτητών
διαμορφ
μετοχή
όσο άλλων ενδιαφερομένων
03 εtgώ.