Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τουρισμός: Ντέρμπι%ορυφής Βρετανών-Γερμανών στην ε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ1.00Ε Α.Φ. 4914Τρτη 1403.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Motor O
Τόμσεν
Τσιρώνης
Αύξηση
Τα πλεονάσματα 3,5% θα
Κανένα όφελος από τον ηpηλό ΦΠΑ στο
46,5%
«ρωτήσουν» την ανάπτυξη
αγροτικό πετρέλαιο
προβλέπει η
Η υπερφορολόnση
Στα 300,3
ευρω θα
μορφωθούν
κέρδη της Motor Oi
άνοδο
γράφοντας
46,5%, ποoβλέa
η IBG
ένθεση στην οποία
τη σύσταση Buy.
Τα EBITDA εισηγμένης
προβλέ
διαμορφώ
μειώνοντας άνοδο 22%
Η Motor Oil
2016 στις
3 Μαρτίου
Η μετοχή της
ιρείας ολολήρωσε τη
δρίαση της
152 ευρώ.
8ης Μαρτίου
Fourlis: Κέρδη 6,3
Συνεδρίασε το Ανα
εχατ. το 2016 βλέπει
πτυξιαχό Συμβούλιο
η IBG
IΙραγματοποιήθηME στο Υπο- Προγραμματισμού
και ΟικονοFOURLIS
ργείο Ο
Ανά- μxών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
πτυξης η πρώτη
συνεδgίαση της
Επιστημονικής Επιτρο τής
υπόλοιπα εννέα μέλη
Αναπτ sΕιαχού Συμβουλίου που
Μαριάνα Μ
κάλεσε
ο Υπουργος Ο
Οικονομικών
UCL ΝικόλαΑύξηση
Αναπτυξης Δημήτρ.
Καινοτομίας
2016 από 03
ης Παπαδημητρίου
ος Κτιστάxης, Group Leader
προηγούμενο
στο Ινστιτούτο Βabraham τον
έτος, λόγω και των προσπαθ- Όπως αναφέρεται σε σχετική Πανεπιστημίου Κέμπριτ,
μία δεν θα αναχάμnpει,
δεν εξαλειφθεί η αβ
αδιάρθρωσης θα
ανακοίνωση, ο Υ
πουργός σην
Morgan, Καθ. Δ
εισήγησή του παρουσίασε
οmy βέρνηση
χαι, Ανάπτwξης στο βαιότητα χαι, δεν γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις
νωσΕιη Fourlis
τονίζει στην ετήσια έκθεσή του. Προειδοποιηση για το ασφ
με τις προβλέψεις τη
Επιτροπή την πρώτη έκδοση
Κάρντιφ,
ιστήμιο
έxθεσή τη
Mike Rom
s, CEO τη
της ανα meιακής στρατηγική
διατηρ
σύσταση
Ltd, Ελευθέριος
κυβέρνησης για ελλην
bioti
τιμή-στόχ
Τσουλφίδης, Καθ
Τμήμα
«Καμτανάeι» για το 2017 του Κοινοβουλίου
μικών Επιστημών
Η χρηματιστηριακή προβλέΗ Επιτροπή
αποτελείται από Πανεπιστημίου Μαxeδονίας, Χοούει το Γραφείο Πρού. Βούτση
ότι η εται α
11 μέλη τα οποία έχουν ορ
Θωμάς Μούτος, Καθ. του πολογισμού της Βουλής, οπως αναφέρεται χαροομε απόφαση του Υπουργού. Οικονομικού ΙΙ
ιστημίου
στην 'Εκθεση Πεπραγμέ. τηριστιHά στην έΗθεση
%ατά 3,9%
430,8
Πρόεδρος ορίστη
Αθηνών, Κωνσταντίνος Βανων που παρέδωσε ο επι- 2016 δεν ήταν εύHολο έτος
ΕΒΙIDA
ΚοέγxΕ, διευθυντής Ερευνών τσος, Ομότιμος Καθ. του Πανε
Χεφαλής του Παναγιώτης για την οιxονομική πολιτιμορφώνονται στα 39.7
του Mστιτούτου Levy Αντι- πιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος
ατά 21,6%.
πρόεδρος ο Νικόλαος Θεος
Ζαχαράτος, Ομότιμος Καθ. του Λιαgγιόβας στον
πρόεδρο
Επίσης, εxτιμά ότι η Fourlis
διοικητ
ιστημίου
Πατρών
ράχης, πρόεδρος
λεύθερ
μφανίσ
μβουλίου
ιστημο. Tuigγος Πετράκος, Καθ
κός διευθυντής
του Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας