Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26754 ΕΤΟΣ 88ον
Αλ. Τσίπρας:
Κλ. Ρέγκλινγκ: «Πάντα
Κάποιοι στο
επίπεδο των
βρίσκουμε λύσεις στο τέλος»
κλιμακίων
Ο επικεφαλής του ESM αρκετά αισιόδοξος συμπληρώνει ότι είναι
πιθανή n συμφωνία για την Ελλάδα στο επόμενο Eurogroup
επιμένουν στο
«δικό τους βιολί»
ό,τι αφορά τη δημ
ομική
Η Ελλάδα έχει ήδη
λίδα, η
ξυγίανση
λύ μικρ
Ενδεχόμενη έκδοση ομ
ηowονομία ανέχαμψε,
ε ο Αλέξης Τ
Ο Ρέγχλινγ
θέτηση
βούλι
δριάζει με θέμ
τηγιχό σχέδιο για την παραγωγική ανα
μολόγων
συγκροτηση
δοτηθείη δ
ροφιχη
ρατών
φεσης η χώρα έχει επιστρέψει σε θ
αι οργα
ξης. Αυτή η αδήριτη πραγ
Η έ δοση ομολόγ
σχεδια
σουμε την επόμενη μέρα, γ
η επόμενη
Σταθερότη
ήδη εδ
δυνατή» δήλ
Ρέγκλινγ
Πρόσθεσε ότι ο ESM ετοιμά
Αναφερόμενος στη
μόλογ
ή διαπραγμ
ση, ση
δολάρ
ρώτη έχδοση οφέ
μολόγ
δεν θ
FT: Ο Μ. Ντράγκι
εν αποκλείεται η πιθανότητα ν
ρώ αλλά προσθ
ις 20 Μαρ
λλά δ
πάρξει μια συμφωνία για την Ελλάδα έ
λου σίγουροι. Εχον
ακόμα πολύ δουλειά
α συνεχίζουν να αποτελούν επιλογή
να συνεX1σε1 να
με. Χρειάξ
αντlστεKετά1 στη ν
20 Μαρ
δύο εβδ
φαλής
ρόοδος θα γ
Σταθεροτη
ένα μεγάλο βήμ
δήλωσε ο Ρέγκλινγκ, σύμφωνα μ
Πίεση της
ESM), Κλ
ς Ρέγχλινγ
με στην πρωτη μας
σματα τη συνέντε
Γερμανίας
στην ιαπωνική θεώρηση
ναρτήθηκαν στην ιστοσ
δεν θ
φαίνεται ό
Nikkei A
α βρίσκουμε λύσ
ο τέλο
από την πλευρά της αγο
Ρέγχλινγ
Ο Μάριο Ντράγ
Επί τα χείρω n αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ για το
της πολιτικής της πο
τικής χα
λάρωση
φ αρμόζει η Ευρ
ΑΕΠ το δ' τρίμηνο 2016
ρική Τρ
ς προβλέψεις για την οιχονομία τη
ρωζώνης την προσεχή εβδομάδ
Αναθεώρη
είρα η ΕΛΣΤΑΤ
μηνιαία (ό
ε δημ
στοιχεία ισ
ευματ
θεί 0,6%, το β'τρ
χυριών ειχε μι
πληρωμ
τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ τ
θεί 0,7%
δ' τρίμην
ρωζώνη
μια τη
χε αυξηθ
2016. Ερευ
ρθωμένα στοιχεί
Αχαθάρ
ων κλάδ
ά 1,7%
ων υπηρεσ
στοιχ
Οι ιδ
ακαθάριστο
της έρ
μιχή δρ
στο Εγχώριο Πρ
δ' τρίμην
θεώρηση
στηριότητα βρ
συγxpιση μ
ΑΕΠ (ετήσια σύγχριση) γ
ησης 0,3%
ξής: -0,7%
Ανοίγει ο δρόμος για την έρευνα
μηση στ
2016 (+0,1%
2015), -0,4%
14 Φεβρ
β' τρίμηνο 2016 (-0,4% το β' τρίμηνο
υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα
Σε τριμη
σύγκριση (δ' τρίμη
2015),-2% το γ τρίμηνο 2016 (-2,4%
2016 προς τρίμηνο 2015), το ΑΕΠ μ
το δ' τρίμη
σης 0,4%
γ τρίμη
της μ
2016(-0,7% το δ' τρίμηνο 2015
οίγει ο δρόμος γ
ην κύρωση από τη Βουλή
θεί στην πρώτη εκτίμηση
ην ενεργ
ηση τ
Ως πρ
έλεσμα, γ
για έρευνες υδρογ
Βορειοδυ
ς περιοχές της Αιτωλο
δ' τρίμηνο 2016
σύνθεση του ΑΕΠ, τ
0,05%
πουργείο Περιβάλλο
χής Πελ
Ενέργειας
στοιχο τρίμηνο το 2015
σχέση με το α
ροηγού
Στρατηγικές Μελ
Περιβαλλοντιχών Επιπτώσεων για τις
περασμένη Πέμπτη
μησης γ
ξής: Η τελική
ξηση 0,3%
ρευνες στις δύο περιοχές
ή δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η
α με την ΕΛΣΤΑΤ, ο
Για τη ΒΔ Πελοπόννη
έχουν
ηρυχθ
υλεγεί,
Ελληνικά Π
λωση τω
αυξήθηχ
αποτέλεσμα τη
ρες αυτέ
σωμιά
ία η Ε
ΕΛΠΕ έχ
για την Α
ηρυχθ
της Γ
ής Κυβέρνηση
δεν ή
διαθέσιμ
πιλεγ
αι για την περιοχή Αρτα- Πρέβεζα που ειχ
ριληφθ
Το α' τρίμη
άλωση
έρυσι η
ηση. Τ
διο διαγ
ροσφορά
για τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα