Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26750 ΕΤΟΣ 88ον
Τι επιδιώκει n
Ενδιαφέρον των ΗΠΑ
κυβέρνηση στη
διαπραγμάτευση
για τον TAP
Κεντρικό θέμα
ην ελληνική
Ρωσικό αέριο στην ευρωπαική αγορά ενέργειας υποστηρίzει
προσδιορισμ
αμερικανική κυβέρνηση
ρνητική πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρό
αλλαγ
ίοδο μετά
ία θα ψηφιστούν ταυτόχρονα
έχει δ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
gγός, Αλέξης Τ
ώθηση
νησης
αγμάτ
διαδρόμου φ
staff
ηλαδή
ίς τα γν
διαση ζει τη Βό
7όςTAP
δα, αλλά
Ομως,
ρνηση δίδ
ριοχής με φ
χές πηγές
ό την Αθήνα, η
πρωτογενή πλ
ΗΠΑ, αρ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ή διπλωματία,
Ντάνιγx
Robin D
αντήθηκε σημερα
Στόχος της
Ενέργε
Μέγαρο Μαξίμο
διαπραγμάτευσης
ργείο Εeο
εφημrτιxούς παράγοντες. Οι
συμφωνία εντος ovtητή
κλήρωση
δύο εβδομάδων
πλωτό τερεξέταση
ματικό υγρ
Με στόχο να πετύχουν μια
μφωνία
σχεδιάζεται στην Αλεξ
ύπολη,
γκόσμιας αγορά
εδο μ
ς ελληνικές
φέρον, τόσο
ωγό (IGB
tri εταιρία Che
δομάδ
μα όχι μεγαλύτ
πλωτό τερματικό υγρ
Σε δηλώσεις τη
ριο ευρ
ρακτήρ
τρατηY
φαλής τη
θεσμό
ού αερί
στην Αλεξανδρούπολη
για το έργο της Αλεξανδρούπολης.
διαφέρον διάδρ
ροτεραιότη
ην Αθή
GB η κ. Ντάνιγ καν ζήτησ
φορικά με την πρ
Αζερμπ
αν, μ
ωτηση
φέρει φ
με τηγή πρ
ότερα
πόμενα βή
ό αέριο με
Ελλάδας στην Ευρ
Τουρκ
ούς, προ
λοποτη
φικτήή τροφ
TAP στην
αγορά, σημ
ότι η πρόρόμενη
χε σήμερα στην Αθήνα,
λή θα πρ
όχι μ
της Β
με φυ
μευση της ελλη
δήλωσε ό
ογράψ
της Σερ
άλλων χωρ
όσο, ότ
κλήρωση
ό της Αλεξανδρ
φερε, ότι (όπως
ντος χρονοδιαγραμμάτ
ρος τη
μενα τη
ής αγοράς ενέργε
Μόνας τη
20. Απα
δεύτερης
ριλαμβάν
ισχύουν τη
προβλήματα προχtπτ
υπάρχει πραγμ
χετική ερώτηση, ανέφερε ότ
ανησυχ
ην αγορά εργασίας
φάλεια της Ευρώπη
μεταρρ
ή υπάρχει μόν
ρόμου λόγ
στην αγορά.
ύλη εισαγωγής αερ
λιτικής αστάθειας στη
αςή ένας κυρίαρχος πρ
μια αγορά
ριλαμβά
μέα της φορ
ημε επίση
γεγονός,
μφαση
ική αδυναμί
λιτική
Η Αμερ
ίδα υφυπουργός
μένου φυ
ρώτηση σχετικά με
όρόλο της Ελλάδας γ
ά» μέτρα προκειμέ
ξεπερά
χά μέτρ
όorγωγό, δήλωσε ότι αυτή τη
άπτυξη στην Ελλά
Οι Βρυξέλλ
5-7 χρόνια μέγεθος
μή υπά
ξέλιξη έν
υτήησυμφ
Εν. Τσακαλώτος: «Στόχος στο Eurogroup του
Στη συνέχεια,
διαπραγμα
ρισμό
Μαρτίου να έχει κλείσει συzήτηση γiα τα
της χρο
πρωτογ
το 20
μέτρα και τα αντ μετρα»
η ενός ΣΕΛΙΔΑ
ΤτΕ: Μειώθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ οι
μιλία
πρωθυπουρ
ίτε αρκετά πράγμα
Eurog
Μαρτίγια απόφαση
group
η συζήτηση γι
καταθέσεις τον Ιανουάριο
λώτος
φερόμενος στην
τίμετο
γός ο
μάτων τη
σης ότι η
ρνηση
Ευκλείδης Τ
στέρηση
για τη
τής ο
μικών της Βουλή
ότι η θέση αυτή βρ
ρώ εμφάν
χειρή
άριο,
φορικά με
αλωτος
group
χία με όσα λέειη Ευρώτη αλλά
η Αμε
της 2θης Φεβρουαρ
ήσαμε
Δεν πρ
9,7 δ
ώ από 12
χωρών
ότι δηλαδή
θυστέρηση οφεί.
αλλά διαπραγμ
της Τραπέζης της Ελλάδος,
μειώθη
ρες μεταξ
ωρούμε μέρος της λύσης στη βάση
μείωση κατά
gχών μας»
ύξησης
ά 2,17
προηγούμε
ων μη
ΔΝΤ μ
μικών εχ προοιμίου σημε
λίτευση
ά 1,4% εμφά
χορηγήσεις
ραπεζών σε ετήaα βάση.Ο ετήσιος
ξιολόmση
ριο με 2%
την ίδια ώρ
η διαπραγμάτευση
ρυθμός με
λεις τη
λικής χρηματοδότηση
ού τομέ
μορφώθη
την πριν λfyες ημέρ
μενο μήνα. Η μηνιαίο
,6% από
ολικής χρηματοδότη
θαρήροή τη
αλέστη
Στο σημε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα