Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
Το «λιοντάρω της Δόξας
Let's do it Greece
«Η κόρη
ράμα.
Η μεγαλύτερη
Βασίλης
925: Ενας οικονομικός έφορος
εθελοντική
Του χρόνου» Βπλής
στη Δράμα που θύμισε
τονλήσταρχο Ιαγκούλα
εκστρατεία
Της Ελένης Ε
του Αλεξάνδρου μιλάει
καθαρισμού στο
Παρέδρου Αμπελακίων
στον Π.Τ
ήμου Δράμας,
π. Διευθύντριας
Δήμο Δράμας
Κ Α.Ε.Κ.
ράμας
ελ. 3
ελ. 8
σελ.7
Νέο κύμα αναλήψεων Στην τελευταία τάξη όλων των σχολικών βαθμίδων από την ερχόμενη Δευτέρα
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΣΤΑΤ
από τραπεζικούς
Σεμινάρια Κυκλοφοριακής
Φθίνουσα η πορεία
λογαριασμούς
του εργατικού δυναμικού
της χώρας από το 2010
Αγωγής σε μαθητές Δημοτικού
έχει από
Διευρυμένες εκροές παρουσιάζου
χώρας ακολουθώ
αρχές
έτους
θέσεις από
Γυμνασίου, Λυκείου
ληθυσμού
συγκεκριμέ
διάμενο έτ
μετά, μειώνετα
πληθυσμού
στημα
-Σολάκης: «Είναι εθνική ανάγκη η απόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης
εξήγηση
βίωμα η
κλοφοριακή
μπεριφορ
repo Τσαμπαλάκης: «Χρέος της Δημ
Αστυνομίας να συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση
twαμκουτης ΕΑΣ
5, από την
στην άρση
φορά το νέο χρήμα, όπως
και ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα οδικής παιδείας και ασφάλειας
ρισμών σε ό,
χρήματος
σχολουμένων
παραδεκτό, ότι οι Ελληνες
ις της
εριφέρ
διαπραγμά
ίες έχ
όν, αλλά πολλές
φώσει
ερο ανησυχ
ντίστοιχη μείωση
για την
κυκλοφορί
νδυτές.
αφορά
σωστή HoωστήΚυκλοφοp
μείωση
στην αγορά εργασίας παρ
έπρεπε
άτο μικρή βελ
υς φόαδείγματ
εχομενες αρνητικές εξελίξεις στη
είναι η διευρ
αρύτα- έχουμε να κάνουμε με τροχαία ατυχήματα, από
οία έχουμε υλικές ζημιές
ξηση της συμμ
φόρους,
ίοι αποπληρώνονται
νθρώπ
χής τους
αποταμιεύσεις
δρών μειώνεται με αποτέλεσμα
λήγουν αναπη
στην υπόλοπη ζωή τους
Το μεγαλύτερο
φαλως
μος Δράμας θελησε
ράως κατά
δοση σημει
στή κυκλοφοριακή
θετικής βάσης μετά τη
άλλο ση
Τελευταία χρόν
λάκης επεσή
κέμβριο.
δαγωγικών βαθμίκών, Γυμν
θυσμού, έχουν επιβάλλε μια ήταν.
πολύ, απόφ
αγuατικότητα. Στους δρόμ
κλοφοριακής
μέγα πλήθος
άστοχα. Παρόμο
Ο νέος διευθύνων
ολοκληρώσει
σύμβουλος της
εζοδρόμα. Κάπο
παραχώρη
Πρωινό
Fraport στην Καβάλα
Βρέθηκε τραυματισμός
στημα
εταξύ οδηγώ
Καβάλα
πρόγραμμα
ξύ οδηγώ
κυνηγός που είχε χαθεί
ανάγκη επιδίωξης
πρόγραμ
κα ότι
ερχόμενη Δευτέ
στην περιοχή των Θερμών
όσο ποτέ άλλοτε,
Δη- περιβάλλοντος
ίων της πόλης.
αλληλεπιδρά
βρέθηκε
ένας άνδρας
Μαρτίου
ριστη Δρ
ίδιο χώ
μαθητές
τάξης
κλοφορίας
πως είχε βγε
ανάλογο τρόπο τη
δαγώγηση
χη Καβάλας, Θ
Πυροσβ
Υπηρεσία
Σολάκης, εξεσβεστική Υπηρεσία Δράμα
άποψη ότι
ιχάλη Αμοιρίδη
η ενημέρωση, η Επakευση η ευοσβεστικό Κλιμάκι
σθητοποίηση
σεβασμός προς
ολιμενάρχη
εθνική ανάγκη η απόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής
ολύ εύκολα
ωριστής Δράμα
Καβάλας
σχολικά χρόνια, ώστε να γίνει βί
ις, μονόδ
οίος αγνοούντ
Αλέξανδρος, Ν
τοκινητό
ρέθηκε
προηγού
νως πήγε για
κυνηγη
Προέχουν οι
πυροσβεστικά οχήματα
ης ανασκαφικές έρευνες
σης για τη δραμινή
ρχαιοτήτ
πηρεσίας
Πυροσβεστ
Κλιμακίου Παρανεστίου
νομού Δράμα
νepάπ
Καβάλας,
θηροφύλακες, μέλη τη
νομού Καβάλας μειώνει κατά πολύ
κόμη χρόν
δη έχο
Κ. Χατ
μανθεί μέχρι σήμε
σθής βρε8
ξέρει πόσους άλλους
ξειη αρμόδια υπηρεσία
την τεράστια ση
Ο διευθ
βουλο
λογικές
δες τονζο- μελλοντικά
κή περιοχή -Ζεμπ
ιοχή σχεδόν άγνωστη
λογικά,
στότατους από αυτούς έγ
Υπηρεσίας
υτή εί
επένδυση
αφέρθηκε
νομός της Δράμας παρέχει
αφέρον τη
υπήρξε ζωηρό
δρόμο
έκταση
κό για την εγκατάσταση
ελλειψη
Χωρου
μετέφερε
νδυθούν
της θέλησης
κίνητρο προτιμ
ηγείτο ανακριτικό τμη
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα