Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς: Το ποψήφια «μπεστ σέλερ» και οι
Survivors του
0100.01.0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
Ε ΑΘ. 12 Σάββατο
11.03.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Υπέρ έγκαιρης
Σταθάκης
Σαββάκης
έναρξης εξό
Μόνη εκκρεμότητα
Η έξοδος από την κρίση πρέπει να είναι
δου από τη
τα εργασιακά
βιώσιμη
ποσοτική
χαλάρωση της
«Βόμβα» για τα Ταμεία
Υπέρ της έγκαιρης έναρξης
εξόδου από τη χαλαρή νομ
ιατική πολιτική της Ευρω
πakής ΚΕντyής Τράπεζας
νέου την Πέμπτη
γερμανός υπουργός Οι
οι χαμηλοί μισθοί
Μιλώντας
*δήλωση γ
τις τράπεζε
Βερολίνο
ους διεθνείς
για τις
μεγάλες τράπεζες, προσθ
τοντας ότι η
βέρνηση ouιμεgtε
γερμανική άποψη ότι πρ
βάρους για τις
χαλάρωση
ρωταθ
μικρότερες τράπEtες.
«Κολλημένη» στο 23,1%
η ανεργια
στο Χρηματιστήριο
Ηmeς ανοδικές τάσεις ετα- Αμετάβλητο
23,1% παρέ
0846 άτομα (-0,3%) αλλά
δρίαση
ngατούν στη
μηνιαία μειώθη
κατά 12.775
Χαματιστηρίου Αθηνώνμ
ποσοστό της ανεργίας
άτομα (03%), ενώ
άνεργο
Ελλάδα, σε σχέση με τον προη
μειώθηκαν κατά 60.486 άτομα
γούμενο μήνα, σύμφωνα με
σχέση με
Δεκέμβρ
μονάδ
2015 (-5,2%
και κατά 2.264
εποχικά
ροσαρμοσμέ
ής δρα
σμένης
δημοσιοποGrσε η
ΝοέμβQάτομα
σχέση με
Γενικό
στηριότητας.
ΕΛΣΤΑΤ.
ιο του 2016 (-0,2%). Οι
της Τιμών
ις 14:55
eveeγο, δηλαδή
διαμορφών
στις 61.37
Τον Δεxeμβριο του 2015 η
ανε- άτομα
που δeν εργάζονται οιτε
μονάδες σημειώνοντας μικρή
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια για την πληρωμή της σύνταξης
ργία ΕyΕ διαμορφωθε
ζητούν εργασία, αυξήθη
άνοδο 0,32%.Η αξία
24,1%, ενώ τα στοιχεία για τον καν xατά 3.179 άτομα
σε ς συνταξιούχου
αρoοιοαν οι εισφορές απο τέσσερις
συναλλαγών
ργαζόμενους, πλέον, λόγω της
συeebaνωσης των εισοδημά
Νοέμβg
σχέση με
Δεxέμβg
gήθηκαν προς τα πάνω, στο 2015 (αύξηση 0,4%
κατά των της ρέτησης ευέλι
μορφών απασχόλησης,
υψηλής
8.961 άτομα σε σχέση με τον θα πρέπ
να πληρώσουν
10 εργαζόμενοι!
23,1%
σημειώνει άνοδο
2016 (αύξηση
Νοεμβρ
0,20%
δέκτης τη
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
το 0.3%).
φαλαιοποίηση
μεσαίας
απασχολούμενων "Πρωταθλητές" στη
πως ανήλθ
παρέμε
Αμοιβές κάτω των 400 προecυπτ
0,32% Από τις μετοχές τη
Δεκέμβριο φορά οι γυναίκες (27.6% ένανστοιχεία Ενιαίου
άνεργοι
τι 19,5% γ
τους άνδρες)
ευρώ τον μήνα λαμ
του 3.659.762 άτομα
unmλής xΕφαλαιοποίησης τη
μεγαλύτερη άνοδο
urταγρά
νουν πεQύτου 600.000 Φορέα Κοινωνικής Ασφ00.640 άτομα xαιoοιxονομι
ηλικίας 15-24 ετών
μετοχές της
στα 0,182
xά μη ενεργός πληθυσμός σε 45,2%), ενώ
περισσότερα
εργαζόμενοι με μερική άλισης (ΕΦΚΑ).
2,82%
3.269.742 άτομα.
άτομα χωρίς δουλειά
καταγρά- απασχόληση
ευρώ), της Acg
ριοχή τη
+1,53%
6,62 ΕιNgώ), τη
Σε ετήσια βάση
Lτεoot-Δυτικής Μ
eδονίας
Τιτάν
22,46
λούμενοι αυξήθηκαν κατά (26,8%).
της Εθνική
0,243 ευρώ