Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Áíôß íá ðáßæïõí… êëÝâïõí
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÅÔÁÑÔÇ 1 ÌÁÑÔÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.267 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓõãêëïíéóôéêÜ ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí ðáéäéêÞ ðáñáâáôéêüôçôá óôçí Á÷áÀá - Ç öôþ÷åéá, ç ôçëåüñáóç,
ôá âéíôåïðáé÷íßäéá âßáò, áëëÜ êáé ç áíèñþðéíç öýóç ðßóù áðü ôï öáéíüìåíï, ëÝíå ïé åéäéêïß
Συγκλονίζουν τα στοιχεία των τοπικών Αρχών, σχετικά µε την παραβατικότητα των ανηλίκων στο νοµό
Αχαΐας και, κατά προέκταση, στη Δυτική Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, κατά τη Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση, το προηγούµενο έτος κατεγράφησαν
623 αδικήµατα, µε πρωταγωνιστές ανήλικους δρά-

στες. Αξίζει, δε, να σηµειωθεί, ότι το 50% περίπου, εξ
αυτών των περιπτώσεων, αφορά σε κλοπές, ληστείες,
ναρκωτικά και άλλες συναφείς έκνοµες δράσεις. Όπως
σηµειώνει ο ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής, Απόστολος Β. Ψάρρης, «οι βασικοί παράγοντες που θεωρούνται ότι συντελούν στην εµφάνιση βίαιων συµπεριφο-

ρών στα παιδιά και τους εφήβους, είναι η φτώχεια, η
ενδοοικογενειακή βία, η συναισθηµατική στέρηση και
η επίδραση της τηλεόρασης… Μεγάλος αριθµός µελετών έχει δείξει ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ
έκθεσης στην τηλεόραση και αντικοινωνικής συµπεριφοράς».
ÓÅË.3

12 íåêñïß
óå ôñï÷áßá
ôï ôñéÞìåñï
ôçò ÁðïêñéÜò
ÄéðëÜóéïò óå ó÷Ýóç
ìå ðÝñõóé ï áñéèìüò,
êáôÜ ôá óôïé÷åßá...

Σε εντελώς διαφορετικό µήκος κύµατος από τον Πρωθυπουργό, εκπέµπει, ως
φαίνεται, πλέον, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος… Ο Αλέξης Τσίπρας είπε την Παρασκευή,
στη Βουλή, περί «κλεισίµατος του κύκλου της λιτότητας», ενώ χθες ο Υπουργός Οικονοµικών τόνισε µε έµφαση πως «η προνοµοθέτηση µέτρων είναι προβληµατική
για τη δηµοκρατία, αλλά όχι αντισυνταγµατική. Εµείς δεν ωραιοποιούµε την κατάσταση ούτε λέµε ότι τελείωσε η λιτότητα. Αυτό που λέµε πως από τη λιτότητα πάµε
στην ανάπτυξη, αλλάζουµε την ατζέντα».

ÌÕÑÔÙ ÊÁÌÂÕÓÉÄÇ

«Ç äéêÞ
ìáò ÊÜëëáò»

Σχεδόν διπλάσιος σε σχέση µε πέρυσι είναι ο αριθµός των πολιτών που έχασαν φέτος τη ζωή τους σε
τροχαία δυστυχήµατα κατά
τη διάρκεια του τριηµέρου
της Αποκριάς. Δώδεκα είναι οι νεκροί στην άσφαλτο, εκ των οποίων οι τέσσερις στο Ύπατο Θηβών, δηλαδή στην περιοχή που έγινε η φονική σύγκρουση µε
τέσσερις νεκρούς, και µια
38χρονη γυναίκα, στο Λάππα Αχαΐας. Αναλυτικότερα,
τα στελέχη της Τροχαίας

κατέγραψαν 12 νεκρούς, 8
βαριά τραυµατίες και 127
ελαφρά. Το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2016,
είχαν χάσει τη ζωή τους 7
άτοµα, 7 είχαν τραυµατιστεί βαριά και 114 ελαφρά.
Φέτος σηµειώθηκαν 9 θανατηφόρα τροχαία, 6 βαριά και 89 ελαφρά. Πέρυσι
είχαν καταγραφεί 6 θανατηφόρα, 6 σοβαρά και 88
ελαφρά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην φετινή έξοδο
έφυγαν 156.956 από την
Αθηνών-Κορίνθου.

Óïößá Êõñéáêïý: «Ç éóôïñéêÞ
ìíÞìç ìáò áðåëåõèåñþíåé…»
ÓÅË.9

Ë. ÆÙÆÁ: Ï äçìéïõñãüò ðïõ
êáôÝëõóå ôá üñéá ôçò ÔÝ÷íçò

Á. ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

Ðåñß êïéíÞò
ëïãéêÞò
(óå åéóöïñÝò
êáé öüñïõò)
ÓÅË.20

ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ

Åóðáóáí ôá
ìïýôñá ôïõò
êáé ðÜëé ïé
ÊáóóÜíäñåò!
ÓÅË.3

×Ñ. ÃÑÁÌÌÅÍÏÓ

Ôï öáéíüìåíï
ôïõ êñáãéüí,
óôï èÝìá ôçò
ïéêïíïìßáò
ÓÅË.3

ÓÅË.8

ÃÑÁÖÏÕÍ ÅÐÉÓÇÓ:

ÓÅË.12

Á. Äçìïðïýëïõ: Ï ñáôóéóìüò, - Ã. Êáêáñåëßäçò
ðëÝïí, ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ… - Ã. ÊáñâÝëçò
ÓÅË.6