Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Εφυγε» ο πρώην
«Να καταστεί αυτοτελές κα
Απόκριες με ατμόσφαιρα
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
αυτόνομο το Νοσοκομείο
αντιδήμαρχος Πελλάνας
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
15ου αιώνα
στις σελίδες 12 & 13
Π. Παπαδόπουλος σελ.7
Μολάων»σελ.8
στο Δ. Μονεμβασίας! >σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ή 24 Φεβρουαρ
2017 lΈτος 21. Αριθμός 5101 ITuή φύλλου 0,50CIThλ 2731031253 Fax 2731081 250
e-mail [email protected] lak
Αναδιάρθρωση-αναδιοργάνωση στην ΕΛΑΣ
Εννέα θέσεις
εργασιας στο
Με 8 AT και 2 σταθμούς
Νοσοκομείο Σπάρτης
Σε προσλήψεις συνολικά
εννέα ατόμων, για την αντιμε
η αστυνόμευση στη Λακωνία
απρόβλεπτων κα
τώπιση
περιστάσεων
επειγουσών
Προχωρά το Νοσοκομείο
Σπάρτης, οι Προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: α
Οκτώ θέσεις εργασίας
ρους απασχόλησης ΥΕΥmpε
σιών Φύλαξης (διάρκειας 24
μηνών. Μαθέση εξάωρης
απασχόλησης ΥΕ Υπηρεσιών
Φύλαξης
διάρκειας
μηνών. Ο υποψήφιοι Πρέπει
να είναι ηλικίας από 18 έως 65
Απαιτούμενα προσόντ
ΑΠολυτήριος τίτλος ΥΕ (δnλαδή απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίουήγια υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος Κατώτε
ρης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
κής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, 2. Αδεια εργασίας
κατηγορίας
IN 3707/08 A που εκδίδεται
από την Αστυ/κή Δ/νση του
Νομού ή τη Δνση Ασφάλεια
του τόπου κατοικίας του
Πλήρης επιβεβαίωση ρεπορτάζ του «ΛΤ» από το Σεπτέμβρη του 2016
τούντος (σε ισχύ), οι ενδιαφε
ρόμενοι
Πρέπει
Με οχτώ ισχυρά αστυνομικά ημέρες. Παράλληλα
με τις συγ- δυναμικού, ώστε περισσότερο
θεση των αστυνομικών τμημάσυμπληρώσουν αίτηση με
τμήματα και δύο αστυνομικούς xωνεύσεις που αποφασίστηκαν, αστυνομικοί να Βγουν στους δρό- τών και των σταθμών
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ4
σταθμούς θα διενεργείται noστυ
οι αστυνομικές υπηρεσίες του μους για περιπολίες σε πόλεις
Οι παραπάνω εξελίξεις αποτε
και να την υποβάλουν με τα
νόμευση στη Λακωνία, μετά την νομού μειώνονται από 18 σε 11. και χωριά. Κι αν για τον αριθμό
πλήρη επιβεβαίωση αποσυνημμένα δικαιολογητι
αναδιάρθρωση-αναδιοργάνωση Στόχος της αναδιάρθρωσης της των δομών αστυνόμευσης κλειστικού
ρεπορτάζ του
είτε αυτοπροσώπως είτε με
των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ σύμ- δομής των αστυνομικών τμημάυπήρξε οριστικοποίηση, εκείνο "Λακωνικού
Τύπου
Που ειχε
άλλο εξουσιοδοτημένο πρόφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα των και υπηρεσιών είναι nεξοι- που εκκρεμεί είναιτα
ροεδρικά δημοσιευτεί ήδη από το Σεπτέμ
σωπο (με υπογραφή θεωρηκονόμηση υπηρεσιακού διατάγματα για την οργανική σύν- βριο του 2016. συνέχεια σελ 9
που υπεγράφη Πριν από λγες μένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη
οικόσιτα πουλερικά μόνο περιφραγμένα!
επιστολή, στη διεύθυνση: Γε
νικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Ν.Μ. Σπάρτης Διεύθυνση Δ
Αυστηρά μέτρα και στη Λακωνία λόγω της γρίπης των πτηνών
οικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη
TK 23100, απευθύνοντάς την
Την απαγόρευση διατήρησης
παθογονικότητας
στο Τμήμα Διαχείρισης ΑνH5N8 σε νεκρά
να Που συ
οικόσιτων πουλερικών σε ανοι
θρώπινου Δυναμικού υπόψη
έχθηκανοπό τη λίμνη Βόλβης
Χτούς χώρους εκτροφών σε
κ. Κουμουτζή Γεωργίου (τηλ
Ακόμη, δ
κε ότι σε
της χώρας.
27310-93125). Η προθεσμία
με Απόφαση του Αναπληρωτή
περιπτώσεις αυξημένης οση
υποβολής αιτήσεων εκπνέει
ρότητας ή θνησιμότητας των
πουλερικών, οι κάτοχο
Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυ
την Τρίτη 28/2 και ώρα 14:00.
ξης ανακοίνωσε με επείγουσα
ενημέρωση περιφέρεια Κ
υποχρεούνται να ενημερώνουν
Το Μουσικό
δονίας στους πτηνο
τρική Μ
νιατρικές αρχές
αμέσως τις
τρόφους
ης περιοχής. Η
για να ληφθούν τα απαραίτητα Σχολείο Σπάρτης
δείγματα
απόφαση αυτή ελήφθη μετά την
γράφει ο Ηλίας Σαραντάκος
επιβεβαίωση ύπαρξης υψηλής
συνέχεια σελ 8
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα