Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

11oC, 12.00

www.enimerosi.com

16oC, 6.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 63%-97% - Άνεμοι: ΝΑ 4-3 μπ. - Ανατολή ηλίου: 06:51 π.μ. - Δύση ηλίου: 18:21

Óáââáôïêýñéáêï 4&5 Ìáñôßïõ 2017

Áñ. Öýëëïõ 4364

Ôé ðåñéìÝíåé ç ÊÝñêõñá
áðü ôï öåôéíü ÐÜó÷á

Êé áðü ÌÜñôç,
êáëïêáßñé!
Óå áíáìïíÞ ôùí êáëýôåñùí
ôïõ çìåñþí âñßóêåôáé ï êåñêõñáúêüò ôïõñéóìüò. ¼ëåò ïé
óõãêõñßåò åõíïïýí ôï íçóß
ùò ðñïïñéóìü ãé’ áõôü Üëëùóôå êáé ôá óôåëÝ÷ç ôùí
ðïëõåèíéêþí ôïõ êëÜäïõ Ý÷ïõí îáìïëçèåß êáé êëåßíïõí
êñåâÜôéá áêüìá êáé ãéá ôï
êáëïêáßñé ôïõ 2019!
ÄåäïìÝíùí êáé ôùí çìåñïìçíéþí ôïõ ÐÜó÷á, Ý÷åé åäñáéùèåß ç ðåðïßèçóç üôé ç
öåôéíÞ óåæüí èá åßíáé êáé
ìáêñÜ êáé ðõêíÞ. Ôï
óôéãìéüôõðï áðü ôçí
áíáìïíÞ ôùí êáéíïýñãéùí
«ÃÜëëùí» óôï Club Med, óôç
ÄáóéÜ, ôç äåêáåôßá ôïõ ‘70!
2-3 >>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ•ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ

€1

Σελίδα 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα