Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
Με επιτυχία
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Πραγματοποιήθηκε
Ράμα.
στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας
Δράμας ενημερώνει
Χωρίς τις προβλεπόμενες Επιστημονική συνάντηση
το 24ο Σχολικό
αδειοδοτήσεις και
για τα εντομολογικά
ΟιΕλληνικές στρατιωτικές μονάδες
εγκρίσεις εργασίες του
Πρωτάθλημα Σκάκι της Δράμας αποφασιστικές συμβάλουν
προβλήματα
κτιρίου που θα στεγάσει
των καλλιεργειών
στον οριστικό διωγμό
Νομού Δράμας
την ΕΛ.ΑΣ. Δράμας
Βουλγάρων από την περιοχή μας
του Ν. Δράμας
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Ερχονται στη Δράμα
Στο Παρανέστι και τη Δράμα χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης Ο Χρ. Λιθηρόπουλος
«Οι Μαγικοί Επιστήμονες
Εξήγγειλε οικονομικές ενισχύσεις
νέος θεματικός
ραστα
αντιπεριφερειάρχης
θούν για φιλανθρω
σε ορεινούς και μειονεκτικους
Περιβάλλοντος Υποδομών και Μεταφορών
κη ποoάστ
ορισμό
Δήμους και άλλα ζητήματα
ληλεγγύης
μου Δράμα
Na.co Ho
Επισκέφθηκε το Παρανέστι και συμμετείχε σε σύσκεψη
στη Δράμα με αυτοδιοικητικούς παράγοντες
Θανάση
ούδη, από
Ενότητα Έβο
Αντιπεριφερειάρχης
ργός Εσωτ
ξης, Αθλητ
μου. Η
Δημούδη αναλαμβά
έ- Exε συναντήσει
δρος της Επιτροπής Ανάπτυξης
άσταση
φραιμίδης, από την
κόλαος
αρτίου, στις
φερειακή Ενότητα
κές εκδηλώσεις
ΣΥΡΙΖΑ
ροτικής Οικονομ
τηνιατρικής
χρόνια παρουσίας
φραμίδης αναλαμβάνει επίσης Πρό
Δευτέρα 13 έως
ροτικής Οικονομία
από τις έως τις
ρος της
φορέων, ΣuΜογου Δημοπκών
έσοδα της
άσταση
Σκουρλέτης επισκέφ
για φιλανθρωπικό
νέστι όπου
φερειακή Ενότητ
ρκης Τουρισμου
Δράμας
συναντήθη
Χρήστος Λθηρόπουλος
Ηταν μεσον
όλις η καμπάνα χτυφερειακή Ενότητα Δράμας
δωδέκατη φορο
μαύρος
ριφερ
Δράμας
απνός άρcoε
Προσοτσάνης Λύσσελη
ακο, Δοξάτου
Κ. Νεuρ
οιος ξέρει τιοκάρωoαν
κλωρας, γνωστός
Κατά σύμπτωση βρίσκονται στον ίδιο περίπου χωρο
Χρήστ
βερός βοηθός
ιακή Ενότητα Εβρ
ρας με
Δύο είναι οι θησαυροί
Δημόσιας Υγείας
ωνικής Μέρι
που αναζητούνται στο
ωρίς αέρα
Στη Δράμα την Πέμπτη
Ο τρομερός
φοβερός
ο Αν. Υπουργός Αγροτικής
νουν όλα
μυστικά τους
Ανάπτυξης κ
Ι. Τσιρώνης
δημοτικό κήπο της Δράμας!
Eεναγη
Συναντή
κτηνοτροφικούς
λλόγο
Νευροκόπι
ως ιδέα για
μπληρώο
ην προοπά
Νικόλ
ωάννη Κλωναρ
Νομό Δράμα
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, είχαμε
Χαρισμiδη Βασίλει
κεφθεί τη
ρχόμενη Πέμπτ
τη δημοσίευση
Ελάχιστες μέρες
Αναπληρωτής Υ
"Κρυμμένος θησαυρό
της 24ης Φε
Ο Βουβ
κής Α
Τροφίμω
δημοτικό κήπο της Δράμ
στις 4 Μαρτίου Ιωάννη
ρουν στους θεατές
Το ρε
λούθησε ένα νέ
ρώνης
όπο, έννοιες όπως
πορτα είχε σχέση με ένα θέμα
πλαίσιο τη
ίσκεψής
ήνυματ
στην σχολική υλη της
Δημοτικό Συμβούλιο
ης, τη
ζητήθη
θησαυρο
μοτικό Τσιρώνη
ραγματ
ζωή Δράμας στις 20 Φεβρου
Χημείας, οι οποίες
κήπο της Δράμας
ώ, με
ντηση αρχι
ροστα στα ματια όλων οι εξηγούνται
αξιούχος
κτηνοτρόφους
μφιθέατρ
πλο, διασκεδαστ
"εκρηκτικό
Γεωργιάδης, είχε ο ίδι
την άδει
λέσει τη
αρχείου Νε
ροκοπίου Δράμας.
μένο θη
ροηγούμενη
μέσα ενημέρω
σημειο
μονικό πρόδημοτικού κήπου
σημεί
ικά σχεδιασμέ
ύλη της
μενο στην
φάσισε
διενεργεί για την
οποίο είχε
τική απάντηση
ρεση ενός θησαυρ
ος μάλι
στημα
ατεθεί
αραχωρη
ργα, αλλά
ημερινά φαινόμε
Εμάτικος
αλλιώς
έχεια, στις
μεσηαστικό. Γλωσσικο «GREXIT
αλλάς
σούλης, Σκηνοθεσία:
ραγματοποιηθ
κέψεων με
σική: Για
Αυγερινός, ΣχεδιαΔημάρχο
μού Δράομός
προγράμματος
Διοικητήρ
Αναλυτι
Κοντογιάννης
ς Ανέστη
ερα είπαν για έναν
μένο πρόεδώ οι διαφωνίες
Υπουργ
γραμμ
σημέρι.
οιηθεί
ζωηρές
όχι είμ
κεψη με
άριος
κτηνοτροφικού
αγροτικού
ντίνοu, Π
ιά της Αναγνωστόπο
είς παρεμβολέ
λέξεις αμερp
πέρα, από άλλο
ακούστηκε γυναικεία φωνή
γους, ενώ στις
30 συνάντηση με μεναxτά, με
μπέρδ
Έχανα δηλ.
κόμους
τηφόρη. Τηλέφωνο
μεσημέρι
ξενικές λέξε
λέξεων συνεχίίας 252
υς Δημάρφερειάρχη
λογίες
υς υπηρεσιακούς παράγοντες
ερο ραδιο-φ
της ΔΑΟΚ
σης Ανάπτυξης
της Δ
κόμα σχόλια γι
της Π.Ε. Δράμας
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα