Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ευκαιρία για υπερχρεωμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ιm
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ φύλλου 29483
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
kathi
€ 1,50
ΣΗΜΕΡΑ
Ευκαιρια για υπερχρεωμένους
Νέα μεγάλη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
συμφωνια
Προανακριτική
Taκρtτήρια για υπαγωγή επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
ρήσεις εtcανλnξπρόθεσμες οφειπροβλάιουνό
μηχανισμό θα μ
Βασικότερη είνα
για τον ΟΛΠ
για εξοπλιστικά
επι Γ. Παπαντωνίου
τράπεζες ή
τέλος ρούν να επαχθούν επεcaρήσειs ατοιικέs) δοφορία.
ρύθμιση θα εντάσσο
τη THE A
θα μπορούν
ολικές οφειλές ά
προς το Δημόσιο,με εξαίρεση
οτικής
εξωδuκαστuκό μnxανισμό ρύθμ
όσους ώoουν όμωsxρέn έως 5
φαλιστικές εισφορές
τροπής γι
εξοπλιστικά Προμια τελευταία
προκειμένο
σύ- κρατούμενους φόρου υπέρ τρ
κμετοκομσπόκέντρομεταφόρτωσns
μην αμ
ερίοδο
και απομένουν αρκετές τEοντds στη
θα υπάρχει μ
μπορούν
εμπορευματοιαβωτών για
προσω τuts opaργός Εθνικής Αμ
λεπτομέρειες να δ
ιευθετηθούν με
αποκλείει λές του aρηματία πχ. στεγαστικό δά
τρasμεγαλύτερες τnγκοσμίωs συμσμούς τα βασικά σημεία ώooυνσυμφωνnθεί
atavous που πληρούντsπρούτDθέσas.
δεν οικονομική Εβδομάδα,
τικών γραμμών μεταφοράς
νος Π
Κυβέρνη
Ποτάεμπορευματο αβωτών καθίστα
Δ ΠΑΣΟΚ
φέτος οΠειραιάs.Hδιοίκηση
xμήότι Κυβερνητική
βρίσκεται πολύ
τά σε συμφωνία με
Στο τραπέζι Ευρωm των πολλών ταχυτήτων
γνωσμένη απόΠ
oΚρuβού
Ocean Alliance
ήσει με
λευρά
τερματικοί σταθμοί
για άθλι
ι συμφωνίες αυτές
ροτέcνnμ
σημαντικά
εμπορευματοκιβωτiω
BLOOMBERG: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΝΤ
αραιά, καθώς
δύο παραπάν
ναυτιλιακών
Τσίπρας: Τον Απρίλιο
σμών έλέγοoυναθροιστικάστόλο
διαθέuστοLoείκοντά στο 40% τnsδ
συμφωνία
μnsπαγκοσμίωs μεταφορuαis δυνα
μετα τiθ
βδομάδα
φωνα μ
λική συμφωνία μ
ορόσημ
ρους με
Πριν το Πάσχα
group
ως φαί
Σύμφωνα μ
θνές Νομισμ
n υποβολή
κό Ταμεί
ελληνικό πρόγραμμα με ένα
δηλώσεων
μικρό ποσόν της τάξης
δολαρi
Οι 14 αλλαγές
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
Παράνομος ο τρόπος
ρίτερα από κάθε άλλη φορά, πρι
5 Απριλίου,θα ανοίξει φέτος
επιλογής διευθυντών
νταγματικό
ποβολή
φορολογικών δn
ράνομ
uμβουλi
έκρινε Ολομέλει
λύσεων θα κλείσει στις 15 Nou.
ρατείας
ρώτη δόσ
φόρου θα
15, βά
n δεύτερη
Nou, μέχρι τις 29
oiου γίνε
λικών μονάδ
ολύχρωμος διάκοσμος αλλάγκρίζαδιάθεσηxθες
ΕυρυπαiκούΣυμβοuΝου στις Βρυξέλες, Κοθώς οιmγέτες
27 αναζητούν
30 Νοεμβρίου ο φόρος φέτος
Κέντρων με
οδούς συνεργοσiαςμετά Brexit.ΟΠρόεδροςτης Κομ
επανεσε
Ευρωπαικής Ενωσης πολλαπλών
θα είναι υψηλότερος λόγω
Προοπτική
σύλλογο διδα
τήτων, τονίζοντας στις χώρες
αντιδρούνότι εδEvΠρόκειται
νέο σιδηρούν παραπέτασμα».Τόσο οΠούνκερό
Γερμανίδα καγκελάριος
φορολογία aσοδήμ
ψηφοφορ
έρκελσημείωσαν πως ένταξη
ομάδες ενισχυμένης συνεργασίας είνα
παραμεί
όσα κράτη-μέλη
θυμούν.
ομική Εβδομάδα
Σαντορίνη
όλις πέντε γι
τροi από τους 21
Εθελοντές απο το ALBA σε ελληνικές επιχειρήσεις
Ενα «Πανόραμα»
μείο Σαντορίνης
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
βασικές ειδικότητες
με ανοικτό ορίζοντα
λογία
διολογία
Ποιος
κής καλού
ανάγκες Περiθαλψ
αποφασίζει
ή ομάδα.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επucειρηματικότn
ΟΛΠ πολεΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
διοδρομίαsp
θα λάβει χώρα
λλά έγινε
ήμερα
σήμερα πλη
φέρνε χρήματα
υσική μεταξύ
9ΜαρμόMμης στήλης (Σελ 10),
τbu,ομιλητές
φετινής διοργά
έτει όμusγtvειμάθημα,
ωφελήθηκαν από αυτήν
αργούμενα αντλήσουμε συμπεράπροηγουμενα χρόνια,
σματα. Mia άλλnμεγάλη επένδυση,
γραμμ
ενδιαφέρουσες από
φετινό έβδομο
τά σειρά
Ελληνικό περιμένει χρόνια
ψεις, ενστάσεις, προτάσεις.
νόραμαD θαλάβουν μέρος περί
θώς είναι μπλεγμένη
5ετών προκειμένο
εμμονές διαφόρων
nμερωθούν, από δεκάδες
γnτέs
Hκυβέρνnonυποτiθεται ότι τ
ΑΕΙ ΤΕΙ
Σε διαφορετικές
πολυάριθμα πάνελ, για
ευκαιρίες
λει, από
xύτmτες
Κεντρικά
γορά εργασίας.
Αδυνατεί όμως
mβληθεί
ράματoso,οπρώnν
διαφόρ
Περιφερειακά
ξιωματού το
ΟΠΑ Ιορδά
Λαδόπ
θηγητής
υπηρεσιών,
δείας γι
ριθμό
λοs,ο δάσκαλος, όπως
μερικανικού
με EAn
ρήματα. Περισσότεροι από
συνδυασμό μ
ριθμό
πρώην μαθητές
200 Αμερικανοί φοιτητές έκαναν πρακτική
χώρα μας στηρίζοντας 65 ελληνικές μικρές
αυστηρά προσκόλλημένοι
τριήμερο
ρήσεις.0 φοιτητές είχαν μοναδικές εμπειρίες πάνω
θηγητών,
λιγότεροι
ιδιομορφίες της ελnMκήςKpiσης
εδρίου
έλαβανδωρεάν συμβουλές γα ότήματα
λούσα
BΜα:ο πλούτος
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Παρακμάζεinγαλλική επαρχία
ως μετά
Πλέον ωριμά
Ακριβά αισθήματα, με το aξημίωτο φυσικά
ευρύτα
χρημάτιw γεννά κυρίως δεί- δομένη (το 2015) καιστη
ανθρωπιστικόnροφιλ της εκδηλώνεΠού βρίσκοντα
τερες σκέψεις. Γιατianρώτες
εξαντλούν.
mγές σπατάλης σύμφωνα με τοδnμοσlευοι υγρότοπο
803 εκατομμύριαδολάρια
υψηλό κόστηλ αλλά πιοδυνατdναελέγ
της Αττικής
bουν εισρεύσει στη Χάραμοςanό την Ευως προς τοναρέμό
προσφύγων
ρωπαϊκή
για το Προσφυγικό τα δύο
ρηματικό φιλοξενούντα
ήρξεκόnol
στική οndντnon
τελευταία χρόνι
στοotεiαδημοσιεύτη- Δενεvan πρώτη φορά
που εννοείται
δημοσίευμα
adam μόνο
Guardan.Μεδεδομένο δε ότι
noinσn ευθυνών
κo8ιερωμένο ρεΑναδρομή:Η θέμιςΜπαζά
ό.0σο ναθεωρείταιδιένής πρακτική
μεγαλύτερο μέρος
ναδρομ
Πλούσ
τεθεί για τις ανάγκες
δεικνύεται ότι ακόμα
ρεία της
θέατρ
EMoδα κατέρριψε την αναμενόμενη
ματογράφο. Ζωή,
xΕ).Τα συνήθη δηλαδή το οσύνηθες
γραφικά σοά
Καθεδρικό ναό
8 δολ. για κάθε έναν.
απkγrνανταχρήματο: Ολες
αντί σεις,
περίπτωση είναι το ύψος
Τσαβούσογλου:oδήμαρχος
συγκαταλέγεται στους εθνικούς θnboυν δαπανηθεί για
σού (800 εκατ.),από τημο,
τις ΜΚΟ,
Ρότερνταμ απαγόρ
υρούς της ΓαMoς,τοΑλμπi συνεχίζεινα προσελκύ
βέρνηση, είτε
κέντρα φιλοξενος
στική κατώ
Πλήθη
Ωστόσο
Κλειστά, παραδοσιακά μ
για το ακριβότερο, σωc,ανθρωπιστικό
άλλη Δύο μεγέθη
Τσαβούσογλου
μιλήσει σήμερ
κρομάγαζ
πιο προδίδουν τηνnα
ιστορία, διαπισ
Πρόγραμμα
όλη σε εκδήλωση υπέρ
ρακμή μόνο
αλλά εκατοντάδ
αρμόδor με μηδενική
ανεξάρτητες διαδρομές. Μοζiτους διογw.
ρκικό δημοψήφισμα.
κωμοπόλεων
αρκούσαν για
ελληνική κυβέρνηση, όμως,
δυσπιστία, noδυναμi
ούσογλου έχει δηλώσει ότι
τα,θα
με ένα τρόπο ζωής
κάθε περίπ
πράξει
μπέρασμα αυτό οι καταυλισμο
Πράματα είναι χειρότερα.ΔΕνενοιμόνο
I ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ζωή, σελ. 10 Η «ΛΕΣΧΗ»
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙpΚΑΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ. Ζωή, σελ.3ο ΟΙ ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Ζωή, σελ. 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα