Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χωρίς capital control, η Ισλανδία προσβλέπει σε επενδύσεις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ.4916 Παπη16.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Περιορισμένοι οι πλειστηριασμο
ΕΛΣΤΑΤ
Στα χέρια του Δημοσίου
Πετρελαιοειδή, φρούτα λαχανικά
10.500 αχΜητα ιδιωτών
απρωταγωνιστούν» στις ελληνικές εξαγωγές
Χιλιάδες χατοιχίες
λής για τη ρύθμιση
36 δόσεις ληξιπg
αφορά
όθεσμων οφειλών άνω
τη ΔΕΗ,
από 20%
προχωρή
μβούλιο της Επιχείρησης
προκειμένου
ς οφείλετε
παραμέ.
Παράλληλα,
xτό μέχρι τις 30 Απg
πρόγραμμα
προβλέ
οφειλής γ
χρονο
τρέχον
λογαριασμούς, υπό την
προυπόθεση ότι εξ
φλούν εμπρόθεσμα,
Αναλυτικότερα
Για να μην εχτροχιαστεί η αγάχαmη»
σμός ρύθμισης οφειλών
θα ισru
ις 31 Μαίου
nοκυριά, ελεύθερους
χειρήσεις Εgeι ως
οφειλή έως 1.000
άρση αβεβαιοτήτων
ρύθμιση
24 μηνιαίες
δόσεις, χωρίς πο
ταβολή
Η πρώτη δόση θα zαταβάλλεται άμεσα.
Η αβεβαιότητα εξασθενεί την 4,7%
οι εισπgάξεις), ενώ κατά
Τα οφειλή άνω
1.000
καταναλωτική εμπιστοσύνη χαι
τελευταίο
ών υπηρ
γές: άμεση
(αποπληθωρισμένος
μψη, εάν δεν ελεγχθ
0% της
λικής οφειλής
μηνιαίο
μικών εξελίξεων
σίασε αύξηση +3% (έναντ
8 μηνιαίες δόσε
3ο τρίμηνο 2016.
οποίο καταγράφe
άμεση
αντί για 20%
πλεόνασμα του ισοζυγίου
uπηgλικής
μέχρι σήμερα
eσιών αυξήθηνe κατά Euro235
Οι εξαγωγές αγαθών
οφειλής
ρύθμιση
αζήτητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή 180 με 200 χύudδες
tξηση
36 μηνιαίες
Παρά Luλα όμως
-2.9%
4ο τρίμη
νώ, αν goστε0ού
τα προς
ενοuxιαση
δόσεις,
ιxονομικό κλίμα υποχώρηφwwητα που είναι άδεια, ο αQιθμός μπορεί να φτάσει στα
τις μεγάλε
στις 92,9 μονάδ
νούνται ανοδικά
500 χιλιάδες διαμερίσματα
βιομηχανίες
2017 (+6,1%
2017, zugίως λόγω τη
σχύει προκαταβολή 10%
3,2% σε
σημαντικής πτώσης της
μηνιαίες δόσεις θα
-Η βιομηχ
ή παραγωγή λοτιxής εμπιστοσύνη
της Σύμφωνα με την Ημερησία, περισσεύουν τοMς wrτον
διαμορφώ
ισχύθηκε περαιτέρω
τον Ιανοκάμψη
προσδοκιών
τάδες χιλιάδες κατο
πολλοί ξένο
μέσο μηνιαίο
7,2%), ενώ
όγrου λα- στην Ελλάδα έφυγαν, πολλοί
μό, μ
αριθμό
στη μεταποξηση χωρίς νατοιμα
Η ανάκαμ η
Ελληνες
μετανάστευ
τις 18
Το ίδιο συμβαίνει στα γραφσχετικός δείκτης
ικών πωλήσεων πλη
στρEιμε
36. ΑΕΚΕ
450 χιλ), άλλοι νέ
επι- εία και ιαταστήματα, καθώς
θετικό έδαφος
4%) μετά
αρχίσει από
από αυτές τις ρυθμίσεις εξα
στρέφουν στο πατρικό σπίτι, έχουν λείσειή συρρικνωθεί
43,7%
από την υποχώρηση
τριμην
ντοrημέ
αποδυναμώθηzε το τελευταίο ενώ wα
το δημογραφιs6 χιλιάδες επιχειρήσεις.
βρίου
2016 (-2,6%
Μητρώο
Ευάλωτων
ρισμό Εξακολουθούν τouτvo
2016(-2.3%), λόγω πρόβλημα
της σημα
χίζουν
ές επιδό.
Δεκέμβριο 2016
σημeιώθηhe
ις (+15,6%
quςeις
-0.9%
ρυθμίσεις.