Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
oody's: Κοστtει» η μείοση των χαταθέoεαw στις ελληνικές τρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -το 1.00Ε Α.Φ. 4908Τρίτη 07.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ώρα για
Στασιμότητα
Φάμελλος
τομές στην
Ούτε βήμα πίσω το ΔΝΤ σε
Η αξιολογήση θα κλείσει γιατί συνάδει με
συντάξεις-εργασιακά
Ευρωπαϊκή πολιτική
οικονομία
Μείωση πλεονασμάτων
Χωρίς τεχνολογ
ή οκονοuα δεν θα μπορ
διατηρήσει την β
μότητα της, δήλa
Νίκος
Ευθυμιάδης
Delphi Economic Forum
Οπως τόνισε
κεφαλής
μόνιμου ομίλου
χνολογιας
άμεση
γκρότηση ενός
στο 2% από το 2021
επcrrγελιοcτικού οργανισμού
μμετέχει η
όποια θα
πολιτική ηγεσία με τις Επαγ.
γελιατνιές οργανώσεις της
αγροτικής γεωργίας για να
10ετές
χειρησιαxό σχεδ
ξάompαι από την exάστοτe
πολιτική
ασίας
Προβόπουλος:
Η Ελλάδα
Ως ον Οκτώβριο θα πληρωθούν
χρειάζεται ξένες
επενδύσεις
οι wwρεμούσες συντάξεις
20 δισ. ευρώ
θεση περνά
συνταξιοδότησης
υργείο Εργασίας αναφοgwά
με γiθη
θώς αυτές θα
τις toεμούσες συντάξεις
εxδοθούν στη βάση αιτήσεων
ις 2ατηγορίες ότι προχωρά
υποβλήθηκαν πριν 13η
ξήλωμα»
νόμου Κατα- Μαtον
στις οποίες εντάσούγκαλου
Υπενθυμίζουμε
egεμούσες 95.000.
στους ανησυχούντες για την Επομένως, είναι απολύτως
άμεση έxδοση συντάξeων ότι
δημοσιεύμα
πρόβλημα
Hoteμεις συντάξεις το έτος αναφέρονται σε χαθυστέρηση
της αποesτένbuσης στη χώρα.
2013 1/1/2015, ξ
επegνούσαν έκδοσης
στοχεύ
τις 160.000
ήδη μειω0- Siλωμα του νόμου Κατρούγxα- Η καθυστέρηση αξιολόγηση βάζο
σε κίνδυνο τις προβ
άμεσες ξένες
95.000. Η
λέψεις της Κομισιόν, τονίζει. Επρεπε να κλείσε... χθες.
δύσεις περί
τα 20 δισ. ευρώ,
xρeμών αιτήσε
Επueίνδυνη για την ανάπτυξη η wτεeφορολόγηση. Εχουν
Γ. Προβόπουλο
συνταξιοδότρης θα έχει ολοκΗ τροπολογ
πολλά
ρωθεί έως τον Οκτώβριο Υπουργείο προς ψήφιση μετά
γίνει την
περίοδο της Κρίσης.
υποστηρίξε
σε ανα- από επεξεργασία
Ο πρώην Διοικητής της ΤτΕ
κού Συνεδρίου, αντατonρίνεται Οι προβλήψεις της Κομισιόν Δελpών. Κάθε καθυστέρηση
απολύτως στην αχετική Στgόταση
του θέτει σε ς τους
για την αναπτυξη
νδύσεις
2016 ήταν 10
Οπως συμύηρώνει τροπο. της ΕΛΣΤΑΤ για
ΑΕΠ φέτος και 3,1% του στόχους, τόνισε
υρώ, μέγεθ
λογία για τον προσδιορισμό
του στέο λεστή υπολογισμού
aαλύπτει μόλις τις ετή
ΑΕΠ το 2018) βασίζονται
τρόπου υπολογισμού των συντά- του ύψους των συντάξεων σύμφνέrες για αποσβέσεις
σmy εκτίμηση ότι η αξιολόγ. Ανέδειξε έ
τη σημασία
άρθρο 8
με τις
χείων τη
ηση θα έκλε
Χθες, τόν
του γρήγορου κλεισίματος
προβλέψεις
Ν-4387/2016, Ν-43872016. Επομένως, δε
Ελλάδας.
σε ο διowητής της ΤτΕ
της αξιολόγησης.
δηλαδή
θα πρόκε
για αλλαγή διατάκαταβληθούν
όσους υπέβα- ΕΕ
για ξήλημα
όχρονη ελληνική χρίση ήταν
λαν αίτηση συνταξιοδότηση
αλλά για ρυθμίσεις που xpvoy.
xpίως δημοσιονομική
μετά την 13η Μαίου 2016, δεν
αναγκαίες για την αποτελεδευτερευόντως τοesτεςxή
επηρεάζει τις πequπόσεις σματική εφαρμογή του