Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 25 - ÊÕÑÉÁÊÇ 26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.266 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐÜíù áðü 70.000 åðéóêÝðôåò
Ç ðñïóÝëåõóç ãéá ôï Ðáôñéíü ÊáñíáâÜëé îåêßíçóå öÝôïò áðü ÐÝìðôç - 100% ç ðëçñüôçôá óôá îåíïäï÷åßá ôçò ðåñéï÷Þò
- Áðü ôïí Êçöéóü öåýãïõí ëåùöïñåßá ôïõ õðåñáóôéêïý ÊÔÅË Á÷áÀáò, ãéá ôçí ÐÜôñá, áíÜ ðÝíôå Þ äÝêá ëåðôÜ
Θα ξεπεράσουν τους 70.000 φέτος οι επισκέπτες του
Πατρινού Καρναβαλιού, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις. «Η
προσέλευση και άφιξη των χιλιάδων επισκεπτών ξεκίνησε
φέτος από την Πέµπτη και όχι από την Παρασκευή ή το
Σάββατο το πρωί, όπως τα άλλα χρόνια», τόνισε ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήµου «Καρνα-

βάλι Πάτρας», Νίκος Χρυσοβιτσάνος, επισηµαίνοντας ότι
«όλα είναι έτοιµα λοιπόν για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του τελευταίου σαββατοκύριακου». Αξίζει, δε, να σηµειωθεί πως από τον Κηφισό φεύγουν λεωφορεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, για την αχαϊκή πρωτεύουσα, ανά
πέντε ή δέκα λεπτά. Έκτακτα δροµολόγια θα υπάρχουν

την Καθαρή Δευτέρα και από την Πάτρα για την Αθήνα.
Ενισχυµένα είναι επίσης τα δροµολόγια και του ΟΣΕ στη
γραµµή Κιάτο -Πάτρα. Από χθες έως και την Κυριακή, στην
Πάτρα θα φτάσουν από το Κιάτο περίπου 60 λεωφορεία,
ενώ Καθαρά Δευτέρα και Τρίτη δροµολόγια από την Πάτρα για το Κιάτο θα εκτελούν 25 λεωφορεία την ηµέρα.
ÓÅË.5

Åñ÷ïíôáé
ïé åëåãêôÝò
ìå óêëçñÝò
èÝóåéò…
Èá ðáñáìåßíïõí óôçí
ÁèÞíá 7 Ýùò 10 çìÝñåò
ãéá ôç äéáðñáãìÜôåõóç

Θα ξεπεράσουν τους 30.000 άτοµα θα παρελάσουν το τελευταίο διήµερο στους
δρόµους της Πάτρας. Πρόκειται για µέλη των 126 πληρωµάτων του «Κρυµµένου
Θησαυρού», 46 καρναβαλικά άρµατα, µε επικεφαλής τον βασιλιά καρνάβαλο, τρία
άρµατα του σοκολατοπόλεµου και, φυσικά, σάτιρα, φαντασία, ανατροπή και ευρηµατικότητα, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της µεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, µε την οποία θα κορυφωθούν την Κυριακή οι εκδηλώσεις του πατρινού
καρναβαλιού.
ÓÅË.10,11

Σε ρυθµούς αξιολόγησης κινείται τα τελευταία
24ώρα το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης µε τις συσκέψεις σε
όλα τα επίπεδα να διαδέχονται η µία την άλλη.
Ωστόσο, τα µηνύµατα
που έρχονται από την
πλευρά των δανειστών
δεν είναι ενθαρρυντικά,
δείχνοντας ότι ο στόχος
να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις σε αυτή

την κάθοδο των ελεγκτών είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Οι ελεγκτές έρχονται µε σκληρές θέσεις
αναφορικά µε τις απαιτήσεις που έχουν εκφράσει. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η εκπρόσωπος
του ΔΝΤ έρχεται στην
Αθήνα έχοντας εντολή
να ανοίξει όλα τα θέµατα
του Ασφαλιστικού «εδώ
και τώρα», χωρίς να κάνει υποχωρήσεις.

Óôïí êïñõäáëëü ï 59÷ñïíïò
äéáêéíçôÞò íáñêùôéêþí ïõóéþí

ÐÁÔÑÁ

ÓÅË.4

Êïýëïõìá: Ôï ñáíôåâïý
óôçí Ðëáæ êáé óôï Í. ÐÜñêï

«×Üëáóå» ç äïõëåéÜ
ìå ôïõò ìåôáíÜóôåò

ÓÅË.3

ÓÅË.2

Óêëáâåíßôçò: óôçí ôåëéêÞ åõèåßá
ãéá ôï Üíïéãìá 560 êáôáóôçìÜôùí

ÓÅË.2

Óêïôþíïíôáé
ìåôáîý ôïõò
óôç ×ñõóÞ
ÁõãÞ…
Η απόφαση- κόλαφος
για το φασισµό και, κατά
προέκταση, για τη Χρυσή
Αυγή, του δικαστηρίου,
στη δίωξη του δηµάρχου
Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, είχε ως συνέπεια να
σκοτωθούν µεταξύ τους
οι χρυσαυγίτες. Ο πολιτευτής Ανδρέας Νικολακόπουλος, άσκησε έµµεσα
δριµεία κριτική στον Μι.
ÓÅË.16
Αρβανίτη.

Åóðáóáí
êÜìåñåò
ÁÔÌ êáé
ôæáìáñßåò
Σοβαρές ζηµιές στα
ΑΤΜ, τις κάµερες ασφαλείας και τις τζαµαρίες εισόδου των τραπεζών Πειραιώς και Eurobank προκάλεσαν χθες, άγνωστοι, στην
οδό Έλληνος Στρατιώτου.
Τα δυο υποκαταστήµατα
βρίσκονται απέναντι το
ένα από το άλλο. Άγνωστα
τα αίτια που προκάλεσαν
την επίθεση.

Áñðáîå
ôñüöéìá,
áëëÜ…
åíôïðßóôçêå
Την έκταση της φτώχειας
δείχνει το γεγονός ότι συνελήφθη 30χρονος να
κλέβει σε σούπερ µάρκετ
της Πάτρας προϊόντα…
Εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κατά την έξοδό του, οι
οποίοι ακολούθως τον παρέδωσαν στις Αρχές.