Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 24 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.265 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Áðüöáóç - êüëáöïò
êáôÜ ôïõ öáóéóìïý
Áèùþèçêå ðáìøçöåß, ÷èåò, áðü ôï ÔñéìåëÝò Ðëçììåëåéïäéêåßï, ï äÞìáñ÷ïò
ÐáôñÝùí, Êþóôáò Ðåëåôßäçò, ï ïðïßïò Þôáí áíôéìÝôùðïò ìå ôçí êáôçãïñßá ôçò
ðáñÜâáóçò êáèÞêïíôïò, Ýðåéôá áðü ìÞíõóç ðïõ åß÷å õðïâÜëëåé ï ôüôå õðïøÞöéïò
âïõëåõôÞò Á÷áÀáò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, Ìé÷Üëçò Áñâáíßôçò. Ôçí åí ëüãù, äå,
áðüöáóç, ôçí õðïäÝ÷ôçêå ìå ÷åéñïêñïôÞìáôá ôï ðëÞèïò ðïõ âñéóêüôáí åíôüò
êáé åêôüò ôïõ Äéêáóôéêïý ÌåãÜñïõ, ãéá íá óõìðáñáóôáèåß óôï ÄÞìáñ÷ï.
ÓÅË.5

Ðñüóèåôï Ýëëåéììá
óôï Áóöáëéóôéêü…
Åîáéôßáò ôùí åõÝëéêôùí
ìïñöþí áðáó÷üëçóçò
Η επέλαση της µερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής
εργασίας (53% στο σύνολο των νέων προσλήψεων µόνο τον Ιανουάριο) έχει βαρύ τίµηµα για τα έσοδα που καταλήγουν στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Παντείου
Πανεπιστηµίου Σ. Ροµπόλη, το πρόσθετο έλλειµµα για την κοινωνική ασφάλιση θα ανέλθει στα 10 δισ. ώς το 2020. Επίσης, εµφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το µέλλον των συντάξεων στη
χώρα εάν γίνει πράξη η απαίτηση του ΔΝΤ να µειωθεί η τριµερής
χρηµατοδότηση στα επίπεδα του 7% του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι
η κρατική στήριξη στο ασφαλιστικό σύστηµα από 18 δισ. ευρώ
που ήταν το 2016 θα υποχωρήσει στα 12 δισ. ευρώ το 2018. Η
απώλεια των 6 δισ. ευρώ θα έχει ως αποτέλεσµα η µέση ετήσια
σύνταξη στο εξής δεν θα υπερβαίνει τα 550-600 ευρώ.

Ä. ÅëëÜäá: Ìðïõëíôüæåò óôçí
«111» êáé ó’ Üëëïõò 6 äñüìïõò

ÓÅË.3

ÏÁÅÄ: Äýï íÝá ðñïãñÜììáôá ãéá
15.000 èÝóåéò Üíù ôùí 50 åôþí

ÓÅË.2

Öèçíüôåñá áðü ðÝñõóé êïóôßæåé
ôï óáñáêïóôéáíü ôñáðÝæé…

ÓÅË.3

Óõììïñßá íåáñþí ìå «áäõíáìßá»
ôá ðñáêôïñåßá ôïõ ÏÐÁÐ

ÓÅË.2

Ä. Á÷áÀá: Ï óêýëïò ôçò ÅË.ÁÓ.
âñÞêå ôéò íáñêùôéêÝò ïõóßåò

ÐÁÔÑÁ

ÓÅË.3

Åíôïðßóôçêáí êëåììÝíá áíôáëëáêôéêÜ
ÓÅË.4

Çë. Êõñéáêüðïõëïò: Áíåäåß÷èç
íÝïò ãñáììáôÝáò ôïõ «Ðïôáìéïý»

ÓÅË.4

ÊëÝâïõí
ìéóèïýò
óôïí êëÜäï
åðéóéôéóìïý
Εργοδότες ζητούν από
τους εργαζόµενους πίσω
µέρος των χρηµάτων από
τη µισθοδοσία, µετά την
ανάληψή της από την τράπεζα, καταγγέλλουν τέσσερα σωµατεία του επισιτιστικού κλάδου στην
ÓÅË.2
Αχαΐα.

ÃêåìðåëéêÝò
ìÝèïäïé
ãéá ôï…
ÊáñíáâÜëé
Σκληρή ήταν η απάντηση
της δηµοτικής Αρχής, στην
ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή για τα ληξιπρόθεσµα
χρέη του Πατρινού Καρναβαλιού, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος. Η δηµοτική Αρχή µίλησε
για γκεµπελικές µεθόδους.
ÓÅË.5