Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ETA PTH 15 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 20
Χωρίς εκπλήξεις
ράμα.
Περί απορίας
Από τ' αλλότινα
1925: Ενας οικονομικός
η 16η
Και παραπόνων
έφορος στη Δράμα
της Δράμας
λόγος
αγωνιστικη
που θύμισε τον
Του Βασίλη Γ.Χατζηθ
της Α' ΕΠΣ
λήσταρχο Ταγκούλα
μεντζόγλου
ελ. 3
σελ 7
σελ.7
Από τον Μάρτιο στο
Η επίσημη ανακοίνωση της έγκρισης του προγράμματος
Τα αίτια της ανεργίας
Taxis η εφαρμογή
Στις αρχές Μαρτίου ξεκινούν
χτίσιμο αφορολόγητου»
στην Δύση και
οι δημοπρατήσεις πρώτων στην Ελλάδα
των έτοιμη η ηλεκτρονική
μογή για
uάγγελουΧΜαρινόπουλου
Του Ε
ραμματεία Πλη
έργων του BAA Δ. Δράμας
Το μεγαλύτερο
της εφαρμογής οι φορολογού
δυσεπίλυτο πρόβλημα
Συνέντευξη τύπου των εταίρων που συμμετέχουν
αφορολόγητ
χτίσει»
εποχής μας
τις συναλλα
Δυτικό Κόομοκαιστιν
ίδιους κωδικούς
Ελλάδα είναι
ις αρχές Μαρτ
ία ανεργία
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΓΕΦΥΡΑ
μια επιλογή με τη
την φτωNE
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟ
ΑΝΑΒΑΘΜ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ
φτώχεια φέργει
θα βλέ
πτυξης
μαti της την απελπισία
λαού, δυκατάθλιντ. Η ανέχεια οδη
λογαριασμ
ί τους ανθρώπους
στις κλοπές και
όλες οι συναλλαγε
κατά0wηστις αυτοκτονίες
λαμβάνονται υπόψ
φορολόγητο
πρόεδρος 3
IΙράκειται για ένα μήμα εκρηκτικό,
Επμελητηρίου Δράμας
πλαστικού χρήματος
κή ή χρεω
ιάδης
ακόμα και παγκόσμιοπόλεμο,ανδεν
ρα πεζών. Δεν
ληφθούνεγκαίρως συλλογ
Δράμας
κές αποφάσεις των κυβερνησεων των μayά
αλλαγές, παρά
ρχος Προ
σο ενώ
ρων κρατών:
αλλαγές
κατηγορι
Διεύθυνσης Προγ
πράσινης γέφυρας.
ρένα lωσηφίδο
απουσίασα
τις παρεμβάσεις ανάπτυξη
α0opσμός των αιτίων της ανεgAsσ8άνομαι ιδιαίτερα ευτuχ
κής Ανάπτυξης
Δήμου Δράμας
ίας θερ
ία χώρίς ακριβή διάγνωση
δημιουργηθούν μέσα από
κής Ανάπτυξ
ρολόγητου ορί
έχει χτίσει μέχρι
σχεδόν πάντα αποτιηχάνει
υ Δράμας. Πρόκειται
ώρα τη
συστημα
γκι είναι ακαθίσοινοιoμεγiλοιο στο διο
τού προβλήματος ωρίςνακαταφύΑφορ
Δ. Δρ
Αναρτήθηκαν οι
διάπροσπαθή
προσωρινοί πίνακες
γνωση. Δεν θα προτείνω θεραπεία, επειδ
κατάταξης από τον ΟΑΕΔ
αλλά από τους «σος
πολιτικούς Ανα
φελούς χαρακτηρ
Δύσης, Τα
της ανεργίας
wομίζο
ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
σηφίδ
μακροχρόνια ειρηνη (από
πό αριστερά
κόκης,
Χρ. Μαμσάκος,
ωργιάδης,
οραμπατζάκη
εις πλήρου
σχόληση
άδης,
μmpισήμερα) επί70 περίπου
ράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα
ουδέποτιάλλοτεοκόσμοςαπώλιωσε τόσο
μμυρίων ευρώ, ο Δήμος Δρά- Δήμο Δράμ
έχει γί
υς Δήμους της χώ
μακράν περίοδο ειρήνης, Κτίστηκαν
κής Ανάπτυξης
ήμος μας,
διετή σχεδιασμό
ατότητες της περιοχής μας
νώνει ο ΟΑΕΔ
μέσα από
ιάσιμης Αστικής Ανάπτυξη
γκρεμισμένα σπίτια σε πόλ
Οι προ
νακες αναρτή
ριλαμβάνει ένα
τασκευάστηκανοιανατιναγμένεςyφυρες,
γιας Βαρβάρ
χθες Τρίτη
Φεβρουαρίου στη
στρώθηκαν οικατεστραμμένοιδρομο στήΠεριβ
μού, γι
έχουν άμεση σχέση με τη
ικόλαο έω
νέα εργοστάσια,
θέσεις ερ
λπισμό
σκευάσθηκανδισεκατομμύρααντοκίνητα,
σχόληση
περιοχή θα γίνουν
ραδιόφωνα,
συσaaές τηλεόρασης τηλέ
Προσωρινός
Επτυχό
φωνα, πλυντηρια,ψιγεία τρακτέρ λεωφοεμίσει δέντρα
Προσωρινός Πίνακας
λαχόντώ
ράσwη γέφυρα
ραυλο, δορυφόρο
ατικό Κήπ
άκος, υποστήριξε ότι
μόπλοια... Τα περιο ούτερα
ρινός Πίνακας Αποκλειομέν
ριοχή επίσης.
νέες υποδομές
έχε γίνει
αία χρόν
άρτιση
πραγματοτηλεόρασης, δύο η τρία σεinα, θερινή κα
ήθηκε με
διαφανή
Φτάσαμε
σημείο του κορ
Πληροφ
κληρω
οποία φθέγγετ
σμού. κόσμος δεν αγοράipι πλέον
δρυση Αρχαιολογιος (ΟΠΣ)
ΟΑΕΔ, με βάση
στην πόλη τη
Η θωράκιση της
μνημείοις
Δράμας, όσο
ιασώζομέοβλεπόμενα κ
δεν πωλούνται Καιακήά
Εάρτητης Αρχαιολογικής ΥπηΤυχόν
ιολογημένες
απολύονται
Ταυτότητας μας
οτελεσμ
αναλώσειβίο εξn2.Τα ρομπότ χρησιμοπο
νάκων μπορού
αυτοματισμό της παραγωγής με αποτhe
αφέροντά
μερών από τη
ομένη της
Γ.Κ. Χατζό
Χρειάζονται τα ανθρώπιναΧίρια
προβολή των μνημείων της.
προσωρινών
'Ετσι τα προΙόντα
εργοστασίων παράδηλαδή από την 15η Φεβ
γονται γρητρότερα και με μικρότερο
ώρα 10η πρωινή έως
τη 17η
ως χρέος μου, χρησιμοπ
ως όπλο τη γρα
ανο λόγο
αγκόσμoΠόλεμο
με ηλεκτρονικό τρόπο
80% των ανθρώπων ζούoεαμικρέςκύμα.
οιημένους χρήστες της δι
επίζηλη
χωριά και μόνο
Οργανισμού, με τη
Χάρη στην ελληνικότητ
κή τη
χρήση
κωδικών πρόσβασης.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα