Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΛΛΑΣ
ΝΕΟΣ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017- έτος 18
αρ. φύλλου 4330 0,50 ευρώ
Υπόσχεση για μετεγκατάσταση το
ΤΕΙ
Σταράτες κουβέντες
για το ΤΕΙ Κιλκίς
στο νέο κτήριο Τον Σεπτέμβριο
σελ. 16
Σύσκεψη υπό
τον Υφυ
δρυτικό
πουργό Γιάννη
συνέδριο νέου
Αμανατίδη την
Κυριακή στο
ενΙαIOU φορεα
Κιλκίς
της Κεντροαρ
σελίδα 5
στεράς θέλει
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην κυριακάτικη σύσκεψη στο Κιλ
η «Ωρα
κις Εγκρίνετε ένα τμήμα ακόμα και τους καθηγητές του και το «Αλεξάνδρειο ΤΕΙ έχει πόρους να λειτουργήσει κανονική Σχολή ΤΕΙ στο Κιλκίς Αποφάσεων»
σελίδα 12
Λυτρωτική πρόταση
Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς
που ούτε καν συζητήθηκε
Κιλκίς συμβουλεύουν
τους καθηγητές και εμείς στο «Αλε
Χρήσιμες συμβουλές για την
ξάνδρειο» Sουμε τους πόρους να λει
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ην ευθύνη του
ηρίου και της μεταος Βαρσαμίδης
φοράς ε
αραρτήματος, διαόπου
προφύλαξη και προστασία
βαρότερη
υργήσουμε στο Κιλκίς κανονικ
ανήκε μαρ τον Αύγουστο του 2013
Τύπωσε
σως
η σο
το παράρτημα του Κιλκίς, συμμετεe
ρόταση πουακούσαμε τα τελευταία
Σχολή Τ
χρόνια στο Κιλκίς για την τύχη του παΚι αυτή η λυτρωτική και απολύτως
στη σύσκεψη της Κυριακής παρότι
των παιδιών από πράξεις
ά δεν έχει καμιά αρμοδιότητα κα
για το νομό
συμφέρουσα πρ
ραρτήματος.
Κιλκίς δεν συ
ευθύνη και για το
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
ζητήθηκε καν στη σύαράρτημα και για
ασέλγειας ή κακοποίησης
το νέο κτήριο. Ωστόσο σε μια σύ
μας ο κ. Βαρσαμίδης πρότεινε:
Ας δε
σκεψη
σκεψη που διακρίθηκε από τη μόνιμη
σμευτεί το Υπουργείο ότι θα εγκρίν
Γιατί άραγε
Σερραίων να αποδεχθούν
δεύτερο τμήμα
γκρί
ους απαραίτη
Οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτ
κοί με τις συναναστροφές και τη συμπεριφορά
των παιδιών τους
Διχασμός άνευ λόγου και άπας
σελίδα 6
Ομιλος για την Ιστορία και τον
Ενταση και αντεγ
πολιτισμό του Κιλκίς
κλήσεις στη συνε
G Ο ελληνισμός της Σοβιετικής Ενωσης
δρίαση
Δημοτικού Συμβουστο μικροσκόπιο των ιστορικών
λου Παιονίας όπου
συζητήθηκε το αίσελίδα 7
τημα της Μονής
Συνελήφθησαν κλεφτρόν
Οσίου Νικοδήμου
για ανταλαγή έκτα
και κλεπταποδόχος
σης 40 στρεμμάτων
σελ. 3
σελίδα 7
30 ΧΡΟΝΙΑ "ΛΥΚΑ
σελίδα 5