Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Βέμπερ (ΕΛΚ): Δεν θελουμε να αποφασιζει Τραμπ για την Ελλάδα
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 18/02/2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Η βράβευση έγινε στη 15η Τελετή Απονομής
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Manager της χρονιάς για το 2016 ΟΠάWης Μασούτης
Βορείου Ελλάδος
Διακρίθηκε πρωτος ανάμεσα σε 15 υποurφιους για τον τiτλο
Το υπόμνημα 20 σημείων του ΕΕΑ
Ti ζήτησαν
Παπανότοιου: ψάχνουμε ύσεις
Προπαούπα για το ακατάσχετο επαγγελματικών λογαριασμων
Με την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου συναντήθηκε
15 Φεβρουαρίου 2017, αππροσωπεα του Επαγγελματικού Επιμελ.
mpίου Αθήνας. Η απnροσωπεία του ΕΕΑαποτελετο από τον Πρόεδρο κ.
ΠάwηΧατηθεοδοσiου,τον ΑΑντιπρόεδρο κ.Νiκο λεβετσοβίτη, τον0κονομικό Επόπτη κ. Παναγώτη Κολλάρο, τον φοροτguκό σύμβουλο κ.
Παναγιάτη Παντελή, τον συνεργάτη του ΕΕΑ κ. Στ,Κομνηνό και τονπpόεδρο του Ινστιτούτου Μελετών του ΕΕΑ κ. Μιλτιάδη Νempo.
ΣΤη δόρκεια της συνάντησης,
Δεν πέφτει «μαύρο» στο Mega
Κ. Χατζηθεοδοσίου και τα μελη
της οντπροσωπείας έθεσαν
ως τις 15 Μαρτίου
σερί από σοβαρό φορολογικό
θέματα αποσχολούν τις
μικρομεσαίες επιχερήσεις και
ειδικότερα τους επαγγελματiς
Εν μέρει δεκτη έκανε το Πρωτοδικείο της Μαρτiου, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια
Αθήνας την προσφυγή των εργαζομένων
που ακολούθησε εξετάστηκαν
του Mega που ζητούσαν
να μην πέσει Για να συμβεί αυτό, βέβαια, το Mega θα
εναλλακτικές ύσες,χώρiςόμος
μαύρο» στο κανάλι
πρέπει να τακτοποιήσει τις οφειλές του
νοuniρΕΕ κατάληξη
προς τη Digea, αλλά και να καταβάλλει
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το κανάλι
40.000 μηνιαίως από το τέλος Φεβρουα
συνείσει να εκπέμπει μέχρι τις 15 ρίου
στάση το Βερολίνο
Συμβούλιο της Επι
ές εισφορές
γαΔΝΤ
Λerτουργώντας μ
Νομικό
γνώμονα τη δι
ομοιάζουν
ς ήδη
Σύμβουλο
φύλαξη
Σταμάτη Σταμο- τερο
φορολογική
υψηλές
λιωδών δικαιωμ
λογισμού
nουλο.Ο ΣΑΤΕ θ
βάρυνση, υπολοσφορών ρεί ότι
ο Τροπος γιζόμενη ευθέως υφίστανται
γιο τους Ελεύθερους
πολογισμού
νάλογα μ
εργοληπτικές
σόδημα
των ρήσεις της χώρας
γγελμ
ασφαλιστικών ασφμε τις
Μηχανικούς
λιγοin(ανικών
συντριπτική
Ενημέρωση για
Συμβούλι
Πανελληνίου ΣυνδέΤεχνικών
εταιριών
ς αρχές της
βιώσουν
Το «ΗλεKΤροMKό Μητρώο
Τεχνικών
ως τέτοιες», δήλωτος, της αναλοΕταιρειών
ΣΑΤΕ) αίτησης
γικότητας
υγειονομικό
Αποβλήτων
ομάδα έunaρών
Συνδέσμου κ. Ζαχoβάρυνση
ρίας Αθουσάκης.
νομικών με