Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αρατείνεται η ασφαλιστική Κάλυψη
για άνεργους εμπόρους
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ.4910 Παπη09.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ryanair
Σκουρλέτης:
Μειώνει την
Εως 40 εκατ. τουρίστες μπορεί
Αρνητwό βήμα η Ευρώπη
τιμή-στόχο η
να υποδεχθεί η Ελλά
πολλών ταχτήτον
Eurobank
Equities
Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο
ρώ για τη μετοχη
ΟΤΕ θέτει η Eurobank
Equiti
λέσματα 2016, στήν
διατηρ
τη σίσταση
'buy' για
τίτλο
σημαίνει ότι,
μεγεθών στην
στοditει αδυναμία στις
διεθνείς δραστηguάmpες.
Η μικρή μείωση
στόχο σχετιζετα με τις εκτιμήσεις για χαμηλότερες ελεύθερ.
ες ταμειανές ροές. Οι ταμε
επίπεδα
το 2018
ντιμετ00
Σταματά
Μειώθηκε ως 62.00 η εισφορά
αλληλεγγύης για υπουργούς
ελληνικών τραπεζών
η JP Morgan
βουλευτές και δημάρχους
Γενναίες μειώσεις
στα ποσά της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Διxαιούχοι των σημαντιχών
οφείλουν να πληρώσουν τα αυτών
φοgσελαφρύνοEων
πολιτικά πρόσωπα
αναπληρωτές
προσπαθειών της γ
διανομή φορολo- βουλευτές, οι ευρωβουλευτές,
γικών βαρών!
αιρετοί της Τοπικής Α
διοίaησης,οι γενικοί
υτόχρονα με τις ρυθμίσεις
γραμματείς wτorgγείων
I αβεβαιότητα αποτρέπει την επιστροφή των τραπεζών και
που προέβλεπαν
πeeιxοπές χούντες τα νομικά πρόσωπα
ίνωση ο αμερ
συντάξεων, xατάomση δημοσίου δικαίου
και διow- της
οικονομίας στην 2ανονaότητα, τονίστηκε στις
συναντή
του ο
σεις με τις Διowήσεις τον Τραπεζών που ζήτησε ΟΤΟΕ
ης ΕΚΑΣ, αύξηση ασφαλιστιxών ητές Aveξάgτητων Αοχών.
ελεύθερους επαγγελματίες
με τις νέ
διατάαφορολόγητων ξεις
μείωση
Στις στναντήσεις συζητήθη- αναδιαρθρώσεις εργασιών
ορίων αίξηση των φορολα- Φορολογίας Εισοδήματος
H JP Morg
%ε ο ρόλος τον Τραπεζών σε καθώς και στις εwwρεμότγικών συντελεστών
για μισθα- οστο(ες προστέθη
με την
ρματισμό της κάanμη
θέματα
αφορούν στην ητες ορισμού Διοxή
τούς και συνταξιούχους
άρOρου 112
μετοχών Αlph
xυβeρνητιoot βουλευτές ψήφο του ν. 4387/2016, καταgniθηxαν μια
και ειδικότερα Επίσης, αφορούσαν σε
Eurobank, E
Τράπε
2016 ως
ισοδήματα
απασχολούν
στις επιχειρήσεις, στα νο- θέματα
Τράπεζας Πειραιώς.
αντίμετρο
μια διάταξη η
άglgου 29
ριά, στην καθημερι
τους εργαζόμενους στον
ία προβλέπει τη μείωση τη
3986/2011, με τις
ητα των συναλλαγών, στις κλάδο
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
ιδική εισφορά αλληλεγγύης
μαίνει ότι ο τερματισμός
πολιτικά πρόσωπο%
της κάλmpης οφείλεται στην
κατά 1.049 έως
999 ευρώ ληθε
Εισοδήματα
μη πόρων από
2010-2015.