Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝΙΑ: Κορωνίδα του Ελληνισμού,
Τα πορτοκάλια Λακωνίας Επιστημονική ημερίδα
της Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
μήτρα της Δημοκρατίας
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη συχνότητα
στο Ινστιτούτο Ερευνας
και του Πολιτισμού
στις σελίδες 12 & 13
της ΕΡΤ 21 σελ. 7
Βυζαντινού Πολιτισμού σελ. 8
ου Περικλή Χρ. Βέργαδου σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
13 Μαρτίου 2017 Έτος 21 ΙΑριθμός 5105 ΙΤιμή φύλλου 0,50€ IThλ 2731081 253 Fax: 2731081250
iLinfoOlak
kos-gr
lakonikos.g
Έγκαιρη εφαρμογή
20 θέσεις εργασίας
σε αρχ. Χώρους
της Λακωνίας
της δακοκτονίας φέτος
Κατανομή επιπλέον 400.000 ευρώ για το πρόγραμμα ζητεί η ΠΕ Λακωνίας
Με απόφασή του, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την
κίνηση
των διαδικασιών
πρόσληψης
314 ατόμων
Ημεδιαφόρων ειδικοτήτων
ρήσιοι Φύλακες, ΝυχτοφύλαΠρ
Καθαριότητας, κ.α.). με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δι
ορισμένου χρόνου, για διάστημα επτά μηνών. προκειμέ
νου να λειτουργήσουν οι
αρχαιολογικοί χώροι και τα
μουσεία, κυρίως με
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με
διευρυμένο ωράρ
nΛακωνίαΠροκηρύσσονται 18 θέσεις ΔΕ ημερησίων
φυλάκων και μία ΔΕ νυχτοφύλακα για τον Αρχαιολογικό
Χώρο και το Μουσείο Μυστρά, ενώ «ανοίγει» και μία
θέση ΔΕ ημερησίου φύλακα
Κανονικά, έγκαιρα και βάσει γείο Εσωτερικών έχει κάνει την
λύμμένες.
Υπουργείου με αίτημα την συμγια το Κάστρο Γερακίου.
του τρόπου που υλοποιήθηκε
Εν τω μεταξύ η αντιπεριφερει
πληρωματική κατανομή 00.000
κατανομή του προύπολογισμού
Η πρόσληψη το
εν λόγω
ς Λακωνίας κ. Αδαμαντία ευρώ για την υλοποίηση του
και την πρonγούμενη χρονιά. Θα ανά Περιφέρεια και το ΥΠΑΑΤ προσωπικού στις παραπάνω
εφαρμοστεί το πρόγραμμα δακο- έχειξεκινήσειτςδιαδικασίες για Τζανετέα
ρογράμματος δακοκτονίας. Κι
έστειλε επιστολή
αυτό καθώς ο αριθμός των ελαι- ρεσίες του Υ
κτονίας του 2017. όπως ενημ
ην Προμήθεια των υλικών δο- Προς τον γενικό γραμματέα
Πολιτισμού θα γίνει σύμφωνα
ρωσε το Υπουργείο Αγροτικής
κοκοτονίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
Τροφί- οδέντρων
στην Λακωνία
με τις διατάξεις του άρθρου 2
Ανάπτυξης, το ΥΠΑΑΤ και το Ας σημειωθεί ότι οι ανάγκες
σε μων Νικόλαο Αντώνογλου ξηθεί κατά 1.200.000 δέντρο και
παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «ΣύΥπουργείο Εσωτερικών συνερ- δακοκτόνα υλικά για τον 1
το εγκριθέν ποσό δεν επαρκεί γα
καθώς και στην Γενική Δ/νση
ψεκασμό, ο οποίος υπολογίζεται ότι Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής να καλύψει τις ανάγκες των σταση ανεξάρτητης αρχής για
γοζονταιγα την επιτυχή και αποτριών ψεκασμών που απαιτούντην επιλογή προσωπικού κα
τελεσματική εφαρμογή του θα χρειαστείναπρογuατοποιnθεί Δ/νσηΠροστασίας Φυτικής Πα
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
ρογράμματος. Ηδη το Υ
στις αρχές Ιουνίου, είναιή6n
ραγωγής Τμήμα Γ του ίδιου
ται γα το 2017. συνέχεια σελ. 9
Φ.Ε.Κ. 28/Α/19
τροποποιήθηκε, συμπληρώΟυραγός η Ελλάδα στην περιφερειακή
Για το φυλακτικό προσωπικό
ημερή
φύλακες και νυxτοφύλακες ευκρίνετα
ανταγωνιστικότητα
απασχόληση με αμοιβή κατά
τις Κυριακές, αργίες και λοι
ις τελευταίες θέσεις η Πελοπόννησος σύμφωνα με στοιχεία το
Πές εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και η εργασία περ
Ουραγός εμφανίζεται η
ληνικές
ριφέρειες βρίσκον
του πενθημέρου, που εμπ
λάδα στην ΕΕ. αναφορικά με
ται μεταξύ των 10 με τις χειρό
ο χρονικό διά
ρες επιδόσεις
ανταγωνιστικό
Ε.Ε. Τ
της σύμβασης, μετά τη δημοριφερειών, με την κατάσταση
παραπάνω προκύπτουν από
ίευση σχετικής υπουργικής
την τρίτη έκδοση του Δείκτη
να επιδε
εται το 2016 σε
απόφασης.
σχέση με το 2013, προφανώς
Περιφερειακής Ανταγωνιστιεξαιτίας της κρίσης.
κότητας (RCI) για 263 Περιφέ
της Ε.Ε., που Πεζοδρόμηση του
Καλύτερη ελληνική
ρειες
ρεια σε επιδόσεις Αττική Κα
δημοσιοποίησε χθες Κομ
κέντρου της Σπάρτης
χειρότερη Ανατολική
σιόν.
του Βαγγέλη Μητράκου
δονία-Θράκη, ενώ
συνέχεια σελ.9
σσερις ελ
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα