Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 26747 ΕΤΟΣ 88
Οι «μεταρρυθμίσεις» σε
Π. Μοσκοβισί
«Ανάπτυξη και
εξισορρόπηση των
φορολογικό και ασφαλιστικό
απασχόληση για
μέτρων»
στην ατΖεντα των τεXVIKCDV
κλιμακίων
Εντολή για τη δημιουργία ενός
σορροπημένου» έτου μεταρρυθμ
ι θετικών
Την προσεχή Τρίτη αρχίzουν οι συznτήσεις για μία συμφωνία που θα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
λαβε η δήλ
ανοίγει το δρόμο της εξόδου στις αγορές
Πιερ Μ
ερωτηθείς γι
η διάρ
ξης Τ
Στην πιο κρίσιμη φάση εισέρχετα
την ερχόμενη εβδομάδα η
Διπλασιασμός της
ση μεταξύ της χυβέρνησης
Παγκοσμια
ών για την ολοκλήρωση της
ξιολόγησης. Οι επικεφαλής τ
οικονο μίας ως το
αναμένεται να επιστρέφουν την ερχόμε
η Τρίτη στην Αθήνα, μετά την χαταρ
Βρυξελλ
για την νομ
Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικο
θέτηση μεταρρυθμίσε
στο φορολογικό
ντιστάθμισμα
μικής δ
μειώσεις στη φορολογία, εφ
ροηγμ
υπεραπόδοση στο δημοσ
θώς το μερίδ
σχέλο
συνεχιστεί έως το 2050
ς. Παράλληλα, θ
ρα γραμμ
ποιηθ
λλαγέ
ες επιδόσεις π
έχουν σημε
ρά εργα
Στόχος δ
βέρνηση
ήδη δ
ως έχ
8.636
αι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το
ό το 2020 και θα ολοχληρωθ
ο 2025
αι ένα από τα βασιχά συμπ
ν ισχύει σήμερ
μολόγ
Το μέτρ
δυασθείμ
Το μέτρ
φαρμοσθ
μπλήρωση
της PwC
φές ό
σχυσης του θεσμού
με θέ
για τη
ράλληλ
ολου παζλ που προύποθέτει δύ
ύ Εισοδήμ
θα είναι ο χόσμ
ο 2050 «Th
νος δ
Αλληλεγγύης που
στη φορολογία
με μειώ
ν θα λε
φαρμά
λη της χ
ll the glob
ς, αμοιβ
ντισταθμιστι
έλει τη
hange by 2050
Εξετάξ
ριμένα η μείωση
ου θα ανοfyει για τη χώρα τον δρό
Παράλληλα, θα ορ
οποιηθούν ο
ρουσιάξ
χτιμήσ
ENOIAzατά 35%, η μείωση του ΦΠΑ
μιο της εξόδ
αλλαγές στη
αχέτο των μ
ρρυθνα έχ
αι στο μέ
για 32
ου χόσμου, ο
αναλογούν συνολ
ανοικτό παραμ
σχληρή ατζέντα ζητώντας απελευθέρωση
ο ύψος τη
μίσεω
μείωση του ΦΠΑ στην ενεργ
στο 7%
λευθέ
ριλαμ
ρωση των ομαδιχώ
Ωστόσ
ριμένα μέτρ
αράλληλα με τη
μοθετηθ
ραπέζ
Στην έχθεση διατυ
σαρμογή του αφορολόγητου
ο ελληνικό λευρ
χρέος
δημοσ
βερνητ
διαχή μι
ση τη
προσωπικής
ό 1,5%
όδοση
αφού, ό
διαφοράς γ
ις ήδη
βαλλόμ
ΑΕΠ. Η ελλη
δρόμο για τη
εΠΙ, τα nτος στη
μάται ότι θα ξεnινήσει α
βέρνηση
συνάντηση Μέρκελ
ων εσόδων χαι την υπέρβαση του στόχο
Ανάκαμψη του πληθωρισμού τον
ρωτογ
Λαγκάρντ
Ιανουάριο
διε20
στεί στο χαμηλότερο δυνατό
πεδο, α
Σύμφωνα με τη Euro
διαμορφώθ
ε στο 1,5%, από 0,3%
ου 2016
αν τον Δεκέμβριο
ΔΝΤ ανεβά
λογαρ
Το τρίτο ελλη
πρόγραμμα β
Τα μέτρ
ν αναμέ
να αποφα
5% διαμορφώθη
ληθωριση
με βάση τη
της Γερμανίδας
γχελαρ
Αγχελ
πληθωρισμός στην Ελλάδ
Δεκέμβριο αι 0,3% ένα χρό
61,1%
ν ΔΝΤ
φαλής
χέση με 0.3%
ο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωση
σχολή σου
συζητήσεις τη
όμενη
Κριστίν Λαγκάρντ
προεδρ
ληθωρισμόςή
βδομάδας μεταξ
της Κομ
Ζαν Κλ
που δημοσίευσε η Ε
άριο σε σχέση μ
Δεχέμβρ
στοι%
της υβέρνηση
γράφει η Deutsche
χαι 0,3% ένα χρ
ων θεσμ
ριν τ
στοι%
μια στην ατζ
0,1%.
Στη μ
φορολόγη
ντησης Μέρκελ Λαγχάρ
Συνολικά, στην ευρωζώνη
χαμηλότερα ετή
τήσιο
αιρα θέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα