Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26745 ΕΤΟΣ 88ο
Ελλειμματικό το
στο μισό του προγράμματος και έχουμε καταβάλλει στην
I σozύγιο
Ελλάδα μόλις 32 δισ. ευρώ»
Τρεχουσών
Η Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη
διψήφ
ριθμό δι
φως λιγότερ
από το συμ
φωνηθέ
Συναλλαγών της
χρίση,θα χρ
λιγότερα χρή
ει η γερμανική εφημερί6 δισ. ευρώ από τα δά
χώρας το 2016
εια σωτηρι
Exovμ
ήριξη
σω μας ήδη
Ρέγχλ
στην Bild ο Κλ
ρογράμμ
έχουμε
ΕΜΣ) από το ποσό που είχε υπολογ
κεφαλής του EMS
Σε ελλειμματικό μετατράπηκε τ
ην εφημερίδα Bild
βάλλει στην Ελλάδα μόλις 32 δ
Ως λόγ
γχλινγ
ον Αύγου
ύγιο Τρεχ
ν προγραμμα
ών Συναλλαγών της
χουμε δ
θα μπορ
2016. Σύμφωνα με τ
ανάγχ
χταμιευ
της Τραπέζης της Ελλάδος, τ
ισοζύγ
Γ.Ντάiσελμπλουμ: «Πρώτος
τρεχουσών συναλλαγών π
λειμμα 1,1 δ
ευρώ, έναντι πλεονάσμ
ς 206
2015. Η εξέλιξη
στόχος να επιστρέψουν οι θεσμοί
λά τη μ
σ05υγιου υπηρεσ
η οπο
ελλείμμ
ου ισοζυγίου αγα
στην Αθήνα»
με αποτέλεσμα την επιδ
η του
λικά, η
ξαγωγ
τά 6,1%, εν
υπηρε
περιοριστή
ρέψου
θεσμοί
ν εισαγωγών μειά0ηxε
στην Αθή
ρχετή δου
μετά πάρχ
4,2%. Επίσης,
θηκαν
ρόεδρ
ζύγια πρωτογ
χαι δ
Eurog
ΙΙ. Μ
Το ισοζύγιο αγαθώ
2016, παρου
ασε βελτίωση κατά 649 εχα
ευρώ, η ο
οίθηση ότι η συνεδρίαση τω
ριορισμ
ξυγίου
θα μπορ
ρέψει τη
ά 1,4 δισ
στροφή
στην Αθή
Υποθέ
Στα 326,358 δισ
Πιερ Μ
βισί, πρ
στο Eurogroup
διαμορφώθηκε το
ραμέτρ
υψος του
Ο Σόιμπλε
δημόσιου χρέους
στο τέλος του
αρνείται οτι
δήλωσε πως n
2016, ανακοίνωσε
ρώτος μου στόχος
Ελλάδα θα πρέπει
λεστιχό
άνε στ
ο ΟΔΔΗΧ
βούλιο. Α
οχος μ
ην Αθή
να εγκαταλείψει
λμπλουμ
ο προεδρ
Eurogroup, Γερο
ου χίζοντα
ρόεδρο
Στα 326,358 δ
ελμπλουμ, πρ
ρώ διαμορφώθη
ς στη
την ευρωΖώνη
υπουργών Οικονομικών της εν
ρικής Δ
λόγος β
ροθεσμ
ρωζώνης στις Βρυξέλλες
2016, έν
νησης
ργός Ο
μικών της Γερμ
γω πρ
σε χαπο
έλος Σ
λμπλουμι
323,709 δ
ρωζώνης. Εξήγη
Βόλφγ
γχ Σόιμπλ
ρνήθη
χώρες τη
p θα εξετά
ροηγουμεν
θεται θέμα ρευστότητας για την Ελλάδ
η Ελλάδα θ
Επίσης, στις 31.12.2016
σμοί θα μπορούν
στρέψουν στην Α
μειαχά
αλείpει την ευρωζώνη στην
λάχιστον
χιση της δ
ρης αξ
διαθέσιμ
για τη
λόγηση
2,7916
3,004
μεταρρυθμ
γρήγορ
Θα πρέ
α συζητήσου
για όλα τα δύ
δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου
οικονομική ανάχαμνη στην Ελλάδα χα
σήμανε ότι η Ελλάδα βρίσ
λα θέμ
για τη
σταθεροποιηθεί η
Εχουμε χαλύψ
ρχετό έδαφος, θ
λμπλουμ
Ο Γερ
δούμε σήμερα α
σμός Διαχείριση
αι αρ
χτηκε ό
μεταρρυθμίσ
αλείτα
έντευξη πο
αραχώρησε στο τηλεο
Eurog
ρόεδρ
ΟΔΔΗΧ
η Ελλάδ
η Ελλάδα δεν θ
βήμα θα γ
στοιχεία, το συν
νένα πρόβλη
ανέφερε, χαρα%τήρ
στο ελληνικό πρόγραμμα» ξεκαθάρισε ο
λο του χρέ
της Κεντρικής Δ
χαι στην Ολλανδία αν προ
θούσαν τη
μεταρρυθμ
ου έχ
αρμόσ
p. «Η θέση
ρόεδρ
254,750 δ
ρρυθμ
φωνήσει.
ΔΝΤ δεν έχει αλλάξει, θέλ
α συμμετά
στη φορολογία
ε απειλέ
σχει στο ελληνικ
ρόγραμμα, αλλά ζητά
227,660 δισ. ευρώ δάνεια που έχ
γορά εργασίας θα ήτα
σκληρή δου
ογραμμ
βαρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
ια». «Αςεφιαστε ρεαλιστές, πρώτο
μπή Β
βιώσιμο χρέος. Ολ
ά πρέ
Στήριξη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα