Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡ
or 20
Διπλή βράβευση
Eενάγησ
Οχυρό λί
Αλλη μια δωρεά για το Γενικό
Ράμα.
Δέσμευση του Υπουργού
Νοσοκομείο Δράμας
το Σωματείο Χειριστών
για την πρόεδρο
κ. Τσιρώνη για τις
Από το στρατόπεδον
αποζημιώσεις των
Ένωσης
και Βοηθών Μηχανημάτων
κτηνοτρόφων τ
Ν. Δράμας δώρισε
Κυριών
Δήμου Κ. Νευροκοπίου
δυο αμαξίδια
και τας μάχας
Συναντη
μεταφοράς ασθενών
Αλ. Τσιαμούρα
κτηνοτρόφους
ελ. 3
σελ 8
σελ.5
Σήμερα η τελευταία ημέρα
Επίσκεψη στη Δράμα του αν. υπουργού
Κατατέθηκε η τροπολογία
για την αίτηση συμμετοχης
α τις νέες συντάξεις
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ι. Τσιρώνη
στις πανελλαδικές εξετάσεις
Επιβάρυνση γ
σφαλισμε
Συζήτηση εφ' όλης της ύλης
σήμερα έχ
γενικών λυκεί
ολογία στη Βουλη με τη
γγελματικών λυκείων
βλέπεται η
τηση-δήλωση
μετοχή
ις πανελλαμε τους εκπροσώπους
κές εξε
ίδευση.
κάθε υποψ
TOU πρωτογενούς Τομέα
γόριθμ
επισημαν
Στην επίσημη ιστοσελίδα
ονικο δu
ΕΛΣΤΑΤ καθώς
Παιδείας
δεσμο ΕΞΕΤΑ
Για τις αποζημιώσεις λόγω παγετού, ίσως αυξηθούν τα ποσά μετά
ά περί
κδοση νέ
της αίτησης δήλωσης
το καλοκαίρι και μετά από τις όποιες με
πυρκαγιές υπάρξουν!
Με την
ριγράφ
ισφορές υπέρ
δεκάδες
Συναντήσεις με κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους και δημάρχους
ολογη
ασφαλισμένους
Κάθε κατηγορία υποψηφίου ΓΕΛ
θητής ή
ως εξΟι υποψηφ
οι νέοι ασφαλισμένοι
μετάσχουν στις Π
ασφαλιστ
λαδικές Εξετάσει
Ειδικότερα, όπως ορίζει η τροπολογί
Κάννης Τσιρώμετοχής στη
ντάξεων προβλέπεται ότι
μέρους
ίος έρ
οδικός αριθμός
γράφετ
Την είχε
με τη μεταβολή
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Τείνει να εκλείψει
ργός Περιβάλλοντος,
της Ελληνικής
Αρχής
ρμογή
η πλήρης απασχόληση
ιάστημα από
εφεξής, διενεργ
όπου ξεναγήθη
πό τη συνάντηση
ολογίζεται
κτη μεταβολή
Μετά την
000 θέσεων ερOguράNσσε, ενώ
περασμέ
ισοζύγιο
γασίας
γείο Εργασίας
κατοίκων ασχολείται με τη γεωργία
ωτής απασχόλησης στον ιδιωτικ
οφία, χουμε πολλές δυνατότητες
Βλέπε σχετικο
ρουάρι
ριφέρειας Δρά- ζωικό κεφαλ
έχει αποδεκατιστ
ρώνης έφτασε
μπλοκάρει την
ριοτη
ις νέες προ
Χαρίζοντ
ολιγόλεπτη συνά
ως ότ
ΕΛΣΤΑΤ.
μελετώντας
σχόληση
δραμινή
συνέχεια πέρ
Σύμφωνα με
πάνω απο
γία για την κατάρτιση
ωρών τη μεθ
λωμένα κρασιά το χρό
στη μεταβολής
US μηνες
ρεσιακούς παράγοντες της
υνσης ΑνάπτυΟι νέε
ντάξεις όπως διευκρινίζε
ασχόληση
ροών μισθωτή
νότητας Δρα
γείο Εργασίας δε
διαμορφώθ
ως προς
άντησή
ρώνης, τό
μού Δράμας.
79 θέσεις εργασίας
δείκτες
υπολογίζονται σε ετήσ
τηλέφωνό
ρολεγόμενα
κυρίως στις κτηνοτροφικές μονάυπάρχ
ία περίοδο, όπ
τροπο (δείκτης τιμών
θέσεις εργασίας
στη συνέχει
είκτης μεταΣυγκεκριμέ
οφίμων, εκπρόσωποι αγροτ
ής μισθών) θα
σχόλησης
της καταβλητέας εισφοpάς για την
αγγελίες
κό Σύλλογο Ν. Δρα
στη στελέχωση
πη- Κτηνοτ
γνώριση
ρόσληψ
ρησεις
φάλιτομέα,
17-19 Μαρτίου στη Δράμα το Ογκολογικό Συμπόσιο
on υπαλλήλων
χωρήσεις
μέα, η εφάπα
Η πολυπλοκότητα της υποστήριξης
αφορά
χρόνου ή λήξεις
μενων κάτω της
ασφαλιστική οφειλή,
γκριση
του Σύγχρονου Ογκολογικού Ασθενή
ιζόμενα στη
ρουαρι
την εξίσωση
θέσεις εργασίας
Δυνατότητες και δυναμικές από τις δομές Αν. Μακεδονίας και Θράκης
ης εισφοράς υπέ
για την Περ
φοράς υπέρ εφάριος Φεβρουάριος
γγελίες
Ο 17 έως
ρτίου πρόΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΡΚl
φάλισης
ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
σεις έφτ
εργασίας
000 παλαιούς ασφαλισμένου
ημονικό ογκοτις εισφορές
έλεσμ
Ελληνική
λήξεων συμβάΗ Δράμα ενά
μενου χρόνου
ροπολογία
οχωρήσεις
υς (μετά
Για άλλον
Ογκολογικού Ασθενή
υναμκές από τις
νατότητες
την έκταση
Θράκη
χει πάρει το φαινόμενο της
σφάλιστ
ροπής ερ
της μερική
οδοχών τους,
οδόχου κύστης
ξεπερνο
σχόλησης
διαφορετικά
αταργώντας
σχόληση. Χαρακτηρι
λλογο Καρ
ότι η
Bών Δράμας,
ξενοδοχείο
οσλήψεων κατά
βασης εργ
πόλης
όσους
ρωναν
ας δε
α, όπως
δημοτικοί
αφορά συμβάσεις πλήρους
μπορούπάλληλοι, ξενοδοχοασχόληση
σματική κοιλότητα
υπάλληλοι, εργαζόμε
ενείς: προβλήματ
κλάδους
Παπαδογεωργάκης
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα