Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΚΟΤσης. Πως προσελκύσει επενούσεις η Ελλάδα
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 1702/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Αναπτυξιακός:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού επενδυτών
Το ισχύει για κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα
Πότε μια τραπεζα
θα θεωρείται αφερέγγυα
του ΔΝΤη ανταλλαγή
Η πράξη
της ΤτΕ που εξειδικεύεπς περιπώσεις για να
κριθεί αφερέγγυα μια τράπεζα. Δεν αλλάζουν τακριmpγια ΤΟ Πλεόνασμα
ια, τυποποιούνται όμως ως αποτέλεσμα της έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB). Τ
ισχύει για κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα.
Μνημόνιο συνεργασίας με ΛΑΓΗΕ
τεd σε κοτόσταση αφερεγγυότητας ή
υπέγραψε το ΧΑ
επιφέρει ωσιαστιες
Ολλογος σε ότι οχυε μέχρι σήμερα
Ο «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει. την ανάληψη της ευθύνης Εκκαθάρισης
ΛΑΓHE) και ο "Ομιλος Ελληνικά
Διαχείρισης Κινδύνου και Δια
ας Α.Ε
Κανονισμού
στοιεa ως αποτέλεσμο της θέmmς
Χρηματιστήριο Αθηνών
Αγορών, ως Κεντρικός Αντσυμβαλλόμενος
Χρηματιστήρια
(ATHEXGROUP), προχώρησαν σημερα 15 βάσει του Ν.4425/2016
Φεβρουαρίου 2017, σε υπογραφή Μνημοiου
λεπουργίας του Ενιοiου Συμβουλίου
Συνεργασίας (MOU), στο πλαίσιο
Τη δημιουργία από κοινού νέος εταιρίας
Eumoης (SRB) νέος αρχής
ΛΑΓHE σε πληροφοριακές
ΛΑΓHE σύμφωνα με το Ν
οστήριξης το
τητων το
4425/2016, με σκοπό την εκπόνηση επιχειρη
οδομές και τεχνογνωoiα, για την διαχείριση
Περιμένω
σιακού σχεδίου αναφορικά με:
και λειτουργία από τον ΛΑΓΗΕ
των αγορών
Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας για βάσει του Ν.4425/2016
από το Μη
ΕΛΣΤΑΤ
Φεβρουαρίου
Με αφορμή θημo
ενημέρωσε τους
ECFIN
και της
που βουλευτές- μέλη
Ευρωπαϊκής Κεν.
στο πλαίσιο της
σιευματα
αναφέρονται στην
της Επιτροπής όm Δlod ασaς Υπερτρικής Τράπεζας.
σημερινή ακρόα. στέλεχος του ΔΝΤ βολικού Ελλείμμα
Το αίτημα ικανο5η
Του Προέδρου ζήτησε να συμμε. Τος
ποιήθηκε,
Σημειώνεται ότι γνώμονα την διατης ΕΛΣΤΑΤ Κ.
τάσχει, με καθε
Δημόσιο:
Αθανοσιου Θανό. στώς παρατηρη
στον διάλογο με
φάνεια που χαρστοιχείο
ακτηρίξει τον εν ότι το ΔΝΤ θα
από την τή, στην ουνήθη
Eurostat
πουλου
αρμόδια Επιτροπή τεχνική επίσκεψη
μετέχουν ήδη ως λόγω διάλογο
συμμετέχει εφε
υδέποτε ελέχθη ξης σε ποpόμοιες
της Βουλής, διευδιαλόγου
παρατηρητές
Και ανατροπές
ότι το ΔΝΤ θα ή αντίστοιχες δια
ρινiζοντα
Eurostat
εκπρόσωποι της
στις νέες συντάξεις
εξής:
έλαβε χώρα στις
Ευρωπαικής Ε
συμμετάσχει στην
δικασίες,
μεταδόθηκε
τροπής
31 Ιανουαρίου και
ανακοίνωση