Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3458O • ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Μόνιµη
ενίσχυση
Με επτά µόνιµους εργαζόµενους που
συµµετείχαν στην προκήρυξη του
ΑΣΕΠ το 2008 ενισχύεται κυρίως η
υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου
Αµαρουσίου, µετά τη συστηµατική και
εργώδη προσπάθεια της ∆ιοίκησης.

>>ΣΕΛ. 4

Αθρόα προσέλευση
Το ΠΑΣΟΚ Λυκόβρυσης - Πεύκης
έκοψε την πίτα του.

>>ΣΕΛ. 6

4ος Αγώνας ∆ρόµου
Αµαρουσίου
«Σπύρος Λούης»

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΑΠ
Ο ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΟΥΣ 12
∆ΗΜΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
T

ην εµπιστοσύνη του στο πρόσωπο
του Προέδρου του Βλάσση Σιώµου
ανανέωσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συνδέσµου σε Ειδική Συνεδρίαση.
Παράλληλα ανέδειξε νέο Αντιπρόεδρο και
νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Συγκεκριµένα:
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σπάτων Αρτέµιδας Πέτρος Πουλάκης και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από: τον Αντιδήµαρχο Εκάλης ∆ηµήτριο Λιανό, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αµαρουσίου Στέφανο Τσιπουράκη, το ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Μαραθώνα Ιωάννη Μπούσουλα
και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου Θανάση Κρητικό ως Τακτικά Μέλη, ενώ Ανα-

πληρωµατικά Μέλη εξελέγησαν ο Αντιδήµαρχος Σπάτων Αρτέµιδας Παναγιώτης Λάµπρου και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βριλησσίων Κωνσταντίνος Μουζάκης.
Ο κ. Σιώµος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα
ήθελα να ευχαριστήσω και τους 12 ∆ηµάρχους των ∆ήµων Μελών του ΣΠΑΠ, τους Αντιδηµάρχους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
που αποτελούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συνδέσµου για την ένθερµη υποστήριξη και την αµέριστη εµπιστοσύνη µε την
οποία περιέβαλαν το πρόσωπό µου κατά τη
σηµερινή διαδικασία, επανεκλέγοντάς µε
στο ιδιαίτερα τιµητικό για εµένα αξίωµα του
Προέδρου του ΣΠΑΠ».

>>ΣΕΛI∆Α 3

∆ιάνοιξη 22 οδών
στην Αγία Παρασκευή

∆ιοργανώνεται την
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Ένας ακόµη έπαινος
για τον Γ. Πατούλη

«Μαθήµατα από τους οπαδούς της
«σχολής Βαρουφάκη» δεν δεχόµαστε»

Τιµήθηκε από την UNESCO για την
προσφορά του στο αθλητικό ιδεώδες

>>ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ. 8

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου απάντησε στην ανακοίνωση της µείζονος µειοψηφίας.

>>ΣΕΛ. 11

Οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Γιώργου Καραµέρου, για την ολοκλήρωση των διανοίξεων και την πλήρη κατασκευή 22 οδών και πεζόδροµων στην νεοεντασσόµενη περιοχή «Πευκάκια».

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα