Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26757 ΕΤΟΣ 88ον
Κυβερνητικός
Υπόθεση όλης της Ευρώπης
Θετικά και
άμεση επαναφορά των
αρνητικά μέτρα θα
συλλογικών διαπραγματεύσεων
νομοθετηθούν
ταυτοχρονα»
στην Ελλάδα
Στόχος τη
βέρνηση
p της 20ης Μαρ
ολοκληρωθεί οι ζητήσεις
bo (Staff L
ποιες διαφορές απ
χουν γεφυρωθ
ην αλλαγή
χεση μ
Ελλάδ
όθεση
μείγματος
ν αφορά όλη την Ε
μετά το 2019, τόν
ο υπουργός Ε
θώς μ
βερνητιzος
ς, Δη
την Ελλάδ
μήτρης Τζ
τη διάρ
της ενημερ
σύρουν αυτό
τημένο από την Ευρ
θέτηση του
γωγική
φέρθηκε στη
ήρυξη τη
ν έχει σημ
θεί έ
ρα στις δ
Ρώμης δ
μπεριλαμβανομένη
ης συζήτησης γ
μφανίξει μια
μέτρα
ρίοδο μ
λιαχή ειχόνα της Ευρ
τη λήξη του προγράμματος,
διαφορ
στη διάρ
Στους 1.100.640
θήλωσαν
της 2ριση
01, άνεργο
την Ευρώπη
λιτικά τη
Στο 23,1% διαμορφώθηκε
στική
ανεργία τον
περασμένο
Δεξιά
Δεκέμβριο
βερνητιχές πηγές.
Στο 23,1% διαμορφώθηκε η ανεργία
ργός, Αλ
τη συζήτηση
άνοιξε για
μεταρρυθμίσεις που έγ
ξης Τ
ρέμβαση
τα τη
ν περασμένο Δεκέμβριο, έν
την Ευρώπη την διαφορ
η χώρα τ
ροπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρ
ης κρίσης καθήλ
24,1%
στοιχο μην
λοχλήρωση
αι χου Σοσιαλιστικού Κόμματος
ά την Ευρώπη
αλλά παρέμεινε αμετάβλητη ω
η άμεση
πολιτικά την ακρ
Νοέμβριο 2016 (αναθεωρημένο προς τα
υπαρκτό
στο 23,1%). Ο
Μ. Ντράγκι: «Το ευρώ ήρθε για να μείνει»
1.100.640
μεγάλ
ρόβλημ
Ανάκαμψη στην ευρω
n και άνοδο του πληθωρισμού προβλέπει n ΕΚΤ
ηλικία) στα ά
συμπληρώνουν
ρική To
μολογ
βούλιο της ΕΚΤ
συντα
φαλής της ΕΚΤ
θεωρη
ς προβλέψεις
λιτική της Κεντρικής Τρά
Αίσθηση προκαλ
μά ότι η
για αχόμη μ
γραμμ
ληθωρ
ης για τη
ζας ήτα
χημένη, γεγονό
μο για τα μενα δύο χρ
ριο λόγο στη
ΥΠΟΙΚ: Στα 3,602 δισ. ευρώ οι
ρωζώνη
χώρηση τη
της ΕΚΤ, Μάριο Ντρά
ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου
ροβλέψεις της, η Ε
βάλλουν τη
ΚΤ αναθεώρη
ρυθμό
λιτική νομισματικής χαλάρωσης. Σ
στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο
ΑΕΠ στην ευρωζώνη
ό, όπως διαβεβαίωσε, το πρό
λαίσιο
ής χαλάρωσης (QE) θ
γραμμ
βλεψη
9,3 εκατ. ευρώ δ
ριο του 2017 για τη
ληρωμή
διατήρη
2018 (από 1,6
2017, μ
όριο αγορ
του δημοσίου προς τον ιδ
ρόβλεψη της γ
2019 στ
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσε
ό τομέα, όπως προκύπτ
σε τη
να περιορίζεται στα 60 δισ. ευρώ με
ξόφλησης τ
πουργ
για την πορ
Απρίλ
ση η Ε
Ο πληθωρισμ
ής χιβέρνησης.
της γ
ΚΤ θα βρ
ρυθμό 1,7%
ληξπρόθ
άριο σημ
ριο ή
μβρίου. Γ
διωτικό τομέα στα 3,602 δισ.
ρόβλεψη
αντι 3,310 δισ. ευρώ
Δεχέμ
χρονιχά το πρόγραμ
έβηχε
2016, μή
χαν διατεθεί με την μορφή πληρωμ
στην αγορά
ερίπτωση που επιδ
συνθή
2,748 δ
μετάβλη
ρώ για την εξόφληση
Τον Δεχέμβρ
γχριθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα