Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 2 MAP
or 20
Α' Ερασιτεχνική
ράμα.
Επίκαιρα σημειώματα
Τα οφέλη
ΦΩΤΟΛAΙΚΑ Αμετάβλητη
11 Φεβρουαρίου 1919
η κορυφή κα
απο τις
Ο Δραμνόςλαός
ενα απο τα πιο γνωστα
η ουρά του
ανασκαφές
ΙΙ καταστήματα που έπαψε
στο πλευρό
να λειτουργεί στη Δράμα
βαθμολογικού
των Θρακών
.Κ. Χατζ
Λυκειάρχ
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Τέλη Μαρτίου
Αφορά και τις Εργατικές Κατοικίες Κ. Νευροκοπίου
8-15 Μαρτίου στη Δράμα
Πρόγραμμα μέτρησης
η πρώτη δόση
Ενιαία τιμή παραχώρησης οστικής πυκνότητας
του ΚΕΑ
11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ
ξεκινάει
ώτης δόσης
Σε 150 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα με 304,41 € ανά τ.μ
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
κες ενδιαφέρονται να μετρήσουν την
απόφαση
αφορά τη δόση
Υγείας
δωρεάν γι
Μαρτίου, μία
τιμη παραχω
Εβδομάδα
cφορα 154.027 δικαιούχους.
οικισμούς
ίδομα
ο ζήτημα της ενιαίας τιμής
που καιοί Κους, όπως ανέφε
ναπληρωτ
διαμαρτύρονταν
ξανακλείσει ποτέ
αίτηση
μάλιστα έλεγ
μισουμε ότ,
ώστε να πληρώwοντ
χει ακόμα ξεκινή
ση οριστ
παραχωρητηρίων
υπολογισμού
υψηλό κόχωρί
της μέτρησης
Βησία
ρώπους
στολογήθη
στις έννοιες
κατοικίες, Δράμα
ιμές ανά
ραγωνικό
Προκειμένου άνω των 45 ετών, πά
μάνθηκαν από
ποσό επίσης
Σημαντική επιδείνωση
ευρώ ανά τ.μ.
διατρέχ
υ οικονομικού κλίματος
είχε ως
λεσμα τη
οι γυ
Κοινωνικής Ασφάλι- δημιουργία μια
τον μήνα Φεβρουάριο
σης και Κοινωνwής Αλληλεγγύης
ιδιοκτησίας
ιώματά
μπει στη
να τετραγωνικό μέτρο, ως
αποτέλεσμα να έχει εισπραχθ
καθορισμό
Χρονια χρήση
τιμής παραχώ
σωρινώ
ίων, ήτοι μόλις
υποχώρησε στΗ
προβλήματα
Φεβρουάριο
πεδο όπου βρέ
4-5-6 Μαρτίου Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και εικαστικά δρώμενα
ικής Συγκυρίας -Φεβρουάβεβα
2ο Φεστιβάλ κατά της σχολικής βίας:
κανει ολι
σθητα υψηλότε
στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
ρους τομείς, με εξαίρεση
Βιομηχανία
ώνεται πτώση, η οποί
Η βία δεν έχει χώρο στα σχολεία μας
ωτοβουλί
αντική κάμψη σημειώ
Εθνικό Διαδημοτι
οία πλησιάζει
ταναλωτική εμπιστοσύνη
φέρεια Δράμας
ύλλογος Δ
Πάλεω
συνεχή χρονιά
Υγείας
Δήμος
ού Σχολείου Δρά
μίλησε χθες
την διεξαγωγή
παρατεταμένης αξιολόγησης
φιλόδοξο πέρυσι
χη θυνση
alδευσης Ν. Δράμας κ. Ανδρέ
νεος αναβολη
προγραμματος
επιδράσεων
αιγίδα τη
φες εκδηλώσεις
κλήρωση
σίας, οδηγούν τις
ΔΕΝ ΣΑΣ ΜΟΥΤ2
Προγραμματισμού
ΚΑ ΝΑ ΚΡΑΤ
ΟΣΟ ΑΓΩ
ρέχον έτ
βιομηχανικού τομέ
ροβλέψεις
την εξαγωγ
προσεχείς μήνες
δραστηριότητ
κής εμπιστοσύ
συμφωνία για την αξιολόγηση
Βιομηχανία
θετικές προβλέψεις
μήσεις γι
διόγκωση τους
σχύθηκαν ελαφρώς
μεταβληάσταση
Buνσης &ρόσεω
Δράμας
βραχυπρόθεσμη
εργάζοντ
λλογος
της σχολικής
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα