Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 21.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5707
Η ανοδική πορεία του δεύτερου εξαμήνου συνδέεται με τα ισχυρά αποτελέσματα
Τα oίσHα για την ανά%αμψη της οιHονομίας
Τι προτείνουν 36 βουλευτές
Αλλαγές στη νομοθεσία για τους ιιιmguτ8ς
Σειρά αλλαγών στη νομοθεσία για τους δασικούς κατηγορούμενος
χάρτες προτείνουν 36 βουλευτές της ΝΔ, που
για μίζες επέστρxατέθεσαν χαι σχετuκή ερώτηση προς τον υπουργό
στο Δημόσιο
ευε Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθόm
4,5 εκατ. ευρώ
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που
Δημοσ
χεδόν
έχουν παρουσιαστεί
ρχόμε
για μίge
Οπως επισημαίνουν, σε ερώτησή τους προς τον υπογράμμα
χαμένο
υργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, 36
βουλευτές της ΝΔ, «η Ματ
των δασικών χαρτών
χειρηματία Γ. Καμάρη,
Spiegel: Το ΔΝΤ θα βάλει
αποτελεί ένα σημαντικό έργο, η αξία του οποίου χαι η
έχει εμπλοκή σε διάφορ.
οθέσεις
ξοπλιστιxώ
συμβολή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας
πέντε δισ. στο πρόγραμμα
πρόγραμμά
είναι μοινά αποδεχτή. Ωστόσο, έως σημερα η χατάρτι
έχει ευνοϊκή
πολλά προβλήματα, χαθώς η
ση τους προχαλε
υπουργος
αποτύπωση δεν χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία χαι Δικαιοσ
Σταύρος Κ
νής (φωτ. αναφέρ
Το ποσό
ορθότη
4.313.675
από το έγκλημα της
παθητικής δωροδοeιας
Ελληνικού
ημοσίου,
σεις εξοπλιστι ούν, μεταφέφθηx
τον Ιανο
Παράταση για τις συγκεντρω
λογαριασμό
στην Toάπεςι της Ελλάδος, με
Συμμετοχή
Ταμείου
πρόγραμμα διάσωσης
τιχες Καταστάσεις
Ελληνικό Αημόδικαιούχο
γερμανικό περιοδwό, Ρωρίς
Το ποσό
τέθηκε
την της πληροφόρησης. Κρίσιμα
βού Μέρκελ
προανήγγειλε ο Πιτσιλής
έλεση σχετικού β
με Λαγκάρντ αλλά
Ζ Κ. ΠαύynΕg την Τετάρτη Τ
λεύματος>αι επί τη βάσει της
ΔΝΤ θα συμμετάσχει με ποσό 5
αoασχεθείσα
μα διάσωσης της Ελλάδας, γgαφ
Spiegel, χωρίς
λaπEι πηγή της πληgοφορησης, όπω
ποβολή
χε σήμερ
ρητής
Πρόεδρο
Γενικός
προοποθέσειw συναίνεσης το
Σμφωνα
Spiegel, οι Ειφοπαίοιήλπιαν αρχικά ότι
Γραμματέας
του Δ.Σ. της
Οπως αναφέρ
λογαριασμού
Ταμείο συμμετάσχ
πρόγραμμα με 16 δισ.
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μ
Διοιaητή τεχνιxοί, σteτxά με το θέμα
οίο περιήλ0
της Α,Α.Δ.Ε. Γεώργιο τον
τήματος
ήδη χατηyορουμέν
Το γερμανι
ριοδικό σημειώνε
Πιτσιλή
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση
για νομιμοποί
ηση εσόδων από
έχουν xtτοeγραφet μεταξύ
Ταμείου
στο χρονοδιάγραμμα ποβοeyeληματWeς δραστηριότητες
παίων εταίρων αναφορι%άμ
στόχο για πρωτογενή
Η συζήτηση έγwe
Ο urαριασμός με ό
θυμίζει ότι γι
Ελληνικό Δημόσιο
δεχτεί από
πιπλέον μέτρα από την
μεταξύ άλλων σιtητήθη
Πιτσιλής δήλωσε ότι
αμέΙανουάριο
2014, για
αφορούν τόσο
την τάθεση
αυτόν χρημα
κλάδο ο
τη διαδιστις επόμ
παράταση μ
ις προθεσμίες
από εγκληματικές