Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3471O •ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΖΗΤΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το πρώτο στην Ευρώπη
Στον ευρύτερο χώρο του ∆ηµαρχείου Αγίων Αναργύρων –
Καµατερού, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου
“Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης”
στην Ευρώπη, παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ.
Προκόπιου Παυλόπουλου και προσωπικοτήτων κύρους, από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το πρώτο “Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης” δηµιουργήθηκε από το εθνικό Συλλογικό Σύστηµα
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση» σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Αγίων Αναργύρων – Καµατερού και αποτελεί το πρώτο στην
Ευρώπη.
Το Πάρκο Ανακύκλωσης έχει ως στόχο να ενισχύσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση των νέων ανθρώπων, καθώς και να αυξηθεί η συµµετοχή των πολιτών στη
διαδικασία της ανακύκλωσης.
Το Πάρκο καλύπτει έκταση 3 στρεµµάτων και περιλαµβάνει
το Πολυκέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών,
έναν πρότυπο βοτανικό κήπο µε περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ελληνικών φυτών, καθώς και µια οικολογική
λίµνη. Επιπλέον, στο Πάρκο Ανακύκλωσης στεγάζεται το Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου πραγµατοποιούνται µαθήµατα, σεµινάρια και διαδραστικά παιχνίδια σε
µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

«Στελέχωση
των Ιατρείων ΠΕ∆Υ»
>> ΣΕΛ. 4

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»

Καταγγελίες για
εγκατάλειψη του
Πάρκου της Νέας Ζωής
>> ΣΕΛ. 9

Η Εθνική
Εστία Ιλίου
έκοψε την
πίτα της
>> ΣΕΛ. 11

>>ΣΕΛI∆Α 6

Στην ατζέντα το Πάρκο Τρίτση
Συνάντηση
του Ποταµιού
µε τον δήµαρχο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού

>>ΣΕΛ. 7

Κινητοποίηση
για την Παιδεία
Με ικανοποιητική συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε η σύσκεψη για την
Παιδεία και τον προγραµµατισµό κινητοποιήσεων στο ∆ήµο Πετρούπολης. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από τον ∆ήµο, τους εκπαιδευτικούς φορείς και την Λα κή Επιτροπή της πόλης.

>>ΣΕΛ. 5

Πληµµύρισε...
φρεσκάδα

Προσλήψεις στον ∆ήµο
Μεταµόρφωσης
Τα θέµατα που αφορούν
στον προγραµµατισµό
προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης ιδιωτικού έργου
και στην πρόσληψη
εργατοτεχνικού προσωπικού
για µέχρι πέντε ηµεροµίσθια
κατ’ άτοµο το µήνα
ξεχωρίζουν από την
σηµερινή (19:30)
συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου Μεταµόρφωσης.

>>ΣΕΛ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα