Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 4
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26753 ΕΤΟΣ 88ον
Ακριβότερο το
Αλ. Τσίπρας: «Αισιοδοξία για
χρημα τον
Ιανουάριο
ολική συμφωνία με έξοδο από
Αυξήθη
χορηγη
θέσεων πα
την κρίση»
μεταβλητα, μ
λεσμα τ
ης ψαλίδ
διευρυνθ
4,54%
4,50% που ή
το τέλος του 2016
το ενδιαφέρ
ήριξη
της Γαλλ
ην Ελλάδα ή
της Τραπέζης της Ελλάδ
ή. Η Γαλλ
θμισμέ
ην Ελλάδα τηρ
μια παράδοση
πολύ στενών σχέσεων ανάμεσα σ
στο 0,32% σε σχέση μ
ροηγού
ι ταυτόχρονα τηρώντας
ς μας
μήνα, ενώ το μ
μια φιλ
μφωνημένη
τά τις κοινές δηλώσ
με τον Μπερ
ρια παρέμε
σης σχεδό
Καζνέβ ο πρωθ
ργός, Αλέξης
μεταβλη
σχέση με
ροηγουμ
διαμορφώθη
0,69%
σκεψη του Γάλλου πρωθ
Από την άλλη πλευρά, το μέσο σταθμι
έων δ
λάβουμ
χειρήσεις
ο μέλλον της Ευρώπη
ίτε ο χ. To
αυξήθηχε χατά 0,04% σε σχέση μ
ροηγουμ
λική φάση
μορφώθη
4,86%
ων διαπραγματεύσ
ν για την ολο
κλήρωση της β αξιολόγηση
Μ, Μόντι
στη χωρ
Αλέξης Τσίπρ
ές χώρ
υπογράμμισε ό
σε σημα
σχυρή λιτότητα
η αρχη
σε ότι θέτουμε
«Συμμόρφωση στο
χη προ
λιτική
αυτής τη
θύνη, έχουμε όλοι ευθύνη
η Ευρώπη
ΚαSνέβ
Σύμφωνο
Ειπε οτι συμφώνησαν με
μην αφήσουμε την Ευρώπη
λικό ευρωπαϊ%ό εγχ
χωρίς αυτή
ό εργασιακό και
της λα
ροδεξ
ρημα θα βρ
διαρκή
φισβήτη
Σταθερότητας από
ό χεχτημένο πρ
αποχατασταθ
ση. «Θέλ
ισχυρ
στην Ελλάδ
συντο
νουν δυναμική %αι λαϊκή υποστήριξη σ
οινωνικών δικαίωμά
όλες τις πλευρές»
Ο χ. Τσίπρας το
η Ευρώπη βρ
η ρητορική
σε ότι από την έννο
σχεται μπροστά σε χρίσιμες αποφά
λοκλήρωση πης αξιολ
ρισιμl
μετρη
της ΕΕ
ν ορά
λέσει ένα ισχυρό μή
τητα της τήρηση
ης ΕΕ
όλες τις πλ
ν κανόνων τ
ESM: Οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν ανάπτυξη
φέρθη
ρώην πρωθυ
της Ιταλίας, Μάριο Μ
ο βήμ
ευημερία και απασχόληση
Φόρουμ
ριβώς ηιδ
πο γραμμ
ρότητα, η τήρηση
ώρες που
χώρες
αυτή τη φάση ότι θα χαταρρεύ
ρια κράτη μέλη τη
μματα στήριξης, η
Ελλάδ
η Αθή
ρο δόμημ
ρο γραμ
η ισχυρή
ΕΕ είνα
υτό που χαθιστάελ2
αλύψει τη μεγαλύτερη απόσταση για
ντή π
ν χρειάστη
να χαταβάλει
μψη της Ευρώπη
ις μεγαλύτερες προσπάθειες γι
της. Α
αία χρόνια χαι το γεγονός ότι η ανάπτυ
Παρόλο που
ργεί δυ
μία της
ξη στην Ευρώπη ή
ρροπη
ράξενοι
μεταξύ άλλων, ο Ρολφ Στράουχ, μέλο
Αλλά τό
η δημ
ν διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαμοιβήθ
έες θέ
ρα πολύ
«η ευρωζώνη ε
ο ισχυ
σκοπό την προστασία τω
όμενων γε
Μηχανισμού Σταθερότητας
μεγαλύτερη
ρή θεσμι
ριν την xpιση
ές σημερ
ο Οικονομικό Φόρουμ
Στράουχ. Οι χώρες που συμμ
σε ομιλία του
ρη θέση γ
βερνη
ESM δειχν
α δύσκολη κατά
ρογραμμl
σει την
μπορου
Η Ευρώπη
λύτερ
Συζήτηση για δάνειο προς την Ελλάδα
γρήγορα να γ
αισθητά, εξήγησε ο α
λιτική
μό στη
συν το
αλούμ
λεσματικό σύστημα τραπ
από την Παγκόσμια Τράπεzα
δειγμα τη
ρλανδ
ης εποπτε
υψηλότερους ρυθμ
έχουν
μεγαλ
θύνη για τη
ξης στην Ευρ
η. «Α
Η Ευρω
ρων τραπεζών δεν βρίσκετα
φή με την Παγκόσμια Τράπεζα
ροπή βρ
μέλλον της Ελλάδας
ρος την Ελλάδ
η πιθ
Πιερ Μ
την ύστατη λύση δ
ς σε δηλ
ροβλευ
έλος τη
ήρχε στη
η πριν τη
λληνιχές αρχές έχου
ότι θα ήθελαν να προωθή
αλήθεια ό
αι της Ευρώπης, ο Στράουχ
ραιτέρ
σχόληση
ση της Παγ
Τράπεζ
έφερε η ίδ
ροσθέ
χώρες της Ευρώπη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα