Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τα top picks της Πειραιάς Χρηματιστηριακή
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00E Α.Φ. 4895 Σάββατο 18.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Coca Cola HBC
Μικτή ομάδα έργου
Αύξηση κερδών
Αυξήθηκαν 13% τα κέρδη
Μνημόνιο Συνεργασίας
της ΔΕΗ
18% το 2016
προ φόρων
με τον Δήμο Αθηναίων
βλέπει η IBG
ρώ, αυξημ
:ατά 18%
τήσια βάση
διαμορφωθούν
θαρά κέρδη
της Coca Cola HBC
όπως προβλέπει η IBG
έκθεση στην οποία δ
ηgεί σύσταση h
τιμή-στόχ
τη μετοχή
ή προβλέ
οριακή αύξηση
σηγμένης
κατά 0,2%
2016, με oo
κές απώλειες
λήγω αντίξ
mσεων στις
αγορές συναλλάγματος Τ
έσοδα από πωλήσεις
σύνολο της χοpης.
Πιστοποίηση
ISO 50001
ενέργειας
Ο Όμιλος ΟΤΕ
πρώτος τηλε
πάροχος στην Ελλάδα
προχώρησε στην ανάπτυξη
ητικό Συμβούλιο τη
024.000 στο νομικό πρόσωπο με
noτοπotηση Συστήματος
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς την
μία CROWN CAPEΔιαχείριση
Ενέργειας,
κατά την 776/13.2.2017
VIEW SEGRAGATED PORT.
σύμφωνα με
διεθνές ποότδρίαση του αποφ άooΕ
FOLIO, 621.000 στο νομιx
SO 5000
I Πιστοπρόσωπο με την
βεβαιών
τη Την έκδοση απόφασης
για τον CAPEVIEW
GFS-MAP
δέσμευση
Ομίλου
προσδιορισμό της τιμής, της
TRUST, €17.500
βελτίωση τη
απόδοσης
τοκίου πρόσωτο με την
γειακής επίδοση
διάθεσης οι
ολογιών, όταν
HIGHMARK LONG SHORT
δραστηριοτήτων
με δημόσια προσφο. EQUITY
€14.500
*πομπών
μή αυτών
πρόσωπο με επι
στοις επενδυτές.
μία CROWN MANAGED
Σύστημ
Διαχείριση
ACCOUNTS SPC. Τα ως άνω
Ενέργειας
ομHoυ ΟΤΕ,
Την επιβολή προστίμων
συνο- πρόστιμα επιβλήθηχαν για
Τις σνθήeες που θα οδηγήσουν σε συμμετοχή των
ήθηκε, Εφαρμο- λxού ύψους 154000
άρθρου 12
ελληνικών τίτλων στην ποσοτική χαλάρωση αναMει ο αμεραλλοδαπά
επενδυτικά
ισμού 236/2012,
μόλογα μπορε
γοράσει η ΕΚΤ
ως οίκος. ΙΙ
ημα Παιανίας
λαιο, διότι προέβη
απα κού Κοινοβουλίου
υργία γραφείων διοGaησης,
ές πωλήσεις
μετοχών τη
Συμβουλίου γ
τις ανοιχτές
τραπεζας
ΤΡΑΠΕΖΑΣ πωλήσεις
ορισμένες πτυχές
Η JP Morgan, σε ειδική ούνται για να συμμετέχ
Αχαρνών για τις λε
EUROBANK
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό
Συγκbxgιμένα, Επιβλήθηκαν εξειδικούεται στο προοίιLo έχθεση, αναλύει ποιες η Ελλάδα στο QE της
γραφείων διοίκηση
πρόστιμα ύψους €42.500
περάτωση 8)
αι οι προυποθέσεις ΕΚΤ αλλά τα πιθανά
στήριξης
μικό πρόσωπο με την
άρθρο 5
πρέπει να πληρ
οφέλη από τη συμμετοχή
2αταστήματος.
CAPEVIEW AZRI 2X
Κανονισμού (EE) 827/2012,
πεδίο εφαρμογής
FUND &4500
νομικό πg6- κατά την πόηση μετοχών της
ριλαμβάνετω και η λειτο- σωπο με την επωνυμία CAPE- ΤΡΑΠΕΖΑΣ
EUROBANK
υργία πέ
θμών βάση
VIEW AZRI FUND LTD
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ητής τηλεφωνίας.