Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Welt: Η Ελλαδα συγκαλύπτει το πραγματικό Προβλημα της ευρωζώνης
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 23/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Τι υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος του οργανισμού
Οι εκκρεμότητες με διόδια και συντήρηση
TAIΠΕΔ
0 000
Στο σκοτάδι το σχέδιο
παραχώρησης της Εγνατίας
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων την
Μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός παραχώρησης Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι
«ΕΕλp υποστηρίζουν πως το σχέδιο βρίσκεται ακόμα στα...
χαρτιά. Οι εκκρεμότητες με διόδια και συντήρηση
rstlus, Για το δεύτερο τριμηνο του
ΕΣΕΕ: Λιγότερες εισφορές πληρώνει
έτους οδεύε η προκήρωξη
του διαγωνισμού παραχώρη.
Το 77% των εμπόρων
σης της Εγνατίας Οδού από
GREECE
το Ταμείο Ιδιωτικοπanoεων
(ΤΑΙΠΕΔ), αλλά επικρατεί
Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς
βαθύ σκοτάδι όσον αφορά
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα απο
το 77% του εμπορικού κόσμου
τελέσματα
βλέπει
στους ορους στο υψος των
όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματο
προκύπτει πως ο εμπορικός κόσμος δεν είνα
ενημερωμένος σχετικά με το ύψος
διοδίων και άλλες λεπτομερ
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ από τη Δευτέρα 6/2, κα
η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 28η Φεβρο
εισφορών, καθώς μόνο το
2 των επιχειρ
Eος21/4
εες της παραχώρησης
υαρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εμποp- ηματιών γνώριζαν της επερχόμενες αλλαγές
κών επιχειρήσεων, σχετκά με το νέο ασφα
και τα νέα ποσά που καλούνται να καταβά
λιστικό καθεστώς και τον Ενιαίο Φορέα Κοι
ρυθμίσεις πρ
μεγαλύτερ
ύσεις,
ό χρό
Ολλανδ
ή της
για τη διάσω
διαπραγμ
αλλίας
τεύσεις για τη διάης Ελλάδα
βητήσ
τη βιο
χρήμα
λαός τη
της Ελλ
Ολλανδίας
Valentin Marin
εγχειρήμ
Γαλλίας,
επενδυτές
Ελλάδα
Ελλην
η Ελλά
pαμει
χώρες,
λαός θα αρχ
δα στην
ρωζώνη
σβητήσο
εξoκολουθο
μφισβητούν
Την ώρα
Στο 1,4 δισ.
σιμότητα
υτές τις
φωνίες ρείτα
Πως μ
βρεθεί μ
πλέον μαρα
Ελλάδας
ερωτήμαο λογαριασμός
για τη δομή της
θώς επτά χρόν
μεγάλο
ρωζώνης"
Ελληνες
Ομως, σύμφωνα με
σε βάθος πενταετίας
Τώρα φ
νολαμβάν
δεσμεύ
ς ΕΕμl
ς της.