Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
918-1959
918-194)
ΗΜΕΡΗΣΙAΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τό%ράτος-βόμβα
στα Βαλχοινια
ΔΕΙΤΕ
Μέρτζο
ΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΣ στής της
Ελληνικές ελπίδες
Ζητούν Τού Μους
χραμπάχερ
σε ελληνικα ΑΕΙ!
όν, σε άλ
ό μας Κράτος
στο νεο «τριγωνο»
ή Βουλ
μετάκληση
ρκων καθηγη
ήμα γιά
τέ να ζή
χθεί ά
δήλωση-βόμ
φράζει τη
Αντίβαρο στον Σόιμπλε δ Στάινμάιερ
ρατηγική της άμ
κής Υπερδ
νθης, Ροδ
ραφο-πρόμης
άλλάάποδείχθηκε αρκετή γιά να προκαλέ
ού απευθύ
σύλλο
ός το
α Βαλκ
Παιδείας αποκαλύπτ
γενική απογραφ
ό έμβλη
ός στην Πολ
με τη
2002,
2.087.000: «Μ
έoviση
λύκαλ
,2%, Αλβ
25,2%, Τ
κότητες της
ρκικη γλώσ
την δημιουργία εδρών
Ρομά 2,7%, Σερ
%,άλλοι 2,2%. Μ
Σώυμπ
νμάιερ όμως
ίας, εξελ
ής γλώσσας, λογο
33,3% Ορθόδοξοι 64,7%, άλλοιX
Αριστερά.
7% άπροσδιόρ
63%. Προφανώς ΟΣλ
Θεσμι
εδρος της χώρας
όλιγότερ
ανωτα
εχώς από το 2010 την πρώτη άνόόπως έπ
ραλλήλως,
τηνόλοκληρωτική αλλαγή
θευτη γ
γραφή
γγύηση της
ρο κάτοχος
ΕΕ. Π
ροι ά
φο- ά
τής Εστ
ηλώσει ήδη Βουλγα
κλειστή
μονωμένη
μωςάξ
μιά Ευρώ
Συνεπώς
ύτοί θέλο
ότι ή
δονική
εθνική ταυτότη
η της Ευρώ
συνθήκες, τις
της Ε
όποιες ήA
ρα δηλώ
οτι θέλε
Οι Αλβα
παγείς σε όλο το
σε άμεση
λογικό,ώς έκ τούτου
αναρωτηθούμε
τηνΑλ
τόΚοσσυφοπέδ
ό λόγ
Ελληνες μουσο
γάληΑλβανία» υπό τηνύψηλή
λ-Σούλ
αλδημο
ροέδρο
ρντογά
λογίας με τουρκικό
λη μέ τόν μεγαλύτερο αλβανικό πληθυσμό σε
επει να
όχι, γι
άδειγμα, μέάνάλογο τμή
Ελλάδο-Γ
πλήρως
εφαλή
«έκλε
όνέος Πρόεδρος μέ
της Βαγδάτης, απ
δείκτη γε
ποψηφ
λοιπη Ευρ
όσεβαστόςdπόόλους μουφτη
Σλάβων. Το 70%
πολυπληθή
λο και
ξεχνάμε δέ ότι υπά
θε χρό
Αλβανίδες. Μέδιάγ
υπουργό
οι οπ
ίου 20120
γελμά
ημογραφική ύφεση όδηγείστήν
ομολόγη
κή γλώσ
υρκική λογοτεχνι
ξαφάνισή μας
ό αλλά, δ
άλήθε
λαχιστη έ
η των
Κέντρο συναλλαγής
νεο Αμπε. Αμερίδα σε χαλαρή
ρικανός Πρόεδ
δία με τη Σλα
Χλευάζουν δημόσι
πάτησε επί ώρα τό χεΤετό
της Πρ
το δημοσιο σχολείο
ΠρωθυΦοπεδ
ραφές «Μή με ονομάζεις
FYROM, λέγ
μένες Πολι
Η διαπλοκή των συνδικαλιστών και οι βαθμο
ίες της Αλβανίας
Από τόν Θεό Βούwαρο
Ούτε ή
από τον Τ
δόνες». Από τό
χει τα
ατά την διάρκε
άθε χρό
λαμβά
ματηδρόελπίς
Σλάβων. Στις εκλ
ργαστη
ρες συγ
στην Κρήτη μετά τη
όσιο σχολε
γές της
ς Δεκεμβρίου 2016 oΑλβ
ντή Δ
Co Αμπε ανέλαβε ρόλ
δείχθη
Κράτους To
αλλαγη
ταφραστού, άπαντώ
όφαση
o τον Γ
λαβικό
με τη
φώνως προς
βε 449.437 ψήφους
κη γιά
Διευθ
κοιτάξει. Και
ό τον Ζόραν Ζάεφ
ό σλαβικό SDSM
σε πολλά
ό Τράuπ υπάκουσε.
434.855 ψήφ
36,75%
έσσερ
αποτέλεσμα θα
Σας αρέσουν τα
ξέλεξα
ς από
δους ή «διαπλοκή
συναδέλφους
ένε τώρα A
πως ένας
ος -άβέβαιος πιάμία από τις τάξεις
νερό δεν
ολλές φο
Επιστήμονες Θά.ElστΕ
θα βασί
μολογ
με το DUI ά
τέτοιες ζημιές.
ροτιμή
Τυχόν
yώτερο λί
Eiλόγ
Διότι
άσφάλ
αλλά μέσα
ύς 20 Αλβαν
με κλειδί
από δραμα- σμάαλrπαρά
λύ συγκεκριμέν
Συνεπώς, ή κα
κή... Επιτέλ
ρη πρόσtEτηζάχαρη από
νος ά
α δυό
Κάτι σωστά
τά άπορ
άπό τό άρμα τώ
άτο ύψος
νέχεια στην σελ.
της Τό δημόσιο σχολείο ήδη έχ
ην εκλογή
λών, φιλο
βαθμολογ
TAos πάντων ξέφρα- μsyαλ
ποσότητα
άμπέλ
κα μετάλλων.
σε όλα; Εκο
Της μέρας
Σήμερα
στο Δ
τά μακαρόνια exουνέλάχ
Το ανηψια τού υπουργού
το μέτρο
Ενα απίθανο
φη από τις
συρμό. Οι άνδρες
εντοπίσθηκε μέσα σε
Λος Αντζ
την δράση
από τη
επάνω σε
Φερράρι (25
Coupe
πόν πού
άνενόχ
ΣΕ μία
στην χώρα
τις αποφ
κάνουν ότι
οκτήτης φοβόταν
την κλέψουν
κό φά
νά τή
Ντόναλντ Τραμ
άικ Πομπέ
Ιστορικά ντοκουμέντα
Ο άπoηριατιχος"Χορός
των Συνταχτών
Too Ελευθερ