Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΑΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
Δύο σημαντικές συμφωνίες
Την πεποίθηση ότι η έναρξη της
Ανέλαβε νέος διευθύνων σύμ
θημερινής και όλο το χρόνο απευ
στρατηγικής συνεργασίας υπέ
βουλος στην Τράπεζα Πειραιώς
γραψε με το Πανεπιστήμιο Πε
θείας πτήσης Ντουμπάι Νέας Υόρ
καθώς το Διοικητικό της Συμραιώς και το Πολυτεχνείο Κρήης μέσω Αθήνας, υλοποιεί έναν
βούλιο, εξέλεξε ομόφωνα τον
τηςo όμιλος ΕΛΠΕ, με τον δ.σ
στόχο ετών, εξέφρασε η υπ. Τουρι
Χρήστο Μεγάλου, κατά τη τελευΓρηγόρη Στεργιούλη
Σελ.8
σμού Έλενα Κουντουρά
ταία συνεδρίαση του
Σελ 4
Σελ. 7
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 Αριθμός φύλλου 847 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σελ. 5
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
Το δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει
Να ευχηθώ το Χρηματιστήριο Αθη
συνεργάζεται με τοπικούς φορείς
νων, που διατήρησε ισχυρές τις ελ
όπως η ΕΥΑΘ ,ανέφερε ο πρόεδρος
πίδες ακόμα και στα χρόνια της κρί
και δ.σ. της Επιχείρησης Γιάννης Ν
σης, να μπορεί του χρόνου τέτοια
Κρεστενίτης, υπογράφοντας το Σύμ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
μέρα να έχει καταγράψει σημαντι
Με τη στήριξη τραπεζών
φωνο Συνεργασίας για Χορήγηση
κές επιτυχίες», είπε η Γενική Γραμ
υποτροφιών, στο Αριστοτέλειο Πα
ματέας της ΕΕΤ Χρυσούλα Απαλαπέτυχε τις 650 μονάδες
επιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σελ. 9
Σελ. 6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
Με το νέο όνομα της Cloudbiz
Η αγορά του τσιμέντου, εξελίσσεovos, εκφράζεται πλήρως η φιλο
ται στην χειρότερη χρονιά των τε
σοφία και το όραμα της εταιρίας να
λευταίων ετών, ανέφερε ο διευθύ
παρέχει τις πιο σύγχρονες, ολοκλη
νων σύμβουλος του Ομίλου Ηρα
ρωμένες και αποτελεσματικές υπηκλής Γιώργος Μιχος, επισημαίνο
ρεσίες στον τομέα του customer
ντας πως η πρόβλεψη αυτή βασίloyalty management, ανέφερε ο
ζεται στο ότι δεν προχωράνε τα έρ
CEO Ευάγγελος Καραλής
γα υποδομών
Σελ. 11
Σελ. 11
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www. νradini.gr