Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ο πολλαπλασιαστής
ισχύος
Αλέsανδρου Π. Μαλλιά
Η ΕΛΛΕΙΨΗ συνέχειας στο
Η Δύσις εισέρχεται
μβαδίζει με την έλλε
ρική πολιτική
χειας στη
κατα του Εντι Ραμα
χαρακτηρίζο
λληνική πραγ
υς στηρίζεται όάξονα
σε μεγαλη δοχιμασία
ας είχ
γιά μιά άλλη Ελλάδ
ό σύστημα ισχυρό
KEΑAΟ
διαφορ
ή διαδήλοσ
Σαββά
άλλον στην γ
ά μας. Στην έξωΤο φλερτ με συνιστώσες τον τέωςύπαρχτού
ή πολιτική
θνική πολιτική ασφάλειας
ότητες
ή θεσμικ
έχειας της γνώσης. Ο αποφά
οχύρωση της
Η 53η Διεθνής Δ
ρων, τόdποχωρή
ςλαμβά
ράτησης από
όγω της
άντι0
ρτυρία οργανώθηκε από την
τάδε ή
ρώ». Ο
εχεις εκλογές τή
λημα μ
στή γνώση
πλέον, συχνά πολιτική
μοσίως
σθεί τη
Γερμανός
ργόςO
ιεξαγ
κή κυβέρνησις
οχρόνως
σχύειτή
ικής πολιτικής
ις στις διεθνείς ση
ά να πλη
Βόλφγκανγκ Σώυ
ολίτες
της. Η
«τά κράτη-μέλη τη
ψειτήvΑλβ
ψευδαισθ
νήσεως
την Α
ή αίσθησις ότι ό
Οταν ό
γύρω μα
ροσπαθήσει να έπηργός
ά, τα συμφ
όπως ενδιαφέρο
λογικό
τό εμείς να
Yκοσμt
ις δομ
ους. Ε
δίωξη
ώθη ότι μόλις
πώς, ειδικά στην Ελλ
μοσκοπήση
ό 24%
ύουν πως
της αξιοποίησης της γνώσης και τής εμπειρίας
Ευρωατλαντική Συμ
μφερό
εξαχθο
ρήεπιδίωξη,επ
φικτή, πρέ
η διασφάλιση της θεσμικής γνώσης
ήσεως από
Ηδη Βο
Οι διαχ
ακροβασίες στή
ανέλα
λιτική καί στή
ασφάλειας
Λαβρόφ, μίλη
ας έχ
ρικές, μάλιστ
ρόεδρος
εν" γιά «μετ
ποχη», για τη
άλλες δυνάμεις.
Κόμμα Σ
ολοκληρώσεως
Η γνώση σε μιά
πως η
Ελλάδ
ΗΠΑ στην Ατλα
ζικά, συμ
κές, μή
ασύμμετρες
παλαιές
ληλος
απειλέ
ότι θα
αλισμ
Λουλζίμ Μ
βάλει στή
θεροποίηση
οφέλους
υς στά
γκαταλε
σήμανση των διαφωνιώ
επιλογ
ργίας
στην εξωτερική μας
φανίσθ
τητος στον κόσμο»
διεθνείς σχ
ις τής 'Ελλάδας θα έξακολ
ρόπο τη
λιο. Σκο
στο Κο
δύο λόγια, τα
ές νουθεσί
τις πρώη
ρνησις
ές Δημοκρα
διαχείρισης
εμπιστευτικό πλαίσιο
Προέδ
αρχηγών. Η συμφ
γι' αυτήν την διαχείριση των διαφωνιών
όταση να
ως τη
Η Ελλας ωσει παρούσα
ματικής ά
ση Εθν
αχνό σε
στην Διασκευή του Μοναχου
φόρο αγορά σε αποκριάπάρτυ στην Πάτρα!
άρχηγώ
της πρόταση
νεκάλυψα
οράματα και Χίμαιρες-διαδρομές ενός διπλωΠένς-Γnάμπριελ «άνθ'ήμών
τη», Εκδό
έρη, 20
ματικά,θέμό,ό όποιος έχει μη
ση στον
50 ευρώ από
ομικό κό
ζητήθηκε από
φές με ομολόγους
ΣΥΡΙΖΑ
ΝΑΤΟ». ΟΑ
γοίοί
μίας, Εξωτερ
Αμυνας, Προ
ρικούς να άξιολογή
την άλ
άπό τή
γκελλάριος Γκάμπριελ κατηγολίτη
ών, ό Αρχηγός
τα όριά
Ασφαλ
ρχηγοί Αεροπορίας
δώρα άποκριάτι
αiτό.
λιτότηςάπό την Ελλάδα
όΔιοικητής της ΕΥΠ. Τό συμφ
της Ελλά
έρευνα φέρεται να
Ωστόσο ήdΕστ
δας, ή ανάγκη μακροχρ
Στην Κ
ξασφάλισηά
χίας στόχων και μέσω
ΠροέΕιδικά όταν γ
άνευ άξιας τή
χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ.
Πάντως, τα απο
βάλλον ά
ρω μας
χος δ
απειλών,τό ο
στην πρώτη θέση, ως
ντηση, στη
στην προσχολική
εω γραφικά
ρόεδρος
χολική tλκατά
ργός πραγμα
βραάμ
προκλήσεις
άνελ τη
ις επ
ρίτη θέση τά
στην Κίνα πολλά
μένω α
όδοEος γιά τή
ργόςΑμύνη
ότι όπως άπεδ
ό Τζωρτζ εργάζονται σκληρά. Ε
μεγάλα προβλήμ
τητά μας
κά, και
μας συστή
θη, τα ελλ
όσμου
τος είδ
χώς, ή Κ
ως από
κίας μόλις 4 ετών
Ομως, ή πολι
όδηγε εκσκαφέα! Βλέποπλασιαστή ισχύος
γκλισηά
ΗΠΑ, Μ
εδρος
Πένς, εκ
ρέσβυς έ.
τόξο αστάθειας στη
φόρου
ζενχάουερ.
οβε την 12η θέση
εκσκαφέα, στά
Σήμερα
Της ημέρας
50.000
άνεκαλ
δρόΕδώ Τόχιο!
μέσα σε γάντι
έσα άπο
Το ακόμ
από την Αλάείναι ότι οι μικροοραπό
σε αδρανή κατάστααλλά οι επιστή
ξαναζωντάνεψαν έπί
Εάν κανείς άπορασίσει να
στόέργαστη
έμαθαν ότι
ρέπει χει μαζί
φορετικά ρούχα, άφο
ύγενά
συναντήσε
εν ξέρο
Διαβάστε τα άρθρα
Ποιά Ευρώπη θέλουμε;
Δρ Εύρωτίδης Στ. Στυλι
Οowονομιχος λαtχισμός