Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.321
Αριστεράς
Ελένη Πριοβόλου:
Ολοι στο πλευρό
Αρνηθείτε
κρύβει σκληρά
των 21 αγωνιστών
από τις Σκουριές
την υποταγή
σελ.25
Να ρfonε τα τείxn
πολέμου και προσφυγας
Σrόλιο
ΕΕ Toupκiας, οποία txαanοδtaxeci καρμανιόλα
oκονται οτο ελληνικό έδαφος, ωσtτ n Moρια και το άλλο σκέΕισπρακτικές
ξεφύγουν από τις ονcς
του πολέμου και rnς φτώΑΕιας. διacx
ύαινες της ΔΕΗ
ζοντας m Mcoόγειο. Κι όμως, οι coρωπαικές κυβερνήσεις εm
Γιουαντάναμο' Και σαν να μην έφτανε αυτά. έxrι μ
διώκουν υπογράφουν uνά
λογες oυμφωνlrς και με άλλrς
του ιδιωτικού
χώρες, ενώ οκλnpαίνουν γrvι
λαίου. rιδικά οτον τομέα της
νει η ΔΕΗ. Δεν εννοούμt
Πανελλαδική ημέρα αγώνα
λuνάρι με το οποίο
υγείας, ΜΚΟ να
αnoφάσriς που λαμβά
ασύδοτο, υπό την avoxή
αντίστασης και συντονισμού
ράτους και του αμαρτωλού
KEEΑINΟ, Είναι φανερό πως
τις αλλαγής
n αντίσταon και ο κοινός αγων.
το Σάββατο 18 Μάρτη
να εισπράξει ληanpόθεen
οίου και tις διασ
νας Ελλήνων και πpoovύγων
κοBioταται πλίον μονόδρομος,
Σr αυτό το πλαίσιο μr οτο.
go να αποtrλεσ
βολriς, m συν
δρομή του ΝΑΤΟ ξης ονατροπής, δcκάδrς συλλογικότητες καλούν οτην
νελλαδική ημέρα αγώνα too cpxop
ου Σαββάτου, με συγκεrι roλαβικά, έχοντας
και άλλες πόλrις
ξηση αντανακλά την Καλπtteuπεριοχές.
orλ, 6-7, 12-13
eτωςonoiηση λαού και την
στερά
Συνέντευξη
Ανατρεπτικό κάλεσμα ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αναγκαία η
ναa8μισμένη κοινή
των μαχόμενων
δυνάμεων της Αριστεράς
τρομοκρατεί όσους δεν έχουν
για την ανατροτήτών
πληρώσουν -ωστόσο φαίνεται
μέτρων κυβέρνησης
ότι κινείται στον cuστό δρόμο
ΕΕ-ΔΝΤ. Ενισηiονται
αναζητήσεις
ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ
κή, αντιΕΕ
Το επαναστατικό
Ρεπορτάζ σελ. 4
αίτημα σήμερα
Αρθρο Αντ.
10-11