Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4901 Σάββατο 25.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Μνούτσυν: Η
ΣπίρτPης
Μαξίμου
Ελλάδα είναι
Τι συζήτησαν Τσίτρας-Λαγκάρντ για Δεν υπάρχει θέμα ιδια τwoποίτσης ή
κυρίως πρόβαπαξίωσης του ρόλου της ΣΤΑΣΥ
χρέος, μέτρα
λημα της
Ευρώπης
Πιο οντά τα ΣΔΙΤ
μική κρίση της
Ελλάδας
λόγο πρόβλημα τής
gγός out
ΗΠΑ, Στιβ
ζήτημα
έντευξη
στον κλάδο υγείας
μιλούμε με
τους Ευρωπαίους εταίρους
ΔΝΤ για από
αλλά προφα
ίο έχουν
πρώτο λόγο
ετταροι» πρόσθεσε
η Wall
Journal
δηλώσεις
Myοιiτσιν μπορε
δηλώνουν ότι η νέα αμερ
xtνική κυβέρνηση θ
Angn γραμμή απένocνα
στην Ελλάδ
Σύμφων
με WSJ, η
βέρνηση Τραμπ
ις από τη Γερμανία
προσφέρει αξ
Μέσα στο Μάρτιο θα
αναxοι
όλων τωνI ενδιαφερόμενων
ωθεί το στρατηγικό σχέδιο τη
φορέων και με βάση το πόgιφρέσκια χρηματοδότησηβέρνησης για το ηλεκτρονx6
σμα, θα διαμορφωθεί η στρατλει σήμα
εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο ηγωκή, που θα αναxοινωθεί τον
αναπληρωτής υπουργός
Οικοαπό θα βοηθή
νομίας Αλέξης Χαρίτσης
σOχεδιασμό εξειδ
για την Ελλάδ
νούμερα
εσπερίδα. Επιτgooτής Αντα- μένων δράσεων ΕΣΠΑ για
πρόγραμα
ηλεxτgovυεδ εμπόριο, όπως eίτe.
γωνισμού
Ταμείο θα
ικού Επιμελητηρίου
ο Αλέξης ΧαeίτσηςI
έχει στήριξη από
θέμα τη μετάβαση στην lηφική Ακόμη, προχωράει η
ατάoα. Το αίτημα εταιρειών του κλάδου για προώθηση των ΣΔΙΤ
σχυρό μέτοχο
ση άδικα δεοντολογίας για
το μεταξύ νοσοκομείον χαι ασφαλιστuιών εταιρειών,
οιaονομία όπως μεταδίδει
στήριξε
δημοσίευμα της
ηλεκτρονικό
Ο αwoλούθησαν οι «φιλι ιοί» τόνο
υφυπουργού Ανάmξης
αμερικάνικης εφημερίδας
Για την σύνδεση
του ηλεκτρονι Ο φορείς τη
ορας Στ Πιτσιόgλα τεταμένη θερμή αναφορά του για το
και η Ο Νέ18csν Στις
πλαματής της βέρνησης
Χού εμπορίου με την
ψηφιακή
Opτάμα, δήλα σε στη
υβέρνησηςO
πουργείο ΟΟ
ΟΙμεΟ
I τηνO
εφημερίδα πως δεν περιμ
L νέα χρηματοδότηση από
Οιxονομίας
εργάtται ήδη
00 μεσολάβηση του Περιβάλλον για την ένα- νή whήλωση που έγινε
με το υπουργείο Ψηφιακή
ugγείου Ο μίας
ΔΝΤ σύντομ
Με τις
ρξη διαλόγου μεταξύ στα πλαίσια της τατικής
Πολιτικής, ώστε οι δράσεις για ργάσθηx
Ο για
δεοντο ασφαλιστικών εταιρειών γενwiς συνέλευσης των
ηλεκτρονικό
Ο κατάρτιση
προγραμμα
χαι κυβέρνησης σε ό,τι
μελών της Ενωσης Ασφμονίζονται στην
λική ψηφ- λογίας
αφοgάΟ αποκλε
αργότερ
φέτος
ιακή πολιτική της κυβέρνησης.
στwa το πλsκτgcwwό εsτόριο αφορά ΣΔΙΤ αλιστικών Εταιρειών
τα στον 2016
λει οδηγό τόσο για
αισιόδοξος ότι θα έgθ
zλάδο της υγείας, δημιο- Ελλάδος.
έχει συσταθε
ιχειgή σεις, όσο
σμανηκή ελάφρυνση χρ
κατά τη χθεσιΟ ειδική ομάδα εργασίαςO γιαO τους
παρα κινήσει
Ο ΟτηνO
ανάπτυξη θα
μμετάσχ
Ο ΟτουΙ Ο ΟΗλexτρονιxούΟ υτοeαφeί το μέσως επόμενο
στήριξε,
Ο Εμπορίου, με συμμετοχή διάστημα.