Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ÔïõöåêéÝò óôïí áÝñá;
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 7 ÌÁÑÔÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.271 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åíüóù åêêñåìåß ç áðüöáóç ôçò Äéêáéïóýíçò, ó÷åôéêÜ ìå ôï åÜí åßíáé íüìéìç Þ ü÷é ç íõí äéïßêçóç ôçò ÐÃÅ, Ý÷åé îåóðÜóåé
Ýíáò ðáñáóêçíéáêüò ðüëåìïò ìåôáîý ôùí äõï áíôéìá÷üìåíùí ðëåõñþí - Áìöüôåñåò ðéóôåýïõí ðùò èá êåñäßóïõí
Από ένα έως και έξι µήνες θα χρειαστεί το δικαστήριο για
να αποφασίσει σχετικά µε το εάν είναι νόµιµη ή όχι η σηµερινή διοίκηση της ΠΓΕ, µε συνέπεια η αγωνία να παρατείνεται. Αµφότερες, δε, οι πλευρές πιστεύουν ακράδαντα πως θα
κερδίσουν…
Επί παραδείγµατι, όπως δήλωσε στην «Α» ο δικηγόρος και
γενικός γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΓΕ,

Δηµ. Τσαούσογλου, «η προσφυγή του Νίκου Μακρή στη Δικαιοσύνη, είναι… τουφεκιές στον αέρα. Ακόµη κι αν δικαιωνόταν, θα διεξάγονταν άµεσα εκλογές και θα προέκυπτε εκ
νέου η σύνθεση της σηµερινής διοίκησης». Από την αντίπερα όχθη, δηλαδή από την πλευρά του κ. Μακρή καθώς και
της δικηγόρου του Βάνας Ντζελβέ, υπάρχει, αρχικώς, βάσιµη
αισιοδοξία ότι θα κερδηθεί η υπόθεση, καθώς όπως σηµειώ-

νουν «το ΔΣ ανεδείχθη µε πασίδηλη παρανοµία, καθότι στις
εκλογές παραβίασαν το νόµο και το καταστατικό (σ.σ.: την
ίδια ηµέρα συγκροτήθηκε Γενική Συνέλευση και διεξήχθησαν δυο ώρες µετά οι εκλογές)». Μάλιστα, η πλευρά Μακρή
υποστηρίζει ότι «εάν το δικαστήριο αποφασίσει τον ορισµό
προσωρινής διοίκησης, αυτό δεν συνεπάγεται και άµεσα
εκλογές».

Åñéîå ôçí…
ôéìÞ ãéá íá
åíïéêéáóôåß
ôï Äáóýëëéï
Åðß ìÞíåò êëåéóôü
ôï «ìðáëêüíé» ôçò
á÷áúêÞò ðñùôåýïõóáò

Η αδήριτη πραγµατικότητα έχει ξεπεράσει τους «παράφωνους» στα τεχνικά κλιµάκια που καθυστερούν την διαπραγµάτευση, τόνισε στο υπουργικό συµβούλιο
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπογραµµίζοντας ότι απέναντι σους «παράφωνους» η Ελλάδα πρέπει «να συνθέσει την µουσική» για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης σε όλη
την Ελλάδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας «µε στόχο η Ελλάδα να επανέλθει στην κανονικότητα και στους οικονοµικούς δείκτες και στους
κοινωνικούς». Κ. Μητσοτάκης: «Θα φέρουν 4ο µνηµόνιο από την πίσω πόρτα».

Στις 27 Μαρτίου ορίστηκε να πραγµατοποιηθεί ο
νέος πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση
του «Δασυλλίου», το οποίο
παραµένει ξενοίκιαστο εδώ
και µήνες.
Οι πρόσφατοι διαγωνισµοί αναδείχθηκαν άκυροι,
αφού δεν υπήρξαν ενδιαφερόµενοι επενδυτές. Έτσι
ο δήµος Πατρέων αναγκάστηκε να ρίξει κι άλλο την
τιµή του µηνιαίου µισθώµατος για το κτίριο των 2.353

τ.µ. , από τα 2.500 ευρώ στα
1.600. Ο Δήµος βγάζει σε
διαγωνισµό και άλλα δυο
ακίνητα προκειµένου να
λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις εστίασης.
Πρόκειται για δύο καταστήµατα της Ηρώων
Πολυτεχνείου, το πρώην
Poco – Poco και το πρώην
It, 169.42 τ.µ. και 181.11
τ.µ., αντίστοιχα. Η τιµή του
ενοικίου θα ξεκινάει από τα
1.500 ευρώ και για τις δύο
περιπτώσεις.

ÇñáêëÞò Ñïýðáò: Äéáäéêáóßåò…
åîùäéêáóôéêþò áóõìâßâáóôåò!

ËÉÁÍÁ ÆÙÆÁ

ÓÅË.9

Ç éåñïôåëåóôßá
ôçò Üíïéîçò...

Ã. ÊáñâÝëçò: Áíáëýïíôáò ôçí
ïëïêëÞñùóç ôçò áîéïëüãçóçò

Á. ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

Êñßóéìá
åñùôÞìáôá
ãéá ïäéêïýò
Üîïíåò…
ÓÅË.20

Ã. ÊÁÊÁÑÅËÉÄÇÓ

¹ ðüñóå
Þ ôá ìõáëÜ
ìáò óôá…
êÜãêåëá»
ÓÅË.2

ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ

Ïé óýã÷ñïíïé
“ÑïâåóðéÝñïé”
ôçò á÷áúêÞò
ðñùôåýïõóáò
ÓÅË.3

ÓÅË.5

ÃÑÁÖÏÕÍ ÅÐÉÓÇÓ:

ÓÅË.2

×. ÃñáììÝíïò: Ìðáôá÷ôóÞò êáé - Âáó. ÊõñéáæÞò
êïìðïãéáííßôçò ôï… ÊñÜôïò
- Á. Äçìïðïýëïõ
ÓÅË.3