Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 04.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5716
Ζητά η συμμετοχή των αδιανέμητων κερδών στα ίδια κεφάλαια
Tooπόπόήση του Αναπτυξιαaού ζητά το ΣΒΕΕ
Ποιες οι πρόνοιες για την προστασία των καταναλωτών
Κυρώθηκε ΚόiναςΚαταναλoτιχής Δεοντολογίας
Συνεργασία Whitetip
Με Προεδρuιό Διάταγμα χυρώθηχε ο Κώδιχας ΚαταναλωInvestments ΑΕΠΕΥ
τικής Δεοντολογίας. Ποιες οι πρόνοιες για την προστασία
με Πειραιώς
των καταναλωτών. ιες οι υποχρεώσεις των προμηθευτών
και των τραπεζών Στήν προστασία των αλωτών χα.
Υπεγράφη σήμερα σύμβαση
ιαταν
στη βελτίωση των συναλλακτιxών σχέσεων με τους προμηθ- για τη διάθεση
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ
ευτές αλλά και το τραπεζικό σύστημα αποσχοπεί ο Κώδ
Distribution) μεταξύ
whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
κας Καταναλωτικής Δεοντολογίας
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή
ο οποίος χυρώθηχε προεδρικό διάταγμα
whitetip
με ανοιλαμβάνει
ΑΕΠΕΥ και δημοσιεύθηχε στην Εφημερίδα της Κυβε
μεσολαβεί στη διάθεση αφενός
Χέρι-χέρι εξώδικα
μεριδίων
Αμοιβαίων
ρνήσεως (τ.δ. 10/2017 Α' 23). Ο Κώδιχας
Κεφαλαίων που διαχειρ
εχδόθηχε μετά από εισήγηση πρόταση του
Manage
στιχος Και ηλεκτρονική
Συνήγορου του Καταναλωτή Λευτέρη ΖαγοΑνώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Αμοιβαίο
Κεφαλαίων
ρίτη και απόφαση του Εθνιχού Συμβουλίου (Παgαιάς ΑΕΔΑΚ
πλατφόρμα
αφετέρου
μεριδίων
Καταναλωτή και Αγοράς.
θέτηση
δgεύοντος
Λουξεμβούργο αμοιβαίου κεφλαίου P
διαθέτει στην Ελλάδα η ΠΕιgως ΑΕΔΑΚ, δυνάμει
Ελευστική η μετοχή της
ής σύμβασης
πογgάφει με τη διαφ
Jumbo, λέει η Eurobank
Europe.
στη σχετική
Equities
ση, μέσω της σvrkerοι
μένης
ργασίας
ΑΕΠΕΥ, έχουν πρόσβαση σε
Σύσταση buy
τιμή-στόχο
μώντας πλέ
ότι η
ένα εύρος 28 Αμοιβαίων Κeφα.
ούλιο
τίτλο της
ύξηση
διαβεβαιώνει η κυβέρνηση Εφοαμογή
νόμου μας με
λαίων, όπως Αμοιβαία
0%. Η Ε
ηλεκτgovwo στiomμα, ζητούν οι τράπεζες. Τι
Διαχείρισης Διαθεσφίων,
έκθεσή της μετά
σημειώνει ότι
περιορισμέμε τις οφειλές μεταξύ 20 με 50%. Eugώ
βαθμίσε
ομολογιακά
Μικτά
λεσμα
εξαμήνο
ραγωγή
ής πλατφόρ
Me έναρξη λειτουργίας της ηλεxp
Meτοχιxά. Επιπροσθέτως, 7
ηγμένη. Η
κών ροώ
μας, θα ξ
ήσει η ισως
νόμου για eξωδ
λογισμός
διεθνή
ιστηριακή σημειών
θέτηση χρέους αθώς υβέρνηση, θεσμοί
τι τα EBITDA της J
μπληρώνουν ομάδ
φβουν
πένδυση
στη διαπίστωση ότι πρέπε
λογών
Σημειώνει δε ό
υρώ στη χρήση
φttzθεί, με κάθε τρό
ίνbuvoς υπερφόρτωσης του
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
wηλόττο
από τις
πού κλάμή
με αυτό
συστήματος
άντιxών
τις προβλέψεις της
όρους P/E 2017 ξ
αναγxών στην Ελλάδα το
εξωτερικό