Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

10oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

11oC - Υγρασία 66%-90% - Άνεμοι: ΒΔ 4-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:54 - Δύση ηλίου: 18:19

Óôéò ÷åéñüôåñåò ÐåñéöÝñåéåò ôçò Åõñþðçò

Δεν χρειάζονται ευρωπαϊκές εκθέσεις για την διαχρονική ποιότητα της περιφερειακής διοίκησης
στα Ιόνια νησιά κι έτσι τον βαθμό ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους, δημόσιας και ιδιωτικής. Είναι κατάσταση που βιώνεται καθημερινά, χειμώνα, καλοκαίρι, απελπίζοντας τους ντόπιους, παρουσιάζοντας μια γραφική εικόνα στις εκατοντάδες χιλ. επισκέπτες τους ετησίως.
Μια ματιά στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας να ρίξει κανείς έχει την επιβεβαίωση των στατιστικών. Μια αναφορά στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια, τις επισφραγίζει. Για να μην αναφερθούμε στον τρόπο που εκτελούμε τα δημόσια έργα ως προς το κόστος τους, τον χρόνο αποπεράτωσής τους, την αισθητική και την ποιότητά τους. Άρα δεν τίθεται θέμα επιβεβαίωσης ή διάψευσης των μετρήσεων και των αξιολογήσεων, που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις 263 ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 3 >>

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4362

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

256 óôéò 263 åõñùðáúêÝò ÐåñéöÝñåéåò
ç

Αθλητισμός

Ìáæß óôçí ïõñÜ
ìå ôéò ÐåñéöÝñåéåò
ÐåëïðïííÞóïõ
êáé ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò

ÔÝñáò øõ÷ñáéìßáò
ï Ê. Ëïýâñïò
Ýóôåéëå ôçí
ÏëõìðéÜäá óôïõò
«4» ôïõ êõðÝëëïõ

ΑΘΗΝΑ. Ακόμα και στην κατάταξη με κριτήριο το περιφερειακό ΑΕΠ, τα Ιόνια νησιά βρίσκονται χαμηλά και πίσω, επιβεβαιώνοντας έτσι την κυρίαρχη εντύπωση της λεηλασίας που υφίστανται από τον
τρόπο που εντάσσονται στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της διεθνούς, ιδίως της τουριστικής, αγοράς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στις
χειρότερες Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι τρεις ελάσσονες
της άτυπης μείζονος, Περιφέρειες,
των Ιονίων, της Πελοποννήσου
και της Δυτικής Ελλάδας!
Σύμφωνα με την σχετική αναφορά,
η Ελλάδα συνολικά είναι χώρα ουραγός, στην Ε.Ε., στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, με την
κατάσταση να επιδεινώνεται το
2016 σε σχέση με το 2013, προφανώς εξαιτίας της κρίσης.

Ακόμα και στην ασπρόμαυρη απεικόνιση, φαίνεται η οικονομική, πολιτική, οργανωτική απόκλιση στον ευρωπαϊκό Νότο και την Ανατολή!

Επικαιρότητα

Áðåñãïýí
óÞìåñá üëïé
ïé ãéáôñïß

13 >>

Επικαιρότητα

3 >>

Ðñü÷åéñåò
ïé êõâåñíçôéêÝò
èÝóåéò ãéá ôïí
ÊáëëéêñÜôç 5 >>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ•ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ

Σελίδα 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα