Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3472O •ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΥΠΕΓΡAΦΗ
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚH
ΣYΜΒΑΣΗ

«Πράσινη πόλη»
Η Γλυφάδα γίνεται «πράσινη» πόλη! Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δηµοτική αρχή
Γλυφάδας προχωρά στην υλοποίηση του έργου για την προµήθεια
και φύτευση δέντρων και άλλων
φυτών, µε άµεσες προτεραιότητες:
• Την δηµιουργία ενός κατάφυτου
χώρου περιπάτου και ποδηλάτου
περιµετρικά της έκτασης του
Γκολφ Γλυφάδας, µοναδικού για
τα δεδοµένα της Αττικής
• Τη δενδροφύτευση όλου του
παραλιακού µετώπου
• Την τοποθέτηση των εκατοντάδων δέντρων που είναι απαραίτητα για το νέο κοιµητήριο της πόλης, το οποίο σε λίγους µήνες θα
ξεκινήσει τη λειτουργία του
Παράλληλα, εκατοντάδες µεγάλα

Αναβάθµιση Γηπέδων
Ποδοσφαίρου Αλίµου
>> ΣΕΛ. 10

Ο ∆HΜΟΣ ΑΛIΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕYΕΤΑΙ ΡΕYΜΑ
ΑΠO AΛΛΟΝ ΠAΡΟΧΟ

Εναλλακτική
...πρωτιά

>>ΣΕΛI∆Α 8

>> ΣΕΛ. 10

«∆εν θα είµαι
υποψήφια
βουλευτής»

"Η Μεγάλη
Σιωπή"

Ξεκάθαρη δήλωση
της δηµάρχου Αγίου
∆ηµητρίου

Παρουσίαση του έργου
της ποιήτριας Γ. Σιώκου
στο Βύρωνα

>> ΣΕΛ. 11

>>ΣΕΛ. 2

∆ικαστική δικαίωση
Ο ∆ήµος Ελληνικού – Αργυρούπολης
ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του για την
δικαστική δικαίωση από την ∆ιεύθυνση
Επίλυσης ∆ιαφορών της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
>> ΣΕΛ. 7

δέντρα και φυτά θα τοποθετηθούν
στο πλαίσιο των ευρύτατων αναπλάσεων στις πλατείες, τα πάρκα,
τα πεζοδρόµια και τις παιδικές χαρές της πόλης που είναι σε εξέλιξη
ή έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα.
Στην ανακοίνωση του δήµου τονίζεται: «Η επιλογή του αναδόχου
για την προµήθεια και τη φύτευση των δέντρων, θάµνων, λουλουδιών και λοιπών φυτών, αλλά
και της συντήρησής τους, έγινε
µετά από ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, που θα ανταποκρίνεται προφανώς σε όλες τις απαιτούµενες
προδιαγραφές. Οι εργασίες περιλαµβάνουν και συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου.»

«Ο καλός ο νοικοκύρης
στην κρίση φαίνεται…»
Ο δήµος Παλαιού
Φαλήρου, παρά την
οικονοµική κρίση,
καταφέρνει µε δικά
του χρήµατα να
ανανεώνει και να
εκσυγχρονίζει τον
µηχανολογικό του
εξοπλισµό και τα
οχήµατα
καθαριότητας.

>>ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα