Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26755 ΕΤΟΣ 88ον
ψύχραιμη και
«Παράθυρο» via μείωση του
γενναιόδωρη θα
παραμείνει ΕΚΤ
πρωτογενούς πλεονάσματος
εκτιμούν αναλυτές
αφήνει ο Β. Σόιμπλε
ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στ
ριο, η Ευρ
Εφόσον αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης
Τράπεζα όμως δεν σ
περιορ
ν γενναιόδωρη πολιτικής στήριξης
το θέμα παραμένει ακόμα ανοixτό
μίας, ιδ
της ευρ
ά ρισιμ
εκλογιxων
πριν α
μια σειρ
φέρει η D
ην Ευρώπη
μετρη
μηνύμ
φθάνον
την Αθή
διαπραγμ
Τα μέλη
Συμβουλ
θεσμούς βρ
της ΕΚΤ
την Πέμπτη
Γερμανός ν
διέξοδ
ργός Ο
α αποφασίσουν τη διατήρηση
φράζει την
ρωζώνη
ξιολόγηση θ
χαμηλό με
κά είπε «η αποστολή των θεσμι
ρογράμμα
χί-εται, εμι
γοράς ομολόγ
φαρμά
ληρωθ
Σε αυτό το σημ
Σόιμπλε ν
αναλντέ
τη «βάση» γ
Ο πληθωρισμός έφθασε
ν στην Αθή
αποτε
λεί η συμφωνία που
ύχθηκε στο
group «μαζί με την Ελ
1,5 δισ. ευρώ από
Αν όλ
μμετέχ
την ΕΤΕπ
εκτιμά
τηρήσουν, δεν υπάρχει αμφιβολία» ότ
θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Α
η Ελληνική Ενωση
ή στη
ελληνική κυβέρνηση, ο χ. Σόιμπλε τόν
Τραπεζών, πως θα
κονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στην
Αισιοδο
η αξιολ
στην Αθή
της Ε
ά που έχουν συμφωνηθ
ργός Ο
Ελλάδα το 2017
γηση εξέφρ
ένων Α
στο Βερολίνο.
ΟΟΣΑ: Τροxοπεδn στην ανάπτυξη ο οικονομικός
Πλήρης απορρόφηση
χρηματο
εθνικισμός και οι Κεντρικές ΤράπεΖες των χωρών
ών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκή
την Ελλάδ
Τράπεζας Ε
ύψους 1,5 δ
μα η Ελληνική
Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ότι θ
μικής Σ
Ο Οργανισμός
ργασί
Μεξικό, προχάλ
σύγχυση ανά
χει δρομ
ξης (ΟΟΣΑ
μη σε ότι η
λomθεί στη
ν παγκόσμια οιχονομία χι
ξη θα δ
θνιχισμ
ύ Συμβου
ρόεδρο του Δ
ο 3,3% φέ
μορφωθ
ριν φθά
Αν και η Ουάσινγ
σει στο
αι η μ
Νικόλαο Καραμούζη
ρόεδρ
τή την εθ
3,6% το 2018, με το ρυθμό της να
χρησιμ
ραπεζ
σήμερ
ής Επιτρ
της Ε
μεταβλητος
ή ρητορική, η Μαν δήλ
σχέση μ
ροηγουμε
σ. Τρίτη
ο ΟΟΣΑ, προβλέποντας μια
πής, Σπυρίδωνα Παπασ
μια αύξηση κατά 10% στ
Νοεμβρ
μιχρή μόνο επιτάχυνση της ανάπτυξης.
μολόγ
ς στις ΗΠΑ θα
διαχυθεί στη
έλει θ
Διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
ΣΑ Κάθριν Μαν δήλ
ρα επιτόκια στις ΗΠΑ θ
ροχαλέσ
όστος εξαγωγών κατά 15%
αυξήσ
και τις εργασιακές σχέσεις επιδιώκει n
προβλέ
ζημια αστάθ
τας μέτρια μ
αναχαμψη
τοπLστωτ
ρες χώρες, ο ΟΟΣΑ
γορές γ
χρήση του Μητρώου online media
χονομιχές αγορές α
γώντα
δεχομέ
σε άνοδ
ρε πως οι χρημ
Το ένα τρίτο της κρατικής διαφήμισης στον
μιχη πραγμ
Περιφερειακο τύπο
λύ μεγαλύτερο
απρόβλεπτος π
ές δαπά
δεν γνωρί
Το Μητρ
online
ε ο υπουργός Ψηφιακής Πολ
ής,Τηλ
τη τη φ
χαι Ενημέρωσης, Nizος Παππάς, στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Τον Ν.
ση», δήλωσε η Μαν στο Re
αθώς ο
Επιχαιρο
ροβλέψ
βερνη
ς, Δημήτρης Τζ
ροβλέψ
μεγάλ
Ενημέρωσης
μεγάλ
μησε ότι η αμερ
μία θ
2ος γραμμ
μίες.
Ο χυβερνητικό
την εχδήλωση χαρακτήρισε ιστορική στιγμή
Πέρυσι, η προεκλογική εχστρα
πτυχθεί με ρυθμό 2,4% φέ
λντ Τραμ
ροσθέ
ροέδρ
η εγχώρια ήτηση
τη σημερινή συγ2υρ
φθάσουμε στο 2017 για
ληφθεί μ
ή πρωτοβουλία.
όσο σημ
Μητρώ
2,3% στις προβλέψ
Νοεμβρ
υποσχέθη
ρώτη την Α
ηλεκτρονικ
λαίσιο πρωτοβουλ
της κυβέρνη
ριχή» στο εμπόριο
αιτήματά
Η αμερικανική ανάπτυξη
ιση της διαφ
για δασμ
την Κ
σης για τη
μιμοτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα